ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzgodnienie lokalizacji urządzenia (sieci) w pasie drogowymDrukuj informacjęSprawa: Uzgodnienie lokalizacji urządzenia (sieci) w pasie drogowym

Szczegóły informacji

Uzgodnienie lokalizacji urządzenia (sieci) w pasie drogowym

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2008-09-18 15:08:01

Termin załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu przez pracownika Referatu Dróg Miejskich postępowania administracyjnego, w  terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów (art. 35 § 1, 2 i 3 kpa). Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom, Strona jest wzywana pisemnie lub telefonicznie do usunięcia braków w terminie 7 dni. W przypadku nieusunięcia braków, wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania (art. 64 § 2 kpa).

Osoba kontaktowa

Edyta Nagolska / Marta Jembrzycka

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełk
Sekretariat, pokój nr 114
Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 240
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

087 7326 151 / 087 73 26 127

Adres e-mail

e.nagolska@um.elk.pl / m.jembrzycka@um.elk.pl

Sposób załatwienia

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz  wniosek.
 2. Do wniosku dołącz niżej wymienione załączniki. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 3. Udaj się do urzędu i złóż wniosek (w pokoju nr 114) wraz z załącznikami. Pamiętaj o dokumencie tożsamości i ewentualnym pełnomocnictwie.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
 5. Odbierz decyzję w urzędzie (w pokoju nr 240) lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Ełk
Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 240
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Wymagane Dokumenty

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub większe jeśli występuje znaczne zagęszczenie sieci, z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji urządzenia – 2 egz.,
 2. warunki techniczne gestora właściwej sieci na włączenie do sieci głównej,
 3. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 4. oryginalne bądź poświadczone urzędowo pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu wnioskodawcy, wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – 17 zł,
 5. inne dodatkowe dokumenty na żądanie zarządcy drogi – jeżeli będą niezbędne do wydania decyzji.

Czas realizacji

1. niezwłocznie
2. do jednego miesiąca.
3. do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Opłaty

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej na podstawie część III ust. 44 kol. 4 pkt. 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 
Wystąpienie na podstawie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia (kopia pełnomocnictwa powinna być urzędowo poświadczona) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) wynosi 17 zł zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej.
 
Opłata skarbowa za zgodność kserokopii z oryginałem 5 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej stronicy. Nie dotyczy spraw, które nie podlegają opłacie skarbowej bądź są z niej zwolnione (na podstawie część II ust. 4 ustawy o opłacie skarbowej).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku.

Uwagi

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku.
 2. Decyzja na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wygasa, jeżeli w ciągu 2 lat od jego wydania urządzenie nie zostało wybudowane.
 3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia (na podstawie art. 39 ust. 3. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).
 4. W zezwoleniu na lokalizację określa się m.in. rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.
 5. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz.1264 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz.124 z późn. zm.).
 8. Uchwała Nr XX.212.16 Rady Miasta Ełku z dnia 23.06.2016 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 3387 z dnia 19.08.2016 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Ostrowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Jembrzycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-18 15:07:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maria Witanowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-18 15:08:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maria Ostrowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-28 11:22:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5888 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony