ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przedłużenie umowy najmu na lokal socjalnyDrukuj informacjęSprawa: Przedłużenie umowy najmu na lokal socjalny

Szczegóły informacji

Przedłużenie umowy najmu na lokal socjalny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2008-09-17 12:28:32

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Stasiewicz

Miejsce załatwienia

 

Urząd Miasta Ełku, Wydział Mienia Komunalnego Referat Lokalowy (I piętro, pok. nr 42)
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek od 8ºº – 16ºº, od wtorku do piątku 7.30 – 15.30.

Telefon kontaktowy

087 732 62 42

Sposób załatwienia

 

Pismo Urzędu Miasta Ełku - pisemne powiadomienie.
 

Miejsce odbioru

 

Urząd Miasta Ełku, Wydział Mienia Komunalnego Referat Lokalowy (I piętro, pok. nr 42)
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek od 8ºº – 16ºº, od wtorku do piątku 7.30 – 15.30.

Wymagane Dokumenty

 

1) podanie dot. przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego,

2) dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu),

3) deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,

4) dokumenty potwierdzające źródło dochodu, m. in.:

    a) zaświadczenie o uzyskanym dochodzie za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (minus koszty uzyskania i składki ZUS) – w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

    b) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osoby tam zarejestrowanej, posiadającej lub nie prawo do zasiłku dla bezrobotnych;

    c) oświadczenie o dochodach – dot. osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, otrzymujących pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty, itp.,

    d) zaświadczenia o dochodach z tyt. pobieranych świadczeń, jak np.:

     - stypendia (zaświadczenie z uczelni),

     - świadczenia otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej,

     - prowadzenia gospodarstwa rolnego (zaświadczenie z Urzędu Gminy),

     - emerytura, renta (zaświadczenie z ZUS lub trzy ostatnie odcinki);

     - zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – w przypadku uzyskiwania świadczeń;

     - kserokopia aktualnej decyzji lub zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach rodzinnych;

     - osoby, które opuściły Dom Dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności dołączają zaświadczenie o terminie przebywania w powyższej placówce;

     - osoby, które opuściły Rodzinę Zastępczą dołączają zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;

     - osoby bezdomne zamieszkujące w Noclegowni dołączają zaświadczenie od kiedy przebywają w powyższej placówce oraz kserokopię decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego;

     - osoby nie posiadające meldunku dołączają kserokopię decyzji o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu;

     - osoby niepełnosprawne dołączają kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

     - kserokopia odpisu prawomocnego wyroku sądowego przyznającego alimenty.

5) Wnioskodawca będący po rozwodzie lub w separacji ma obowiązek dołączenia do wniosku kserokopii odpisu prawomocnego wyroku sądowego.

6) Wdowiec/ wdowa dołącza do wniosku akt zgonu małżonka.

7) Wnioskodawca zobowiązany jest do zawiadamiania gminy o istotnych zmianach mających wpływ na realizację jego wniosku, tj. m. in. zmianie miejsca zamieszkania, sytuacji rodzinnej lub materialnej.

 

Czas realizacji

 

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
 

Opłaty

 

Od wniosku o przedłużenie umowy najmu na lokal socjalny nie pobiera się opłaty skarbowej.
 

Tryb odwoławczy

 

Sprawy sporne rozstrzyga Prezydent Miasta Ełku.

Uwagi

 

Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata.
  
Kryteria przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego:
 
- Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.
- Z osobami ubiegającymi się o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego posiadającymi dochód kwalifikujący do zawarcia kolejnej umowy najmu, a posiadającymi zaległości czynszowe,

  Prezydent Miasta może przedłużyć umowę najmu na kolejne 3 lata pod warunkiem zawarcia ugody spłaty długu.

Pozostałe informacje:
 
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z 2001 r. z późn. zm.) za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
 
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku.
 
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez wnioskodawcę, samodzielnie zajmującego lokal, albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
 
Wzrost dochodów najemcy lokalu socjalnego:
W przypadku wzrostu dochodu gospodarstwa domowego ponad ustalony w § 5 ust. 1 pkt 2) z osobą spełniającą kryteria określone w § 3 uchwały - nie przedłuża się umowy najmu lokalu, lecz proponuje się najemcy zawarcie umowy najmu na dotychczas zajmowany lokal lub wynajęcie innego lokalu komunalnego.

Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.01.142.1591 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.05.31.266 z późn. zm.).
3. Uchwała Nr XXI/198/08 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku.
4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 01.71.734 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U.01.156.1817 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. 01.156.1828).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony