ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanegoDrukuj informacjęSprawa: Awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego

Szczegóły informacji

Awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Edukacji

Ogłoszono dnia: 2018-06-06 14:33:53

Termin załatwienia

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Osoba kontaktowa

Justyna Sikorska

Miejsce załatwienia

ZŁOŻENIE KOMPLETNEGO WNIOSKU Z ZAŁĄCZNIKAMI
Urząd Miasta Ełku
Kancelaria Ogólna (pok. 02 - niski parter)
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
 
ROZPATRZENIE WNIOSKU
Urząd Miasta Ełku
Wydział Edukacji (pok. 369 – II piętro)
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

877326169

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku
Nauczyciel kontraktowy składa do organu prowadzącego szkołę wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (wzór w załączniku) w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
 
Organ prowadzący szkołę przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dokumentacji o której mowa w §9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni  awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).  Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja załączona do wniosku, nie spełnia wymagań formalnych organ prowadzący szkołę wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
Organ prowadzący szkołę powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęciu postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
 
Zasady pracy komisji egzaminacyjnej
Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:
- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
- dyrektor szkoły;
- dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
 
Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień awansu zawodowego:
1) dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,
2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:
   a)    umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach,
   b)   umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
   c)    umiejętności wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej,
   d)   umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań,
   e)    umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
 
Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej sporządzany jest protokół zawierający m.in. uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe, średnią arytmetyczną punktów, uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji oraz pytania zadane nauczycieli w czasie egzaminu wraz z informacją o udzielanych przez nauczyciela odpowiedziach. W przypadku zdania przez nauczyciela egzaminu komisja egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu - art. 9g ust.9 Karty Nauczyciela. Protokoły i dokumentacja komisji egzaminacyjnej przechowywane są przez organ powołujący komisję.
 
Organ prowadzący szkołę po przeprowadzonym postępowaniu egzaminacyjnym wydaje decyzję administracyjną w sprawie awansu zawodowego nauczyciela - art. 9b ust. 4 Karty Nauczyciela:
1. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego po spełnieniu warunków określonych w art 9b ust. 1 Karty Nauczyciela
2. Decyzję o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela.
 

Miejsce odbioru

Urząd Miasta ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk Wydział Edukacji pokój nr 369, 370, 371

Wymagane Dokumenty

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (wzór wniosku do pobrania) wraz z dokumentacją o której mowa w § 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni  awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393) tj:
1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a)wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
 
Awans zawodowy ma charakter postępowania administracyjnego, zatem wymagane dokumenty, tj.:
- poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe – poświadcza ją notariusz lub instytucja (uczelnia), która dokumenty wydała,
- poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – poświadcza ją notariusz lub dyrektor szkoły, który dokument wydał.

Czas realizacji

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
 
Nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DZ.U. z 2018, poz. 967)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni  awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony