ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Decyzja środowiskowa - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDrukuj informacjęSprawa: Decyzja środowiskowa - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Szczegóły informacji

Decyzja środowiskowa - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2008-09-19 11:39:30

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 § 3 KPA – do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów. Jednak do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (uzyskanie opinii i uzgodnień innych organów), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art.35 § 5 KPA).

Osoba kontaktowa

Roman Gorczyca

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełk
Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 274
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

087 73 26 126

Adres e-mail

Sposób załatwienia

1. Złożenie wniosku.
2. Wszczęcie postępowania.
3. Wystąpienie do właściwych organów o opinię w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
4. Wydanie postanowienia dotyczącego konieczności oceny oddziaływania na środowisko.
5. Wystąpienie do właściwych organów o uzgodnienie warunków decyzji środowiskowej - fakultatywnie.
6. Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Ełk
Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 373
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek.
2. Wymagane dokumenty:
1) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie,
2) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie,
3) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko */ karta informacyjna przedsięwzięcia (w 4 egzemplarzach + zapis elektroniczny) zawierająca niżej wymienione dane:
- rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
- powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szata roślinną,
- rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności),
- ewentualne warianty przedsięwzięcia,
- przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
- rozwiązania chroniące środowisko,
- rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
- możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko,
- obszary  podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
(* rodzaj dokumentu – raport lub karta informacyjna przedsięwzięcia, uzależniony jest od kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). Raport wymagany jest dla przedsięwzięć wymienionych w § 2 a informacja dla przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. Rozporządzenia. ).
4) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wyniki inwentaryzacji przyrodniczej ** muszą być zapisane w następujących formatach:
– tekstowej – w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie RTF, COCX, DOC albo ODT,
– tabelarycznej – w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie XML, XLSX, XLS albo ODS,
– graficznej i kartograficznej – w formacie PDF.
Ponadto dla plików zawierających wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w części kartograficznej należy zastosować formaty wektorowe ShapeFile (SHP) lub GeoPackage (GPKG).
(** format dokumentu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. W sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ( Dz.U. Poz. 652)
5) w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa.
6) Pokwitowanie dokonanej opłaty skarbowej.

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 § 3 KPA – do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów. Jednak do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (uzyskanie opinii i uzgodnień innych organów), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art.35 § 5 KPA).

Opłaty

205 zł (na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ełk Nr: 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji przysługuje stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 paździenika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

Załączniki

  • Wniosek (ODT, 14.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-08-27 13:31:52 | Data wytworzenia informacji: 2021-08-14 | wniosek
  • wniosek (PDF, 193.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-08-27 13:31:52 | Data wytworzenia informacji: 2021-08-14 | wniosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Witanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Gorczyca
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-19 08:52:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maria Witanowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-19 11:39:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartłomiej Stankiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-09 14:41:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6078 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony