ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Granty na realizację projektów edukacyjnych "Nasze Pasje" w 2019 r.Drukuj informacjęSprawa: Granty na realizację projektów edukacyjnych "Nasze Pasje" w 2019 r.

Szczegóły informacji

Granty na realizację projektów edukacyjnych "Nasze Pasje" w 2019 r.

Wydział: Wydział Edukacji

Ogłoszono dnia: 2018-04-20 10:14:59

Termin załatwienia

Wnioski na realizację projektów edukacyjnych w okresie od 6 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. - należy składać w terminie do 19 kwietnia 2019 r. Wnioski na realizację projektów edukacyjnych w okresie od 1 października 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. - należy składać w terminie do 13 września 2019 r.

Osoba kontaktowa

Małgorzata Pikus

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełku
Kancelaria Ogólna (pok. 02 - niski parter)
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

877326145

Adres e-mail

m.pikus@um.elk.pl

Sposób załatwienia

Zasady przyznawania grantów.
 
§1.1.Realizacja projektów edukacyjnych „Nasze Pasje” odbywa się w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, zgodnie z następującymi celami:
1) wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i nauczycieli;
2) systematyczne uczenie dzieci i młodzieży norm zachowania się w określonych sytuacjach;
3) stymulowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży zdolnej i utalentowanej;
4) wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży;
5) inspirowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju edukacji, dziedzictwa regionalnego i kulturowego;
6) inspirowanie szkół do rozszerzania oferty zajęć pozaszkolnych, służących rozwijaniu indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów, jak również organizujących czas wolny;
7) inspirowanie nauczycieli do rozwijania działalności pozaszkolnej i aktywizowania środowiska lokalnego.
2.Osobami uprawnionymi do ubiegania się o grant edukacyjny są nauczyciele przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
3. Grant może być przyznany wyłącznie na działania edukacyjne (z wyjątkiem kół przedmiotowych), artystyczne i kulturalne.
4. Ostatecznymi beneficjentami grantu są uczniowie przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
 
§2.1. Finansowanie kosztów grantów na realizację projektów edukacyjnych w przedszkolach i szkołach będzie następowało w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Ełku na 2019 rok.
2. W ramach przyznanego grantu na realizację jednego projektu edukacyjnego, o którym mowaw § 1 zarządzenia Prezydenta Miasta Ełku w sprawie zasad i trybu przyznawania grantów na realizację projektów edukacyjnych „Nasze Pasje” w 2019 roku, w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, mogą być finansowane:
 
1) wydatki osobowe obejmujące realizację do 20 godzin zegarowych zajęć po 55,00 zł (brutto) za jedną godzinę (bez względu na liczbę osób realizujących dany projekt);
 
2) wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i przyborów niezbędnych do realizacji danego projektu w wysokości do 500 zł.
 
Tryb składania wniosków.
 
§3.1.Wzór wniosku o przyznanie grantu edukacyjnego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Do każdego wniosku o przyznanie grantu należy dołączyć harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu edukacyjnego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać w Kancelarii Ogólnej (pok.02) Urzędu Miasta Ełku na adres: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19 –300 Ełk.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 na realizację projektów edukacyjnych w okresie od 6 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.- należy składać w terminie do 19 kwietnia 2019 r.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 1 na realizację projektów edukacyjnych w okresie od 1 października 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. -należy składać w terminie do 13 września 2019 r.
6. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu w formie pisemnej.
8. Po zakończeniu naboru wnioski nie będą zwracane.
9. Wnioskodawcy mogą złożyć nie więcej niż po jednym wniosku w terminie określonym w ust. 4.i ust.5.
 
 
Procedura oceny i wyboru wniosków.
 
§4. Wnioski o przyznanie grantów na realizację projektów edukacyjnych „Nasze pasje” podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 
§5.1. Ocenę formalną wniosku przeprowadza Wydział Edukacji Urzędu Miasta Ełku.
2. Ocena formalna polega na analizie dokumentacji wniosku i sprawdzeniu spełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych niniejszym Regulaminem.
3. Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
4. Wnioski spełniające wymogi formalne wraz ze zgromadzoną dokumentacją Wydział Edukacji Urzędu Miasta Ełku przedkłada Komisji Konkursowej, o której mowa w § 6.
 
§6.1. Wnioski o przyznanie grantów rozpatruje i ocenia Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) Zastępca Prezydenta Miasta Ełku –Przewodniczący Komisji,
2) Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku,
3) Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Ełku –Zastępca Przewodniczącego Komisji,
4) Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
5) Pracownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Ełku, wskazany przez Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Ełku -Sekretarz Komisji.
3. Prace Komisji organizuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego.
4. Obsługę prac komisji zapewnia Wydział Edukacji Urzędu Miasta Ełku.
 
