ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na umieszczenie punktu handlowego lub usługowego w pasie drogowym (tymczasowe stoisko handlowe, kioski, postój taxi, na prawach wyłączności) Drukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na umieszczenie punktu handlowego lub usługowego w pasie drogowym (tymczasowe stoisko handlowe, kioski, postój taxi, na prawach wyłączności)

Szczegóły informacji

Zezwolenie na umieszczenie punktu handlowego lub usługowego w pasie drogowym (tymczasowe stoisko handlowe, kioski, postój taxi, na prawach wyłączności)

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2008-09-15 14:07:37

Termin załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu przez pracownika Referatu Dróg Miejskich postępowania administracyjnego, w  terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów (art. 35 § 1, 2 i 3 kpa). Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom, Strona jest wzywana pisemnie lub telefonicznie do usunięcia braków w terminie 7 dni. W przypadku nieusunięcia braków, wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania (art. 64 § 2 kpa).

Osoba kontaktowa

Edyta Nagolska / Marta Jembrzycka

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełk
Sekretariat, pokój nr 114
Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 240
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

087 7326 151 / 087 73 26 127

Adres e-mail

e.nagolska@um.elk.pl / m.jembrzycka@um.elk.pl

Sposób załatwienia

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek.
 2. Do wniosku dołącz niżej wymienione załączniki. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 3. Udaj się do urzędu i złóż wniosek (w pokoju nr 114) wraz z załącznikami. Pamiętaj o dokumencie tożsamości i ewentualnym pełnomocnictwie.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
 5. Odbierz decyzję w urzędzie (w pokoju nr 240) lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).
 6. Pamiętaj, aby uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna. W przypadku nieterminowego wniesienia opłaty pobrane będą odsetki ustawowe. Opłata nieuiszczona w terminie podlega wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściąganiu trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Ełk
Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 240
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Wymagane Dokumenty

 
Do wniosku na umieszczenie kiosku/straganu/ogródka gastronomicznego należy dołączyć:
 
 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia psa drogowego,
 2. projekt obiektu handlowo – usługowego zawierający wizualizację, wymiary, opis materiałów, ich kolorystykę oraz sposób montażu,
 3. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 4. oryginalne bądź poświadczone urzędowo pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu wnioskodawcy, wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – 17 zł,
 5. inne dodatkowe dokumenty na żądanie zarządcy drogi – jeżeli będą niezbędne do wydania decyzji.
 
Do wniosku na umieszczenie postoju taxi należy dołączyć:
 
 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia psa drogowego,
 2. zatwierdzony projekt stałej organizacji przez Starostę Ełckiego (postój taxi),
 3. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 4. oryginalne bądź poświadczone urzędowo pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu wnioskodawcy, wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – 17 zł,
 5. inne dodatkowe dokumenty na żądanie zarządcy drogi – jeżeli będą niezbędne do wydania decyzji.
 
Do wniosku na prawach wyłączności należy dołączyć:
 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia psa drogowego, 2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. oryginalne bądź poświadczone urzędowo pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu wnioskodawcy, wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – 17 zł,
 3. inne dodatkowe dokumenty na żądanie zarządcy drogi – jeżeli będą niezbędne do wydania decyzji m.in. projekt zawierający wizualizację, wymiary, opis materiałów, ich kolorystykę oraz sposób montażu, zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu przez Starostę Ełckiego.
 
! dodatkowe załączniki z uwagi na lokalizację obiektu w strefie konserwatora:
- zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie obiektu w strefie konserwatorskiej.

Czas realizacji

1. niezwłocznie
2. do jednego miesiąca.
3. do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Opłaty

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej na podstawie część III ust. 44 kol. 4 pkt. 8-9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 
Wystąpienie na podstawie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia (kopia pełnomocnictwa powinna być urzędowo poświadczona) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) wynosi 17 zł zgodnie z załącznikiem do ustawa o opłacie skarbowej część IV.
 
Opłata skarbowa za zgodność kserokopii z oryginałem 5 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej stronicy. Nie dotyczy spraw, które nie podlegają opłacie skarbowej bądź są z niej zwolnione (na podstawie część II ust. 4 ustawy. o opłacie skarbowej).
 
Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego zostały określone w Uchwale Rady Miasta Ełku Nr XX.212.16 z dnia 23 czerwca 2016 r.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku.

Uwagi

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku.
 2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego wydaje się na czas określony (maksymalnie – 1 rok).
 3. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania.
 4. W zezwoleniu określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa drogowego oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym także sposób jej uiszczenia.
 5. Przed faktycznym umieszczeniem obiektu budowlanego w pasie drogowym należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.
 6. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty stawki podstawowej. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz.1446 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264).
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Ostrowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Jembrzycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-12 12:28:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maria Witanowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-15 14:07:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maria Ostrowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-28 11:33:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5815 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony