ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta EłkuDrukuj informacjęSprawa: Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ełku

Szczegóły informacji

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ełku

Wydział: Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2018-06-27 14:37:18

Termin załatwienia

W terminie określonym w art. 35 k.p.a. Termin rozpatrzenia uzależniony jest od ogłoszenia w Monitorze Polskim komunikatu Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, na który ma być przyznana bonifikata.

Osoba kontaktowa

Dorota Łuczaj

Miejsce załatwienia

Informacji można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku Referacie Gospodarki Nieruchomościami w pokoju 235 (I piętro) lub telefonicznie pod nr  (87) 732-61-62
Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Ełku pok. 02 (poziom -1)

Telefon kontaktowy

(0-87) 732-61-62

Adres e-mail

 
d.luczaj@um.elk.pl

Sposób załatwienia

Z bonifikaty w opłatach rocznych w wysokości 50% mogą skorzystać osoby fizyczne, których:
 1. dochód miesięczny* na jednego członka gospodarstwa domowego** nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.
 2. Posiada w użytkowaniu wieczystym nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe.
 3. Złoży wniosek w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.
*Dochód miesięczny obliczany jest jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
**Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomościoddanej w użytkowanie wieczyste.

Miejsce odbioru

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w pok. 235 (I piętro)

Wymagane Dokumenty

Wniosek złożony w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.
 
Załączniki do wniosku:
Wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody brutto w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste przez wszystkich członków gospodarstwa domowego.
 • Osoby aktywne zawodowo: zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskanego dochodu z tytułu świadczonej pracy lub zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu z Urzędu Skarbowego lub zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) za rok poprzedzający rok, w którym opłata ma być wnoszona,
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą: zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu lub zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) za rok poprzedzający rok, w którym opłata ma być wnoszona,
 • Emeryci i renciści: odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z całego roku poprzedzającego rok, za który ma być opłata wnoszona lub zaświadczenie ZUS ujmujące dochód za ww. rok lub zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) za rok poprzedzający rok, w którym opłata ma być wnoszona
 • Studenci i pełnoletni uczniowie: zaświadczenie z uczelni lub szkoły oraz oświadczenie, w którym stwierdzą czy i w jakiej wysokości uzyskali dochód w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata roczna,
 • Osoby niepracujące: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie i pobieranie zasiłku oraz oświadczenie stwierdzające, jakie dochody uzyskali w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata,
 • Osoby samotnie wychowujące dzieci powinny przedłożyć dokument potwierdzający otrzymywane świadczenia alimentacyjne lub rentowe albo oświadczenie o braku świadczeń z tego tytułu
 

Czas realizacji

W terminie określonym w art. 35 k.p.a.
Termin rozpatrzenia uzależniony jest od ogłoszenia w Monitorze Polskim komunikatu Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, na który ma być przyznana bonifikata.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Jednorazowo udzielona bonifikata nie jest bonifikatą stałą i dotyczy tylko danego roku, w którym składany jest wniosek.

Podstawa prawna

 • art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L z 2016 r., nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
   
   
   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ilona Wierszewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Wierszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-27 10:01:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Wierszewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-27 14:37:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Prądzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-26 12:52:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony