ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY, DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGODrukuj informacjęSprawa: DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY, DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Szczegóły informacji

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY, DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wydział: Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Planowania Przestrzennego

Ogłoszono dnia: 2020-07-20 12:50:55

Termin załatwienia

Wniosek zostaje załatwiony w formie decyzji administracyjnej, w terminie określonym w art.35 kodeksu postępowania administracyjnego - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Wniosek o ustalenie celu publicznego - nie później niż 65 dni od dnia złożenia wniosku.

Osoba kontaktowa

Marta Herbszt, Barbara Nartowicz, Julita Stupak, Aneta Brylowska, Jarosław Wasilewski, Sylwia Kosińska

Miejsce załatwienia

Referat Planowania Przestrzennego, pokoje nr 232, 233

Telefon kontaktowy

(087) 7326236 - kierownik referatu, 7326152, 7326233, 7326231, 7326153, 7326259

Adres e-mail

Sposób załatwienia

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1) inwestycja celu publicznego jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2) sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu dla inwestycji, o których mowa w art.59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - są ustalane w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Decyzje o warunkach zabudowy  i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejsce odbioru

Referat Planowania Przestrzennego, pokoje nr 232, 233

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu lub wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2. Kopia mapy zasadniczej obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i najbliższe otoczenie tego terenu (2 egz. - oryginał i kserokopia) z oznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem - na kserokopii.

Czas realizacji

Wniosek zostaje załatwiony w formie decyzji administracyjnej, w terminie określonym w art.35 kpa. - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Opłaty

opłata skarbowa:
- 598 zł od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego (zwolnienie z opłaty w przypadku wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy)
- 17 zł za załączone pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

1.      ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2.      ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
3.      ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne,
4.      ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
5.      ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
6.      ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach,
7.      ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska,
8.      ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
9.      ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,
10.   ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
11.   ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
12.  ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
13.   ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
14.   przepisy wykonawcze do ww. ustaw,
15.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku, uchwalone uchwałą nr XVIII/170/2000 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2000 r. i zmienione uchwałami nr VIII/56/03 Rady Miasta Ełku z dnia 28 kwietnia 2003 r., nr LII/486/10 Rady Miasta Ełku z dnia 27 kwietnia 2010 r., XVI.139.2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., nr XXVIII.254.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2013 roku oraz nr V.55.15 Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca 2015 r.,
16.   uchwała nr VII/126/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
j.wasilewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-20 12:46:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wasilewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-20 12:50:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Brylowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-18 08:25:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1659 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony