ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianychDrukuj informacjęSprawa: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Szczegóły informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Wydział: Wydział Edukacji

Ogłoszono dnia: 2015-07-22 11:07:20

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Osoba kontaktowa

Justyna Sikorska

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji
Urząd Miasta w Ełku
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
Pokój 369

Telefon kontaktowy

87 73 26 169

Adres e-mail

j.sikorska@um.elk.pl

Sposób załatwienia

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
 
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu - 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
 
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
 
Dofinansowanie przyznaje Prezydent Miasta Ełku, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika (miasto Ełk), w drodze decyzji administracyjnej,
po stwierdzeniu spełniania określonych warunków.
 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika.
 
Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Miejsce odbioru

Wydział Edukacji
Urząd Miasta w Ełku
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
Pokój 369

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
2 . Dokumenty pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy, potwierdzające posiadane kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
3. Umowa o pracę lub świadectwo pracy instruktora praktycznej nauki zawodu (w przypadku, gdy funkcję te pełniła inna osoba niż pracodawca).
3. Umowa o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
4. Kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art 122 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką otrzymał pracodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ww. okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego - nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Opłaty

BRAK

Tryb odwoławczy

Od decyzji o przyznaniu / nieprzyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022 ze środków Funduszu Pracy
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
 
NAZWA PROGRAMU: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022  ze środków Funduszu Pracy
 
GMINA MIASTO EŁK OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE W KWOCIE: 316 581,44 zł
 
W 2022 r. podpisano porozumienie znak: PS-I.946.3.10.2022 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miastem Ełk, którego przedmiotem jest przekazanie środków z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w łącznej kwocie 220641,00 zł.
 
Aneksami do porozumienia zwiększono kwotę przekazanych środków z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022 w łącznej kwocie 316581,44 zł.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania pracodawca ma obowiązek zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o zawarciu umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego.

Podstawa prawna

Akty prawne: 
1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2) ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
3) ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu                   
4) obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym  i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2019 r. poz. 276)
5) obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym  i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2020 r. poz. 106)
6) obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym  i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2021 r. poz. 122)
7) obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym  i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2022 r. poz. 120)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Sikorska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Sikorska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-22 10:54:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Sikorska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-22 11:07:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Sikorska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-03 14:41:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4999 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony