ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Ełku Drukuj informacjęSprawa: Wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Ełku

Szczegóły informacji

Wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Ełku

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2008-09-15 14:12:31

Termin załatwienia

Listy osób uprawnionych do najmu sporządza sie do dnia 31 marca.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Stasiewicz, Anna Pietrajtys, Justyna Domoracka

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełku, Wydział Mienia Komunalnego Referat Lokalowy (I piętro, pok. nr 242)
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek od 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku 7.30 – 15.30.

Telefon kontaktowy

87 732 6 221, 87 732 6 170, 87 732 6 242

Adres e-mail

a.stasiewicz@um.elk.pl
a.pietrajtys@um.elk.pl
 

Sposób załatwienia

1. Wnioski o przydział mieszkań z zasobów komunalnych miasta Ełku przyjmowane są od dnia 02 stycznia do 31 sierpnia.
2. Od miesiąca września rozpoczyna pracę Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która opiniuje wnioski, rozpatruje wszystkie dostępne informacje i dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej wnioskodawcy. W miarę potrzeb dokonuje wizji lokalnych. SKM sporządza również projekty list osób zakwalifikowanych do wynajęcia mieszkania, rozpatruje uwagi i zastrzeżenia do projektów list.
3. Projekty list podaje się do publicznej wiadomości w terminie do 31 grudnia poprzez wywieszenie na okres 30 dni w siedzibie Urzędu Miasta.
4. Listy osób uprawnionych do najmu sporządza się do 31 marca.
5. Projekty list i listy ostateczne zatwierdza Prezydent Miasta Ełku.                                                                                                                                

Miejsce odbioru

Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe ( (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.
Pisma można również odebrać w Referacie Lokalowym, I piętro, pokój  nr 242 w godzinach pracy urzędu.

Wymagane Dokumenty

1) wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Ełku ,
2) dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu),
3) dokumenty potwierdzające źródło dochodu, m. in.:
    a) zaświadczenie o uzyskanym dochodzie za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (minus koszty uzyskania, składki ZUS, składki zdrowotne i podatek dochodowy) – w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
    b) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osoby tam zarejestrowanej, posiadającej lub nie prawo do zasiłku dla bezrobotnych;
    c) oświadczenie o dochodach – dot. osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, otrzymujących pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty, itp.
    d) zaświadczenia o dochodach z tyt. pobieranych świadczeń, jak np.:
     - stypendia (zaświadczenie z uczelni),
     - świadczenia otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej,
     - prowadzenia gospodarstwa rolnego (zaświadczenie z Urzędu Gminy),
     - emerytura, renta (zaświadczenie z ZUS lub trzy ostatnie odcinki);
     - zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – w przypadku uzyskiwania świadczeń;
     - kserokopia aktualnej decyzji lub zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach rodzinnych;
     - osoby, które opuściły Dom Dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności dołączają zaświadczenie o terminie przebywania w powyższej placówce;
     - osoby, które opuściły Rodzinę Zastępczą dołączają zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
     - osoby które przebywają w Zakładzie Karnym dołączają zaświadczenie o terminie przebywania w powyższej placówce;
     - osoby bezdomne zamieszkujące w Noclegowni dołączają zaświadczenie od kiedy przebywają w powyższej placówce oraz kserokopię decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego;
     - osoby nie posiadające meldunku dołączają kserokopię decyzji o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu;
     - osoby niepełnosprawne dołączają kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
     - kserokopia odpisu prawomocnego wyroku sądowego przyznającego alimenty;
     - zaświadczenie od komornika o egzekucji roszczeń pieniężnych.
4) Wnioskodawca będący po rozwodzie lub w separacji ma obowiązek dołączenia do wniosku kserokopii odpisu prawomocnego wyroku sądowego.
5) Wdowiec/ wdowa dołącza do wniosku akt zgonu małżonka.
6) Wnioskodawca zobowiązany jest do zawiadamiania gminy o istotnych zmianach mających wpływ na realizację jego wniosku, tj. m. in. zmianie miejsca zamieszkania, sytuacji rodzinnej lub materialnej.
 

Czas realizacji

1. Wnioski o przydział mieszkań z zasobów komunalnych miasta Ełku przyjmowane są od dnia 02 stycznia do 31 sierpnia.
2. Od miesiąca września rozpoczyna pracę Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która opiniuje wnioski, rozpatruje wszystkie dostępne informacje i dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej wnioskodawcy. W miarę potrzeb dokonuje wizji lokalnych. SKM sporządza również projekty list osób zakwalifikowanych do wynajęcia mieszkania, rozpatruje uwagi i zastrzeżenia do projektów list.
3. Projekty list podaje się do publicznej wiadomości w terminie do 31 grudnia poprzez wywieszenie na okres 30 dni w siedzibie Urzędu Miasta.
4. Listy osób uprawnionych do najmu sporządza się do 31 marca.
5. Projekty list i listy ostateczne zatwierdza Prezydent Miasta Ełku.

Opłaty

Od wniosku o przydział mieszkania nie pobiera się opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Sprawy sporne rozstrzyga Prezydent Miasta Ełku.
 

Uwagi

Listę uważa się za zrealizowaną w stosunku do osoby uprawnionej do najmu lokalu w przypadku:
1. Zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu.
2. Odmowy przyjęcia dwóch kolejnych propozycji wynajęcia lokali położonych na terenie miasta odpowiadających wymogom określonym w ustawie odnośnie lokali z mieszkaniowego zasobu miasta Ełku.
 Sposób przekazania informacji o sprawie:
1. Propozycja zamiany mieszkania – pisemne powiadomienie.
2. Odbiór skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu.
3. Umowy z najemcami zawiera Zarządca na podstawie skierowania Wydziału Mienia Komunalnego.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 611).
3. Uchwała Nr XXII.210.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku.
4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2021).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. poz. 589).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Stasiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stasiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-15 14:02:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Stasiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-15 14:12:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Stasiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-17 11:01:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
38556 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony