ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO EŁK NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADYDrukuj informacjęSprawa: REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO EŁK NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADY

Szczegóły informacji

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO EŁK NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADY

Wydział: Wydział Edukacji

Ogłoszono dnia: 2015-01-29 15:14:28

Termin załatwienia

Zgodnie z harmonogramem

Osoba kontaktowa

Urszula Dobrowolska

Miejsce załatwienia

Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk:
Publiczne placówki:
a) przedszkola:

- Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku, ul. Armii Krajowej 4,

- Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” w Ełku, ul. J. Słowackiego 18,

- Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku, ul. J. Kilińskiego 48,

- Miejskie Przedszkole „Bajka” w Ełku, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 6,

- Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Ełku, ul. Michała Kajki 8A,

b) przedszkola z oddziałami integracyjnymi

- Miejskie Przedszkole „Światełko” w Ełku, ul. Toruńskiej 8A,

- Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku, ul. mjr Henryka. Dobrzańskiego 3.
c) szkoły podstawowe:
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kośckiuszki w Ełku, ul. Małeckich1,
- Szkoła Podsatwowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku, ul. Grodzeńska 1,
-Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku, ul. prof. Władysława Szafera,
-Szkoła PPodstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku, ul. Sw. M. M. Kolbego 11,
- Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 w Ełku, ul. Suwalska 15,
- Szkoła Podatawoa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, ul. Jana Kilińskiego 48,
- Szkoła Podatwawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, ul. Mjr Jana Piwnika "Ponurego" 1.

Telefon kontaktowy

87 732 6268

Adres e-mail

um@um.elk.pl

Sposób załatwienia

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zasady rekrutacji mają zastosowanie do:
1) publicznych przedszkoli
2) publicznych przedszkoli z oddziałami integracyjnymi
3) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2. Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miasta Ełku.

3. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeprowadza się, co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w tych placówkach.

4. Zasady rekrutacji na obszarze Gminy Miasta Ełku oraz formularze dokumentów z nimi związanych, są udostępnione w przedszkolach publicznych i szkołach podstawowych oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
1) do przedszkoli - dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2012-2010),
2) do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - dzieci 5 letnie (urodzone w 2010 roku).

6. Ilekroć w dalszej części zasad jest mowa o:
1) organie prowadzącym – rozumie się przez to Gminę Miasto Ełk,
2) przedszkolu – rozumie się przez to przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Ełk,
3) oddziale przedszkolnym – rozumie się przez to oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej,
4) dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora danego publicznego przedszkola lub danej szkoły podstawowej,
5) rodzicu – rozumie się przez to rodziców lub opiekunów prawnych,
6) podstawie programowej – rozumie się przez to bezpłatną , pięciogodzinną podstawę programową realizowaną w przedszkolach w Ełku od godz. 8:00 do godz. 13:00.

7. W ramach postępowania rekrutacyjnego Prezydent Miasta określa:
1) kryteria, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego;
2) liczbę punktów każdemu z kryteriów,
3) dokumenty niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.

8. W ramach postępowania rekrutacyjnego Dyrektor:
a) w porozumieniu z organem prowadzącym ustala terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów i terminy postępowania uzupełniającego.
b) powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego,
c) rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.,
d) informuje Prezydenta Miasta Ełku o nieprzyjęciu do przedszkola/oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego na obszarze Gminy Miasta Ełku.

9. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia.

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI W KOLEJNYCH LATACH SZKOLNYCH

1. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016 w przedszkolach, do których uczęszczają ich dzieci w terminie wskazanym w harmonogramie.

2. Dzieci, których rodzice złożyli deklaracje w terminie określonym w harmonogramie, mają zagwarantowane miejsca w przedszkolach, do których uczęszczają.

PROCEDURA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata, złożony do dyrektora wybranego przedszkola / szkoły podstawowej.

2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego, może być złożony do nie więcej, niż trzech wybranych placówek.

3. We wszystkich wnioskach składanych do wybranych przedszkoli/szkół należy podawać taką samą kolejność placówek, tzn. w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego przedszkola/szkoły.

4. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miasta Ełku, niż liczba wolnych miejsc, zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

5. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone etapami i zakończone przyjęciem kandydatów:
1) I etap postępowania – wg kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty,
2) II etap postępowania – wg kryteriów określonych przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym,
3) III etap - postępowanie uzupełniające rekrutację do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole/szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego.

7. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne. Do postępowania uzupełniającego przepisy o rekrutacji stosuje się odpowiednio.

8. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, tj. w dniu 01 września 2015 roku przedszkole/szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na miejsca te mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miasta Ełku. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

9. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

10. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo- wychowawczych, rodzic dziecka może przekazać dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, diecie i rozwoju dziecka.

KRYTERIA NABORU

1. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia wg kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość – 20 punktów każde:

1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. Na pozostałe miejsca, na kolejnych etapach rekrutacji, kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kryteriami określonymi przez Prezydenta Miasta, które uwzględniają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają ustaloną wartość punktową, odrębnie dla każdego z nich:

1) dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym/ wieczorowym – 40 pkt;
2) Inne specyficzne potrzeby dziecka i środowiska rodzinnego wskazane przez wnioskodawcę, np. sytuacja losowa i rodzinna, potrzeby rozwojowe dziecka, itp. – 30 pkt;
3) Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru – 20 pkt;
4) dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola (t.j. 3 godziny i więcej ponad czas realizacji podstawy programowej) – 10 pkt.


KOMISJA REKRUTACYJNA

1. Skład komisji rekrutacyjnej:
1) dwóch nauczycieli przedszkola/szkoły podstawowej,
2) dwóch przedstawicieli rady rodziców przedszkola/szkoły podstawowej,
3) w pracach komisji, w roli obserwatora może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,
2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
3) podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
4) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
5) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.

3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

4. Listy sporządzone przez Komisję Rekrutacyjną podane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w siedzibie przedszkola/szkoły podstawowej i zawierają:
1) imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
2) imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz informację o liczbie wolnych miejsc,
3) adnotację: data podania do publicznej wiadomości list opatrzona podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

5. Do zadań przewodniczącego komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) prowadzenie prac komisji z uwzględnieniem terminów określonych w ustawie i harmonogramie rekrutacji,
2) sporządzenie na piśmie, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka
uzasadnienia, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała go do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

UPRAWNIENIA RODZICÓW

1. Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

2. Rodzic dziecka może, po uzyskaniu uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Powyższe zasady mają zastosowanie w procesie rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk Wydział Edukacji pokój nr 369, 370, 371

Wymagane Dokumenty

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.
Wniosek o przyjęcie do przedszkola, może być złożony do nie więcej, niż trzech wybranych  przedszkoli.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW 
1.      Dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów powinny być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 2.      Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.
 3.      Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
4.      Rodzic może skorzystać z formularzy dokumentów, które dostępne są w każdym przedszkolu, na stronach internetowych Urzędu Miasta Ełku oraz przedszkoli.
 5.      Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:
1)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata stanowiące załącznik nr 2 do wniosku;
2)      orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127,poz. 721 z późn. zm.);
3)       prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica
4)      oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem stanowiące załącznik nr 3 do wniosku;
5)      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866);
6)      oświadczenie rodziców o korzystaniu ich dziecka z pełnej oferty przedszkola (tj. 3 godz. i więcej ponad podstawę programową) –załącznik nr 4 do wniosku;
7)      deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu rodzeństwa dziecka, które objęte jest postępowaniem rekrutacyjnym;
8)      zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub ze szkoły bądź oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub nauce (załącznik nr 5 do wniosku);
9)      oświadczenie wnioskodawców lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium o specyficznych potrzebach społecznych rodziny i dziecka (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do wniosku).
6.      Dane osobowe dziecka, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.
 7.    Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 

Czas realizacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO EŁK NA ROK  SZKOLNY 2015/2016

Lp
Proces rekrutacji
Terminy
Informacje dla rodziców
1.
Składanie pisemnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania  Przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2015/2016 w przedszkolu, w którym obecnie jest dziecko.
 Deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej w MPiŻ Ekoludki mogą dotyczyć wszystkich wychowanków tej placówki.
 od
04 lutego 2015r.
do
11 lutego 2015r.
 Rodzice, którzy zamierzają zmienić przedszkole nie składają deklaracji.
2.

Ogłoszenie informacji o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

12 lutego 2015r.

Dostępność informacji:

- tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolach/szkołach lub strony internetowe przedszkoli/szkół

- tablica ogłoszeń lub strona www.elk.pl Urzędu Miasta Ełku

3.
1) Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2)Składanie dokumentów
potwierdzających  spełnianie przez
kandydata  kryteriów. 
 
od
12 lutego 2015r.
do
27 lutego 2015r.

Wnioski wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie wymagań przyjmowane będą w kancelariach przedszkoli publicznych w godzinach 9:00-15:00.

