ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpis / zmiana / wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Drukuj informacjęSprawa: Wpis / zmiana / wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Szczegóły informacji

Wpis / zmiana / wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2011-12-30 09:09:04

Termin załatwienia

Najpóźniej w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (dowodem uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

Osoba kontaktowa

Paweł Górski

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Ełku
Wydział Mienia Komunalnego
Referat Gospodarki Odpadami
pokój nr 104
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

877 326 163

Adres e-mail

p.gorski@um.elk.pl

Sposób załatwienia

 1. Wypełnienie wniosku o wpis / zmianę / wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (w przypadku wniosku o wpis dołączenie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).
 2. Dokonanie opłaty skarbowej w zależności od czynności prawnej.
 3. Złożenie wniosku wraz z oświadczeniem i dowodem należnej opłaty skarbowej w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Ełku (pok. 104). W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołaczyć stosowne pełnomocnitwo oraz dokonać opłaty skarbowej.
 4. Potwierdzenie przyjęcia wniosku.
 5. Rozpatrzenie wniosku. Jeśli złożony wniosek będzie posiadał braki formalne (np.  nie będzie zawierał wszystkich niezbędnych dokumentów, nie będzie wszystkich wymaganych danych, nie będzie dokumentów potwierdzających uiszczenie zapłaty) organ wezwie Cię do uzupełnienia, poprawienia błędów. Na dokonanie uzupełnień, poprawek będziesz mieć 7 dni. Jeśli w tym terminie nie dokonasz uzupełnień, poprawek nie uzyskasz wpisu do rejestru. Wpis jest dokonany w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku.
 6. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Ełku
Wydział Mienia Komunalnego
Referat Gospodarki Odpadami
pokój nr 104
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Wymagane Dokumenty

 1.  odpowiedni wniosek o wpis / zmianę wpisu / wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej
 2. w przypadku wniosku o wpis należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 3. dowody uiszczenia opłat skarbowych
 

Czas realizacji

 1. Na dokonanie wpisu Organ ma 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.
 2. Jeśli złożony wniosek będzie posiadał braki formalne (np.  nie będzie zawierał wszystkich niezbędnych dokumentów, nie będzie wszystkich wymaganych danych, nie będzie dokumentów potwierdzających uiszczenie zapłaty) organ wezwie Cię do uzupełnienia, poprawienia błędów. Na dokonanie uzupełnień, poprawek będziesz mieć 7 dni. Jeśli w tym terminie nie dokonasz uzupełnień, poprawek nie uzyskasz wpisu do rejestru. Wpis jest dokonany w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku.
 3. Potwierdzeniem dokonania wpisu i przypisania numeru rejestrowego / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu będzie wydane przez Organ zaświadczenie

Opłaty

 1. opłata skarbowa w wysokości 50 zł za wpis do rejestru działalności regulowanej,
 2. opłata skarbowa w wysokości 25 zł za zmianę w wpisie do rejestru działalności regulowanej (tylko w wypadku kiedy zmiana polega na rozszerzeniu zakresu działalności, czyli w przypadku kiedy dodajesz kody odpadów lub teren na którym będzie prowadzona działalność, w pozostałych przypadkach opłacie podlega wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany we wpisie),
 3. opłata skarbowa w wysokości 17 zł w przypadku działania przez pełnomocnika,
 4. opłata skarbowa w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ełku nr 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Uwagi

Zanim jednak złożysz wniosek o wpis do rejestru upewnij się, że:
 1. posiadasz odpowiednie pojazdy i sprzęt do odbioru odpadów (są one utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym),
 2. posiadasz odpowiednią bazę magazynową dla sprzętu,
 3. zapoznałeś się z określonym przez ministra właściwym do spraw środowiska, rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz.1516 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10).
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Witanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Górski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-30 09:05:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Żywno
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-30 09:09:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Górski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-26 14:31:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4928 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony