ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zgromadzenia publiczneDrukuj informacjęSprawa: Zgromadzenia publiczne

Szczegóły informacji

Zgromadzenia publiczne

Wydział: Wydział Organizacyjny - Biuro Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych - Pion Ochrony

Ogłoszono dnia: 2008-09-16 09:05:35

Termin załatwienia

Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku w zakładce Zgromadzenia, informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia

Osoba kontaktowa

Jarosław Bartoszewicz

Miejsce załatwienia

Organizator zgromadzenia, na terenie miasta Ełku zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu nr 87 732 62 30, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej używając elektronicznej skrzynki podawczej na e-PUAP (zakładka e-Urząd w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku)

Telefon kontaktowy

083 73 26 283

Adres e-mail

j.bartoszewicz@um.elk.pl

Sposób załatwienia

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed datą zgromadzenia
W przypadku gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie spełnia wymagań określonych w art. 10 ustawy, organ gminy informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych. Zawiadomienie spełniające wymagania określone w art. 10 ustawy wnosi się z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.
Jeżeli wniesiono prawidłowo,  zawiadomienia o zamiarze zgromadzenia  dwóch lub większej liczby zgromadzeń, mających się odbyć w tym samym miejscu i czasie, a ich przebieg może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie decyduje kolejność wniesienia zawiadomienia (data, godzina, minuta) – art. 12 ustawy.         W przypadku gdy wniesione zawiadomienie nie spełniało wymagań określonych w art. 10 ustawy, o kolejności wniesienia tego zawiadomienia decydują data, godzina i minuta jego ponownego wniesienia, o ile tak wniesione zawiadomienie spełnia te wymagania.
 
 Organizator może  stosować procedurę uproszczoną gdy uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, zawiadomienie takie składa w terminie nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowanym zgromadzeniem w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie, nr telefonu: 89-535-19-30,  adres poczty elektronicznej: wykry@uw.olsztyn.pl
 
W przypadku zaistnienia zagrożeń zgromadzenia  gdy:
a)      jego cel lub odbycie naruszają przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach lub ustaw karnych
b)      jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach,
organ gminy   zakazuje zgromadzenia, wydając decyzję nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, którą udostępnia niezwłocznie  na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu i jednocześnie   przekazuje ją  wraz z aktami sprawy  sądowi okręgowemu. 
Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy. Decyzję udostępnia się  przez 3 miesiące od dnia jej wydania z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami).

Miejsce odbioru

Biuro Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych-Pion Ochrony, pokój nr 03 (niski parter) ul. Marsz. Piłsudskiego 4

Wymagane Dokumenty

1.   Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego powinno zawierać:
a)      imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
b)      imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;
c)      cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
d)      datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania,     przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
e)      informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
2. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
a)      pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, a gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.
b)      zdjęcie organizatora zgromadzenia lub zdjęcie  przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Opłaty

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

1.     Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
2.     Sąd Okręgowy w Olsztynie zawiadamia niezwłocznie organ gminy  o wniesieniu odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia przez udostępnienie informacji o wniesieniu odwołania na stronie podmiotowej sądu w Biuletynie Informacji Publicznej i informuje organizatora zgromadzenia oraz organ gminy  o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3.     Sąd Okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania.
4.     Uczestnikami postępowania są wnoszący odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia i organ gminy. Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy.
5.       Sąd Okręgowy w Olsztynie doręcza niezwłocznie postanowienie, kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania, które podlega natychmiastowemu wykonaniu
6.      Na postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin, wydając postanowienie,  od którego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu
 
 
 

Uwagi

Zgromadzenie jest to zgrupowanie osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych, organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.
W przypadku wniesienia  zawiadomień o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń , które chociażby  częściowo miałyby się odbyć w tym  samym  miejscu  i czasie, a ich odbycie zagrażałoby życiu lub zdrowiu ludzi lub mieniu w znacznych rozmiarach o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność  wniesienia zawiadomień (data, godzina i minuta) pod warunkiem, że zawiadomienia  nie wykazują braków formalnych. Organizatorów, którym nie przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu organ gminy wzywa niezwłocznie do  zmiany miejsca lub czasu zgromadzenia. W tym celu może przeprowadzić rozprawę administracyjną.   
W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który wyposaża go organ gminy.
Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy,  jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub gdy narusza przepisy ustawy o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go. 
Rozwiązanie zgromadzenia przez organ gminy, następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu lub w przypadku niemożności skontaktowania się z nim ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia.
Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.
Organizatorowi zgromadzenia  przysługuje prawo odwołania się od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia, do Sądu Okręgowego w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Sankcje te mogą dotyczyć osób, które:
a)      przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu nie zakazanego zgromadzenia,
b)      zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczą takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,
c)      przewodniczą zgromadzeniu po rozwiązaniu go
d)      bezprawnie zajmują lub wzbraniają się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza, jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia,
e)      będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmują środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia,
f)         nie podporządkowują się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora,
g)       wzbraniają się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach   (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1485)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jarosław Bartoszewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jarosław Bartoszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-10 13:54:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Iglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-16 09:05:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Bartoszewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-15 10:15:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5747 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony