ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dodatek mieszkaniowy.Drukuj informacjęSprawa: Dodatek mieszkaniowy.

Szczegóły informacji

Dodatek mieszkaniowy.

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2008-09-15 15:20:56

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Osoba kontaktowa

Anna Pietrajtys, Justyna Domoracka

Miejsce załatwienia

Wydział Mienia Komunalnego, Referat Lokalowy UM Ełku ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4,   I piętro pokój 242,
pn. 8.00 – 16.00; wt. - pt. 7.30 – 15.30

Telefon kontaktowy

87 732 6 170, 87 732 6 242

Adres e-mail

a.pietrajtys@um.elk.pl
j.domoracka@um.elk.pl

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub decyzja odmowna.

Miejsce odbioru

Pisma doręcza się stronie w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy za pokwitowaniem za pośrednictwem poczty, przez swoich pracowników bądź też w lokalu Urzędu Miasta w Ełku Wydziale Mienia Komunalnego w Referacie Lokalowym, I piętro pokój 242 w godzinach pracy urzędu.
 

Wymagane Dokumenty

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1.  wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (załącznik nr 1),
2.  deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego (załącznik nr 2),
3.  załącznik wewnętrzny opracowany na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych potwierdzony przez zarządcę domu, 
4.  dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:
 • zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy (załącznik nr 3) – dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • oświadczenie o dochodach osób zamieszkujących z wnioskodawcą (załącznik nr 4) – dot. osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty,
 • odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty,
 • odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego lub oświadczenie – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego,
 • decyzja przyznająca świadczenia rodzinne lub odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego – dot. osób pobierających świadczenia rodzinne,
 • zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego) lub o nie pobieraniu stypendium – dot. studentów wyższych uczelni,
 • zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości z hektara przeliczeniowego – dot. osób posiadających gospodarstwo rolne,
 • faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy,
 • zaświadczenie od Komornika o wysokości wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. świadczeń alimentacyjnych i przekazanych dla wierzyciela w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
 • Orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a w przypadku orzeczeń wydanych przed 23 listopada 2004 roku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie lub opinia biegłego uprawniające do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 • Osoby bezrobotne oraz otrzymujące świadczenia pieniężne z Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku zgłaszają się do w/w instytucji w celu uzyskania zaświadczenia za wymagany okres tj. pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 
 W przypadku właściciela domu jednorodzinnego:
1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (załącznik nr 1),
2. deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego (załącznik nr 2),
3. dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku,
4. zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu,
5. rachunki dotyczące opłat za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych za ostatni miesiąc,
6. faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.
 
 
 

Czas realizacji

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta (lub inna upoważniona przez ten organ osoba) w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.
Ryczałt na zakup opału przekazywany jest na adres domowy wnioskodawcy.
Wniesienie odwołania od decyzji przyznającej dodatek nie wstrzymuje wypłaty dodatku.
Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego.

Wypłata dodatku zostanie wstrzymana, gdy w wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie fałszywych danych zawartych w deklaracji lub wniosku. Osoba, której przyznano dodatek zobowiązana jest wtedy do jego zwrotu w podwójnej wysokości.
W przypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny, wypłatę dodatku wstrzymuje się także w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Gdy zaległość zostanie uregulowana w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa. Ponowne wystąpienie o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest wtedy możliwe jedynie pod warunkiem uregulowania zaległości powstałych w okresie obowiązywania decyzji przyznającej dodatek.
Należy pamiętać, że pobierający należności za lokale mieszkalne (zarządca budynku) powinien niezwłocznie zawiadomić organ, który wydał decyzję o przyznaniu dodatku, o powstaniu zaległości obejmujących pełne dwa miesiące. Jeżeli tego nie uczyni, a gospodarstwo domowe, któremu został przyznany dodatek nie uiści zaległych opłat, naraża się sam na zwrot organowi kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały zaległości w opłatach.
Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego
 • Nie spełnianie przesłanek ustawowych, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego),
 • Kwota dodatku byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury w dniu wydania decyzji ( tj. 14,13 zł. ),
 • W wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji. Wywiadu środowiskowego dokonuje upoważniony pracownik gminy, mogący żądać od wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego oświadczeń o stanie majątkowym, zawierających w szczególności dane o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach oraz zasobach pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania wywiadu reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. poz. 589).
   
 
 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. poz. 589).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Stasiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Pietrajtys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-15 15:13:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Stasiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-15 15:20:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Stasiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-12 09:10:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23096 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony