ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauceDrukuj informacjęSprawa: Stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce

Szczegóły informacji

Stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Edukacji

Ogłoszono dnia: 2008-09-22 15:34:03

Termin załatwienia

Po decyzji Prezydenta Miasta Ełku

Osoba kontaktowa

Renata Przestrzelska

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji UM w Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 369.

Telefon kontaktowy

(087) 732 62 69

Sposób załatwienia

 Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4.

Termin składania wniosków:

- do 15 września - na okres stypendialny od dnia 1 września do 31 grudnia - obejmuje osiągnięcia ucznia za poprzedni rok szkolny,

- do 20 stycznia – na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca - obejmuje osiągnięcia ucznia za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Miejsce odbioru

Urząd Miasta ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk Wydział Edukacji pokój nr 369, 370, 371

Wymagane Dokumenty

I. Wniosek o przyznanie stypendium

II. Kserokopia świadectwa szkolnego ucznia za ostatni rok szkolny

III. Dokumenty potwierdzające dochód w rodzinie z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:

1- zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

2- zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej,umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierające informacje o wysokości potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

3- dowód otrzymania renty lub emerytury,

4- dowód otrzymania alimentów,

5- zaświadczenie o otrzymywaniu stałego lub okresowego zasiłku z pomocy społecznej,

6- decyzja o otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego,

7- aktualne zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej lub zaświadczenie o pobieranych lub zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego itp.,

8- zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,

Przyjmuje się dochód miesięczny z 1 ha przeliczeniowego w wysokości określonej w art.2a ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

9- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające informacje o wysokości potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe.

Opłaty

Nie podlega

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXI.195.2012 Rady Miasta Ełku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk z dnia 26 czerwca 2012 r.

« powrót do poprzedniej strony