§7.1. Komisja pracuje w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Ełku.
2. Wnioski o przyznanie grantów na realizację projektów edukacyjnych podlegają ocenie punktowej prowadzonej w sposób następujący:
 
Tabela kryteriów i liczba punktów:
Kryteria
Liczba punktów
( od – do)
Innowacyjność projektu.
0 - 20
Zawartość merytoryczna projektu.
0 - 30
Zakładane efekty w wyniku realizacji projektu.
0 - 15
Oddziaływanie projektu w środowisku szkolnym.
0 - 15
Doświadczenie realizatora projektu w realizacji podobnych przedsięwzięć
0 - 10
Współpraca z innymi partnerami przy realizacji projektu.
0 - 10
RAZEM
Maksymalna
100
 
Za ocenę najwyższą przyjmuje się 100 pkt, za ocenę najniższą-0 pkt.
3. Komisja przeprowadza ocenę merytoryczną wniosków w oparciu o kartę oceny stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem kryteriów i liczby punktowej, o której mowa w ust.2.
4. Po zakończeniu prac Komisji, Przewodniczący Komisji przedkłada Prezydentowi Miasta Ełku karty ocen poszczególnych wniosków grantowych oraz protokół końcowy wraz ze zgromadzoną przez Komisję dokumentacją.
 
§8.1. Prezydent Miasta Ełku po zapoznaniu się z oceną merytoryczną Komisji poszczególnych wniosków podejmuje decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu grantu poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu wkarcie oceny (pkt II).
2. Zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta Ełku projektu edukacyjnego do realizacji jest równoznaczne z przyznaniem grantu na realizację danego projektu i stanowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą przez Dyrektora przedszkola/ szkoły, na terenie której projekt będzie realizowany.
 
§9. Zmiana merytoryczna działań określonych w zatwierdzonym do realizacji projekcie edukacyjnym może nastąpić wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Ełku, na pisemny wniosek wnioskodawcy.
 
§10.1. Realizacja projektu edukacyjnego w ramach przyznanego grantu podlega nadzorowi przez:
1) Dyrektora przedszkola/ szkoły, na terenie której projekt jest realizowany,
2) Prezydenta Miasta Ełku działającego za pośrednictwem Wydziału Edukacji –upoważnionemu do przeprowadzania czynności kontroli.
2. W przypadku wniesienia przez podmioty, o których mowa w ust. 1. zastrzeżeń co do sposobu realizacji projektu, Prezydent MiastaEłku może wstrzymać realizację projektu.
3. Wstrzymanie realizacji projektu jest równoznaczne z zaprzestaniem jego finansowania.
 
§11.1. Prezydent Miasta Ełku nie jest obowiązany do uzasadnienia decyzji w sprawie przyznania bądź nieprzyznania grantu.
2. Decyzja Prezydenta Miasta Ełku o odmowie przyznania grantu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 
§12.1. Wnioskodawca, któremu przyznano grant jest obowiązany po zakończeniu projektu do sporządzenia sprawozdania z realizacji grantu na projekt edukacyjny, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
2. Dyrektor przedszkola/szkoły potwierdza realizację projektu.
3. Sprawozdanie należy przedłożyć w kancelarii ogólnej (pok.02) Urzędu Miasta Ełku w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji projektu.
4. Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Ełku przyjmuje sprawozdanie z realizacji projektu oraz może wnieść uwagi.
 
§13.Dokumentację związaną z przyznawaniem grantów przechowuje i archiwizuje Wydział Edukacji Urzędu Miasta Ełku.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk Wydział Edukacji pokój nr 369, 370, 371

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o przyzanie grantu na realizację projektu edukacyjnego „Nasze Pasje” w 2019 r. - stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania grantów na realizację projektów edukacyjnych „Nasze Pasje” w 2019 roku, w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk;
2. Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu edukacyjnego „Nasze Pasje” w 2019 r. stanowiący załącznik Nr 2 do Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania grantów na realizację projektów edukacyjnych „Nasze Pasje” w 2019 roku,w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk;
3. Sprawozdanie z realizacji i wykorzystania środków finansowych z przyznanego grantu na realizację projektu edukacyjnego „Nasze Pasje” w 2019 r. - stanowiące załącznik Nr 4 do Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania grantów na realizację projektów edukacyjnych „Nasze Pasje” w 2019 roku, w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk - w terminie 14 dni od dnia zakończenia relizacji projektu.

 

Czas realizacji

Wnioski na realizację projektu edukacyjnego złożone w terminie do 19 kwietnia 2019 r. należy zrealizować  w okresie od 6 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.
Wnioski na realizację projektu edukacyjnego złożone w terminie do 13 września 2019 r. należy zrelizować w okresie od 1 października  2019 r. do 20 grudnia 2019 r.

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Decyzja Prezydenta Miasta Ełku o odmowie przyznania grantu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 131.2019 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania grantów na realizację projektów edukacyjnych "Nasze Pasje" w 2019 roku, w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk- http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/28425_131.2019.pdf

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Sadziński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Sadziński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-20 08:53:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Sikorska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-20 10:14:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Sadziński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-19 11:34:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3725 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony