ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (roboty drogowe, zgłoszenie awarii, wbudowanie urządzenia nie związanego z potrzebami drogi)Drukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (roboty drogowe, zgłoszenie awarii, wbudowanie urządzenia nie związanego z potrzebami drogi)

Szczegóły informacji

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (roboty drogowe, zgłoszenie awarii, wbudowanie urządzenia nie związanego z potrzebami drogi)

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2008-09-15 13:50:34

Termin załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu przez pracownika Referatu Dróg Miejskich postępowania administracyjnego, w  terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów (art. 35 § 1, 2 i 3 kpa). Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom, Strona jest wzywana pisemnie lub telefonicznie do usunięcia braków w terminie 7 dni. W przypadku nieusunięcia braków, wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania (art. 64 § 2 kpa).

Osoba kontaktowa

Edyta Nagolska / Marta Jembrzycka

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełk
Sekretariat, pokój nr 114
Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 240
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

087 7326 151 / 087 73 26 127

Adres e-mail

e.nagolska@um.elk.pl / m.jembrzycka@um.elk.pl

Sposób załatwienia

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek.
 2. Do wniosku dołącz niżej wymienione załączniki. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 3. Udaj się do urzędu i złóż wniosek (w pokoju nr 114) wraz z załącznikami. Pamiętaj o dokumencie tożsamości i ewentualnym pełnomocnictwie.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
 5. Odbierz decyzję w urzędzie (w pokoju nr 240) lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).
 6. Pamiętaj, aby uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna. W przypadku nieterminowego wniesienia opłaty pobrane będą odsetki ustawowe. Opłata nieuiszczona w terminie podlega wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściąganiu trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Ełk
Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 240
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Wymagane Dokumenty

Do wniosku na roboty należy dołączyć:
 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (obejmującej cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, jak również drogi objazdowe i dojazdowe - za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg),
 2. prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie (na podstawie art. 29 Prawa Budowlanego) zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,
 3. zatwierdzony projekt organizacji ruchu przez Starostę Ełckiego,
 4. informacja o sposobie zabezpieczenia robót – jeśli nie jest wymagany projekt czasowej organizacji ruchu,
 5. harmonogram robót – wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami,
 6. oświadczenie kierownika budowy o podjęciu się pełnienia obowiązków kierownika budowy,
 7. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 8. oryginalne bądź poświadczone urzędowo pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu wnioskodawcy, wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – 17 zł,
 9. inne dodatkowe dokumenty na żądanie zarządcy drogi – jeżeli będą niezbędne do wydania decyzji.
 
Do wniosku na awarię należy dołączyć:
 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji awarii i podaniem wymiarów zajęcia pasa drogowego (obejmującej cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, jak również drogi objazdowe i dojazdowe - za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg),
 2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 3. oryginalne bądź poświadczone urzędowo pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu wnioskodawcy, wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – 17 zł,
 4. inne dodatkowe dokumenty na żądanie zarządcy drogi – jeżeli będą niezbędne do wydania decyzji.
 
Do wniosku na wbudowanie urządzenia należy dołączyć:
 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500, z zaznaczeniem lokalizacji wbudowanego urządzenia wraz z podaniem wymiarów urządzenia (średnicy i długości),
 2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 3. oryginalne bądź poświadczone urzędowo pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu wnioskodawcy, wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – 17 zł,
 4. inne dodatkowe dokumenty na żądanie zarządcy drogi – jeżeli będą niezbędne do wydania decyzji.

Czas realizacji

1. niezwłocznie
2. do jednego miesiąca.
3. do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Opłaty

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej na podstawie część III ust. 44 kol. 4 pkt. 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 
Wystąpienie na podstawie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia (kopia pełnomocnictwa powinna być urzędowo poświadczona) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) wynosi 17 zł zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej.
 
Opłata skarbowa za zgodność kserokopii z oryginałem 5 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej stronicy. Nie dotyczy spraw, które nie podlegają opłacie skarbowej bądź są z niej zwolnione (na podstawie część II ust. 4 ustawy o opłacie skarbowej).
 
Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego zostały określone w Uchwale Rady Miasta Ełku Nr XX.212.16 z dnia 23 czerwca 2016 r. Za wbudowane nowo wbudowane urządzenia pobierana będzie opłata roczna określone w w/w uchwale.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku.

Uwagi

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Decyzje na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wydaje się na czas określonym.
 3. Awarię należy niezwłocznie zawiadomić zarządcę drogi np. telefoniczne, mail i niezwłocznie złożyć wniosek celem naliczenia opłat.
 4. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz istniejące warunki atmosferyczne, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 5. W zezwoleniu na prowadzenie robót określa się m.in. sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.
 6. W zezwoleniu na wbudowane urządzenie określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa drogowego oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym także sposób jej uiszczenia.
 7. Przy wbudowaniu urządzeń w pas drogowy należy złożyć dwa wnioski jednocześnie (tj. na roboty i wbudowanie urządzeń).
 8. W zezwoleniu na awarii określa się m.in. warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.
 9. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty stawki podstawowej. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz.1264 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz.124 z późn. zm.)..
 8. Uchwała Nr XX.212.16 Rady Miasta Ełku z dnia 23.06.2016 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 3387 z dnia 19.08.2016 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Ostrowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Jembrzycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-12 12:16:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maria Witanowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-15 13:50:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maria Ostrowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-28 11:22:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13938 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony