ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zamiana mieszkania komunalnego Drukuj informacjęSprawa: Zamiana mieszkania komunalnego

Szczegóły informacji

Zamiana mieszkania komunalnego

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2008-09-17 14:11:32

Termin załatwienia

Listy osób uprawnionych do zamiany mieszkania komunalnego sporządza się do dnia 31 marca.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Stasiewicz, Anna Pietrajtys, Justyna Domoracka

Miejsce załatwienia

 Urząd Miasta Ełku, Wydział Mienia Komunalnego Referat Lokalowy (I piętro, pok. nr 242)
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek od 8.00– 16.00, od wtorku do piątku 7.30 – 15.30.

Telefon kontaktowy

87 732 6 221, 87 732 6 170, 87 732 6 242

Adres e-mail

a.stasiewicz@um.elk.pl
a.pietrajtys@um.elk.pl
j.domoracka@um.elk.pl

Sposób załatwienia

1. Propozycja zamiany mieszkania – pisemne powiadomienie.
2. Odbiór skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu.
3. Umowy z najemcami zawiera Zarządca na podstawie skierowania Wydziału Mienia Komunalnego.

Miejsce odbioru

Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.
Pisma można również odebrać w Referacie Lokalowym, I piętro, pokój  nr 242 w godzinach pracy urzędu.

Wymagane Dokumenty

- wniosek o zamianę mieszkania
- dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)
- osoby niepełnosprawne dołączają kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- osoby posiadające zasiłek pielęgnacyjny dołączają kserokopię powyższej decyzji,
- wnioskodawca będący po rozwodzie lub w separacji ma obowiązek dołączenia do wniosku kserokopii odpisu prawomocnego wyroku sądowego,
- wdowiec/ wdowa dołącza do wniosku akt zgonu małżonka.

Czas realizacji

 
1.Wnioski o zamianę mieszkań z zasobów komunalnych miasta Ełku przyjmowane są od dnia 02 stycznia do 31 sierpnia.
2. Od miesiąca września rozpoczyna pracę Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która opiniuje wnioski, rozpatruje wszystkie dostępne informacje i dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej wnioskodawcy. W miarę potrzeb dokonuje wizji lokalnych. SKM sporządza również projekty list osób zakwalifikowanych do zamiany mieszkania, rozpatruje uwagi  i zastrzeżenia do projektów list.
3. Projekty list podaje się do publicznej wiadomości w terminie do 31 grudnia poprzez wywieszenie na okres 30 dni w siedzibie Urzędu Miasta.
4. Listy osób uprawnionych do zamiany mieszkania sporządza się do 31 marca.
5. Projekty list i listy ostateczne zatwierdza Prezydent Miasta Ełku.
 

Opłaty

 Od wniosku o zamianę mieszkania nie pobiera się opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

 Sprawy sporne rozstrzyga Prezydent Miasta Ełku.

Uwagi

Najemcy lokali komunalnych mogą ubiegać się o zamianę zajmowanego lokalu, jeżeli:
1) zakwalifikują się do zamiany ze względu na stan zdrowia (trwałe kalectwo najemcy lub współzamieszkującego z nim członka gospodarstwa domowego,
2) zamieszkują w lokalu, w którym powierzchnia pokoi wynosi mniej niż 5 m2 na jednego członka gospodarstwa domowego.
Przyjmuje się zasadę nie rozpatrywania wniosków o ujęcie na listę zamian lokali na dany rok osób, które:
1) otrzymały mieszkanie z zasobów Gminy w okresie ostatnich dziesięciu lat,
2) zalegają w opłacie czynszowej co najmniej za za trzy pełne okresy płatności,
3) zajmują lokal, w którym powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego zapewnia co najmniej 5 m² z wyjątkiem paragrafu 6 ust. 1 pkt 1) uchwały,
4) ubiegają się o zamianę zajmowanego lokalu mieszkalnego na większy, a korzystają z dodatku mieszkaniowego, obniżki czynszu lub pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
Uwaga:
 
1. W przypadku powstania zaległości czynszowej za dotychczas zajmowany lokal w wysokości co najmniej sześciomiesięcznych pełnych okresów płatności, osoba umieszczona na liście zamian zostaje z niej skreślona, chyba, że spłaci należność w ciągu 7 dni od otrzymania pisma o zamiarze skreślenia.
 
2. Wnioskodawca zobowiązany jest do zawiadamiania Miasta o istotnych zmianach mających wpływ na realizację jego wniosku.
 
 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611).
3. Uchwała Nr XXII.210.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Stasiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stasiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-17 13:42:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Stasiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-17 14:11:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Stasiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-10 12:41:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8950 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony