ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Świadczenie wychowawczeDrukuj informacjęSprawa: Świadczenie wychowawcze

Szczegóły informacji

Świadczenie wychowawcze

Wydział: Wydział Świadczeń

Ogłoszono dnia: 2016-03-14 14:42:34

Termin załatwienia

Informacja o ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej bądź osobisty odbiór w siedzibie organu.

Osoba kontaktowa

Joanna Rafałowska- Naczelnik Wydziału Świadczeń, Anna Nowicka - Zastępca Naczelnika Wydziału Świadczeń, Izabela Żywno, Anita Gwiżdż, Emilia Kryspin, Katarzyna Kaczyńska, Karol Jakubowski, Ewelina Polak, Ewa Dobkowska, Patrycja Kucharska, Anna Kapla, Agnieszka Barszczewska

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełku
Wydział Świadczeń
Ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6
19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

87 73 26 150- Naczelnik Wydziału, 87 73 26 148, 87 73 26 110, 87 73 26 146, 87 73 26 147, 87 73 26106, fax. 087 73 26 230

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Wydanie informacji.
 
 
 Od 1 stycznia 2022 roku ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia tylko w formie elektronicznej. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.
 
Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia przyszłego roku będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. 
Zgodnie z nowelizacją świadczenia będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
 

Miejsce odbioru

Informacja o ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej bądź osobisty odbiór w siedzibie organu.

Wymagane Dokumenty

Wymagane dokumenty:
 
Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć:
 
  1) kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach.(Dz. U. z 2018r.  poz. 2094 i 2399 oraz z 2019r. poz. 577 i 622 )
   2) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu  cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudziziemca do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który uprawnia di wykonywania pracy.
3)  zaświadczenie sądu  opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
4) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach
5) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
6) inne dokumenty w tym  oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
 
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka,  opiekunowi prawnemu dziecka albo dyrektorowi domu pomocy społecznej.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00zł miesięcznie.
 
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
 
 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku

Uwagi

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
 
 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2019 poz. 2407)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019r. poz. 1177)
Ustawa z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2020r. poz. 111)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Żywno
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Rafałowska Naczelnik Wydziału
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-11 13:43:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Żywno
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-14 14:42:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Żywno
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-09 13:41:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24694 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony