ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Wydział Organizacyjny ›
 • Wydział Organizacyjny - Biuro Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych - Pion Ochrony ›

  stanowisko ds. wojskowych: pracownik kancelarii niejawnej - Jarosław Bartoszewicz, stanowisko ds. obrony cywilnej: Roman Węgrzyn,

  Siedziba:

  pokój nr 03 Urząd Miasta w Ełku ul. Marsz.J.Piłsudskiego 4

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  1) W zakresie spraw obronnych i specjalnych: a) Czynności związane z wykonaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi, a w szczególności: - udziału w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji i rejestracji wojskowej, - wydawanie decyzji o zwolnieniu żołnierzy z odbywania służby wojskowej z powodów wymienionych w przepisach szczególnych. - wydawanie decyzji o przyznaniu zasiłków miesięcznych i pokrywanie opłat mieszkaniowych i eksploatacyjnych członkom rodzin żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny lub samotnych, ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. b) Opracowywanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych Prezydenta w oparciu o wnioski złożone przez organy uprawnione. c) Wydawanie decyzji o nałożeniu obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych wynikających z planu świadczeń. d) Treningi akcji kurierskiej i aktualizacja dokumentacji akcji kurierskiej. e) Reklamowanie pracowników na wniosek i z Urzędu. 2) W zakresie obrony cywilnej Miasta: a) Wykonywanie zadań z zakresu działania szefa obrony cywilnej Miasta dotyczących w szczególności: - planowania działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, - przygotowania i kierowania formacjami obrony cywilnej Miasta, - przygotowania i zapewnienia działania elementów systemów wykrywania i alarmowania, - opracowania planu obrony cywilnej Miasta oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, - organizowania i prowadzenia szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenie ludności w zakresie samoobrony, - kierowania przygotowaniem ewakuacji ludności oraz koordynowaniem tych działań, - kierowania i koordynowania akcjami ratunkowymi, - ustalania zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom i podmiotom gospodarczym działającym na terenie Miasta, - dokonywania oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań, - planowania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej, - planowania i realizacji zaopatrzenia w sprzęt i środki obrony cywilnej oraz ich przechowywanie i konserwacja, - koordynacji przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska. - prowadzenia i nadzoru nad ewidencją kart ewidencyjno-obronnych w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla spraw bezpieczeństwa i obronności państwa. b) Obsługa koordynacyjno-techniczna Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. 3) Wydawanie decyzji dotyczących zajęcia na cele przejściowego zakwaterowania Sił Zbrojnych budynków, pomieszczeń i terenów oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniu w tych sprawach. 4) W zakresie ochrony informacji niejawnych: a) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, b) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji, c) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, d) prowadzenie Kancelarii Niejawnej, e) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie, f) udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulami „poufne” i "zastrzeżone", osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa, g) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne.

  Telefon kontaktowy:

  87 73 26 283

  Godziny urzędowania:

  stanowisko ds. wojskowych - pracownik kancelarii niejawnej - Jarosław Bartoszewicz poniedziałek: 8.00-16.00 wtorek-piątek: 7.30-15.30 stanowisko ds. obrony cywilnej - Roman Węgrzyn poniedziałek: 8.00-16.00 wtorek środa: 7.30-15.30

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Wydział Organizacyjny - Referat Spraw Obywatelskich ›
 • Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta ›
 • Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej ›
 • Biuro Prawne ›
 • Wydział Finansowy ›
 • Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ›
 • Wydział Mienia Komunalnego ›
 • Wydział Promocji, Sportu i Kultury ›
 • Wydział Strategii i Rozwoju ›
 • Wydział Edukacji ›
 • Wydział Świadczeń ›
 • Urząd Stanu Cywilnego ›
 • Wydział Polityki Społecznej ›
 • Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Planowania Przestrzennego ›