4.

1) Analiza formalna złożonych wniosków i weryfikacja oświadczeń na I i II etapie rekrutacji.

2)Kwalifikowanie dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia –wg kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty.

3) Kwalifikowanie dzieci,które spełniają kryteria określone przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym

4) Ustalenie wyników rekrutacji.
 
 od
2 marca 2015r.
do 
6 marca 2015r.

Praca komisji rekrutacyjnej.

 
5.

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

06 marca 2015r.
≥15:00

Dostępność informacji o godz.15:00

- tablice informacyjne dla rodziców    w przedszkolach i szkołach

6.
Podanie do publicznej   wiadomości  informacji o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 06 marca 2015r.
≥15:00

Dostępność informacji:

- tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolach/szkołach lub strony internetowe

- tablica ogłoszeń lub strona www.elk.pl Urzędu Miasta Ełku

Procedura odwoławcza wg kolejności i terminów postępowania:

1.

Możliwość występowania do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

do
godz. 15:00
13 marca 2015r.

Wnioski przyjmowane będą  w kancelariach przedszkoli  i szkól

w godzinach 9:00-15:00.

2.
Uzasadnienie komisji w formie pisemnej o przyczynach    odmowy przyjęcia dziecka
do
godz. 15:00
18 marca 2015r.

Uzasadnienia komisji - terminie do 5 dni od dnia złożenia pisma

3.

Możliwość występowania do dyrektora  przedszkola/szkoły z odwołaniem od rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej

w dniach
19 -25 marca 2015r.
 

Wnioski przyjmowane będą w kancelariach przedszkoli publicznych/szkół  w godzinach 9:00-15:00.

4.

Rozpatrywanie odwołań przez dyrektora przedszkola/szkoły.

 W dniach
26 marca –                      01 kwietnia 2015r .

Rozstrzygnięcia dostarczane będą do wnioskodawców na adres wskazany we wniosku. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające rekrutację na pozostałe wolne miejsca w przedszkolach

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor  przedszkola  przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

1.
Podanie do publicznej
 wiadomości  informacji o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 06 marca 2015r.
≥15:00

Dostępność informacji:

- tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolach/szkołach lub strony internetowe

- tablica ogłoszeń lub strona www.elk.pl Urzędu Miasta Ełku

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

od
09 marca 2015r.
do
13 marca 2015r.

Wnioski przyjmowane będą w kancelariach przedszkoli
w godzinach 9:00-15:00.

3.

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, o ile to postępowanie będzie podjęte.

 
16 marca 2015r.
Dostępność informacji:

- tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolach/szkołach.

4.

Uruchomienie procedury odwoławczej.

17 marca 2014r.

Wg schematu podanego wyżej.

5.

Ogłoszenie informacji o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach/szkołach po zakończeniu postępowania uzupełniającego.

 
28 sierpnia 2015r.

Dostępność informacji:

- strona BIP Urzędu Miasta Ełku

- strony internetowe przedszkoli

- tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolach.

6.

Zakończenie postępowania uzupełniającego

31 sierpnia 2015r.
 

Jeżeli po przeprowadzeniu  rekrutacji  do końca sierpnia,  przedszkole  nadal dysponuje wolnymi miejscami,  przeprowadza się postępowanie wg zasad określonych w ustawie.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Procedura odwoławcza wg kolejności i terminów postępowania:

Możliwość występowania do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

do godz. 15:00
13 marca 2015r.

Wnioski przyjmowane będą  w kancelariach przedszkoli  i szkól w godzinach 9:00-15:00.

 
Uzasadnienie komisji w formie pisemnej o przyczynach    odmowy przyjęcia dziecka
do godz. 15:00
18 marca 2015r.

Uzasadnienia komisji - terminie do 5 dni od dnia złożenia pisma

 

Możliwość występowania do dyrektora  przedszkola/szkoły z odwołaniem od rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej

w dniach
19 -25 marca 2015r.

Wnioski przyjmowane będą w kancelariach przedszkoli publicznych/szkół  w godzinach 9:00-15:00.

 

Rozpatrywanie odwołań przez dyrektora przedszkola/szkoły.

 w dniach
26 marca -                      01 kwietnia 2015r .

Rozstrzygnięcia dostarczane będą do wnioskodawców na adres wskazany we wniosku. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Podstawa prawna


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Dobrowolska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Dobrowolska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-29 14:03:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Dobrowolska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-29 15:14:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magda Modzelewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19 14:11:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2140 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony