ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przedłużenie umowy najmu socjalnego lokaluDrukuj informacjęSprawa: Przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu

Szczegóły informacji

Przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2008-09-17 12:28:32

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Stasiewicz, Anna Pietrajtys, Justyna Domoracka

Miejsce załatwienia

 
Urząd Miasta Ełku, Wydział Mienia Komunalnego, Referat Lokalowy (I piętro, pok. nr 242)
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek od 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku 7.30 – 15.30.

Telefon kontaktowy

87 732 6 221, 87 732 6 170, 87 732 6 242

Adres e-mail

a.stasiewicz@um.elk.pl
a.pietrajtys@um.elk.pl
j.domoracka@um.elk.pl

Sposób załatwienia

 
Pismo Urzędu Miasta Ełku - pisemne powiadomienie.
 

Miejsce odbioru

 
Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.
Pisma można również odebrać w Referacie Lokalowym, I piętro, pokój  nr 242 w godzinach pracy urzędu.

Wymagane Dokumenty

1) podanie dot. przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu,
2) dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu),
3) deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,
4) dokumenty potwierdzające źródło dochodu, m. in.:
    a) zaświadczenie o uzyskanym dochodzie za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (minus koszty uzyskania i składki ZUS) – w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
    b) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osoby tam zarejestrowanej, posiadającej lub nie prawo do zasiłku dla bezrobotnych;
    c) oświadczenie o dochodach – dot. osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, otrzymujących pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty, itp.,
    d) zaświadczenia o dochodach z tyt. pobieranych świadczeń, jak np.:
     - stypendia (zaświadczenie z uczelni),
     - świadczenia otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej,
     - prowadzenia gospodarstwa rolnego (zaświadczenie z Urzędu Gminy),
     - emerytura, renta (zaświadczenie z ZUS lub trzy ostatnie odcinki);
     - zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – w przypadku uzyskiwania świadczeń;
     - kserokopia aktualnej decyzji lub zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach rodzinnych;
     - osoby, które opuściły Dom Dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności dołączają zaświadczenie o terminie przebywania w powyższej placówce;
     - osoby, które opuściły Rodzinę Zastępczą dołączają zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
     - osoby bezdomne zamieszkujące w Noclegowni dołączają zaświadczenie od kiedy przebywają w powyższej placówce oraz kserokopię decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego;
     - osoby nie posiadające meldunku dołączają kserokopię decyzji o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu;
     - osoby niepełnosprawne dołączają kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
     - kserokopia odpisu prawomocnego wyroku sądowego przyznającego alimenty.
5) Wnioskodawca będący po rozwodzie lub w separacji ma obowiązek dołączenia do wniosku kserokopii odpisu prawomocnego wyroku sądowego.
6) Wdowiec/ wdowa dołącza do wniosku akt zgonu małżonka.
7) Wnioskodawca zobowiązany jest do zawiadamiania gminy o istotnych zmianach mających wpływ na realizację jego wniosku, tj. m. in. zmianie miejsca zamieszkania, sytuacji rodzinnej lub materialnej.

Czas realizacji

 
Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
 

Opłaty

 
Od wniosku o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu nie pobiera się opłaty skarbowej.
 

Tryb odwoławczy

 
Sprawy sporne rozstrzyga Prezydent Miasta Ełku.

Uwagi

 
Umowę najmu socjalnego lokalu zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata.
  
Kryteria przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu:
 
- Umowę najmu socjalnego lokalu można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.
- Z osobami ubiegającymi się o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu posiadającymi dochód kwalifikujący do zawarcia kolejnej umowy najmu, a posiadającymi zaległości czynszowe, Prezydent Miasta może przedłużyć umowę najmu na kolejne 3 lata pod warunkiem zawarcia ugody spłaty długu.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 t.j.):
 
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
 
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny,, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez wnioskodawcę, samodzielnie zajmującego lokal, albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
 
Wzrost dochodów najemcy socjalnego lokalu:
W przypadku wzrostu dochodu gospodarstwa domowego ponad ustalony w § 5 ust. 1 pkt 2) z osobą spełniającą kryteria określone w § 3 uchwały - nie przedłuża się umowy najmu lokalu, lecz proponuje się najemcy zawarcie umowy najmu na dotychczas zajmowany lokal lub wynajęcie innego lokalu komunalnego.

Podstawa prawna

 
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.).
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 t.j.).
3. Uchwała Nr XXII.210.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku.
4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 t.j.).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. poz. 589).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Stasiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Pietrajtys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-17 12:15:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Stasiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-17 12:28:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Stasiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-10 12:40:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9877 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony