ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Renta planistyczna przed zbyciem nieruchomościDrukuj informacjęSprawa: Renta planistyczna przed zbyciem nieruchomości

Szczegóły informacji

Renta planistyczna przed zbyciem nieruchomości

Wydział: Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2016-04-13 13:35:01

Termin załatwienia

Zgodnie w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa

Mariusz Dobrzyń

Miejsce załatwienia

pokój 234

Telefon kontaktowy

87 732 62 34

Adres e-mail

m.dobrzyn@um.elk.pl

Sposób załatwienia

 1. Złożenie kompletnego wniosku w sekretariacie urzędu (pokój 114) bądź wysłanie pocztą na adres urzędu. Wniosek o ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) może złożyć właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości.
 2. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego i każdy ze współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych wnosi o ustalenia w drodze decyzji, wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) to wniosek taki musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych.
 3. Po zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego, organ zleca sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego.
 4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego - informacja o wysokości renty planistycznej.
 5. Wydanie decyzji administracyjnej.
W każ­dym studium postępowania strona ma prawo czynnego udziału, wypowiedzenia się, co do zebra­nych dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy oraz składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń.

Miejsce odbioru

pokój 234

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od wydania decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł (od każdego ze współwłaścicieli bądź współużytkowników wieczystych) na rachunek 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.
 2. Opłacenie kosztów postępowania (sporządzenia operatu szacunkowego) w wysokości 440 zł na rachunek 11 1020 4724 0000 3102 0038 8512.
 3. W przypadku złożenia dokumentu potwierdza­jącego udzielenie pełnomocnictwa opłata skarbowa w wysokości 17 zł na rachunek 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

 1. W przypadku zbycia nieruchomości przed datą wydania decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, gdyż art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje możliwość ustalenia renty planistycznej na wniosek wyłącznie przed zbyciem nieruchomości.
 2. Wobec powyższego przedmiotowe postępowanie zakończy się wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania zgodnie z art. 105 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, a następnie zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) może zostać wszczęte na wniosek lub z urzędu. Ustalenie wysokości renty planistycznej na wniosek jest przedmiotem niniejszej procedury. Z kolei ustalenie wysokości renty planistycznej z urzędu dotyczy przypadków, gdy wszczęcie postępowania następuje po otrzymaniu przesłanego przez notariusza – zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym – wypisu z aktu notarialnego dotyczącego umowy, której przedmiotem jest zbycie nieruchomości objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. W przypadku zbycia nieruchomości w okresie 12 miesięcy od daty sporządzonego w danej sprawie operatu szacunkowego, ustalona zostanie w drodze decyzji wysokość jednorazowej opłaty, o jakiej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, na podstawie tego operatu szacunkowego. Jeśli do zbycia dojdzie po tym terminie zostanie zlecone potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego (autora tego opracowania). W sytuacji niepotwierdzenia aktualności operatu szacunkowego zostanie zlecone wykonanie nowego operatu szacunkowego, który będzie podstawą do ustalenia nowej wysokości jednorazowej opłaty, o jakiej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
 3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Górski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Górski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-13 13:04:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-13 13:35:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Prądzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-26 12:49:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6483 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony