ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Obniżenie czynszu za najem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta EłkuDrukuj informacjęSprawa: Obniżenie czynszu za najem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku

Szczegóły informacji

Obniżenie czynszu za najem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2008-09-16 11:25:45

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.  

Osoba kontaktowa

Agnieszka Stasiewicz

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełku, Wydział Mienia Komunalnego Referat Lokalowy    ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, I piętro pokój 42,
pn. 8.00 – 16.00; wt. - pt. 7.30 – 15.30

Telefon kontaktowy

087 732 6 221

Adres e-mail

a.stasiewicz@um.elk.pl

Sposób załatwienia

 Pismo Prezydenta Miasta – pisemne powiadomienie.

Miejsce odbioru

Pisma doręcza się stronie w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy za pokwitowaniem za pośrednictwem poczty, przez swoich pracowników bądź też w lokalu Urzędu Miasta w Ełku Wydziale Mienia Komunalnego w Referacie Lokalowym, I piętro pokój 242 w godzinach pracy urzędu.

Wymagane Dokumenty

 1.   wniosek o obniżenie czynszu za najem lokalu mieszkalnego
2.   deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego
3.   dokumenty potwierdzające źródło dochodu, m. in.:
- zaświadczenie o uzyskanym dochodzie za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia
 wniosku (minus koszty uzyskania i składki ZUS) – w przypadku osób zatrudnionych na podstawie
 umowy o pracę;
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osoby tam zarejestrowanej,
 posiadającej lub nie prawo do zasiłku dla bezrobotnych;
- oświadczenie o dochodach – dot. osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, otrzymujących
 pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty, itp.
- zaświadczenia o dochodach z tyt. pobieranych świadczeń, jak np.:
a) stypendia (zaświadczenie z uczelni),
b) świadczenia otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej,
c) prowadzenia gospodarstwa rolnego (zaświadczenie z Urzędu Gminy);
d) emerytura, renta (zaświadczenie z ZUS lub trzy ostatnie odcinki)
- zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – w przypadku
 uzyskiwania świadczeń;
- kserokopia aktualnej decyzji lub zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach rodzinnych;
- odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty
       4.   Wnioskodawca będący po rozwodzie lub w separacji ma obowiązek dołączenia do wniosku kserokopii odpisu   
             prawomocnego wyroku sądowego.
       5.   Wdowiec/wdowa dołącza do wniosku akt zgonu małżonka.
 
Wnioskodawca zobowiązany jest do zawiadamiania Miasta o istotnych zmianach mających wpływ na realizację jego wniosku, tj. zmianie miejsca zamieszkania, sytuacji rodzinnej lub materialnej.
 

Czas realizacji

 Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty

 Od wniosku o obniżenie czynszu za najem lokalu mieszkalnego nie pobiera się opłaty skarbowej.
 

Tryb odwoławczy

 Sprawy sporne rozstrzyga Prezydent Miasta Ełku.

Uwagi

 Obniżka czynszu nie przysługuje najemcom lokali socjalnych.
Kryteria udzielenia obniżki czynszu:
–     Prezydent Miasta może stosować określone obniżki czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców lokali mieszkalnych o niskich dochodach, tj.
na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego Prezydent Miasta może obniżyć czynsz o 30 %, w gospodarstwach domowych nie korzystających z dodatku mieszkaniowego.
Przyznanie obniżki czynszu za najem lokalu mieszkalnego:
–      Powyższej obniżki udziela się na okres 12 miesięcy.
–      W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, Prezydent Miasta, na wniosek najemcy, może udzielać obniżek czynszu na kolejne okresy dwunastomiesięczne.
Odstąpienie od obniżki czynszu:
–      Prezydent Miasta może odstąpić od obniżki czynszu, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe.
–      W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest zwrócić właścicielowi 200 % kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu. 
        Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
        Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej.
        Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o obniżenie czynszu, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
        Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas wywiadu ustala się faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy. Wywiad przeprowadza pracownik upoważniony przez prezydenta miasta. Podczas wywiadu pracownik może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, złożenia oświadczenia o stanie majątkowym.
 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611).
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 t.j.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. poz. 589).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Stasiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stasiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-16 11:24:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Stasiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-16 11:25:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Stasiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-10 12:37:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8788 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony