ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościDrukuj informacjęSprawa: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Szczegóły informacji

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wydział: Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2008-10-01 14:25:01

Termin załatwienia

Wniosek zostaje załatwiony w formie decyzji administracyjnej, w terminie określonym w art. 35 k.p.a. - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa

Dorota Łuczaj

Miejsce załatwienia

Informacji można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku Referacie Gospodarki Nieruchomościami w pokoju 235 (I piętro) lub telefonicznie pod nr (87) 732-61-62
Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Ełku pok. 02 - (poziom -1)

Telefon kontaktowy

(0-87) 732-61-62

Adres e-mail

 
d.luczaj@um.elk.pl

Sposób załatwienia

Działanie na wniosek osób fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowych będących użytkownikami wieczystymi w dniu wejścia w życie ustawy u.p.p.u.w, tj. 13 paźdzeirnika 2005 r., nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego typu zabudowę oraz nieruchomości rolnych. W przypadku osób prawnych, roszczenie przysługuje wyłącznie właścicielom lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.
Postępowanie zakończone jest wydaniem decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia opła­ty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej po złożeniu wniosku o wpis prawa własności w Sądzie Rejonowym w Ełku V Wydziale Ksiąg Wieczystych.
 

Miejsce odbioru

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w  pokoju 235.

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (załącznik nr 1)
2. Dokumenty potwierdzające prawo użytkowania wieczystego, a zwłaszcza:
- umowy notarialne, decyzje administracyjne, orzeczenia sądu,
- dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest następcą prawnym użytkownika wieczystego, gdy wniosek o nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składa na podstawie art.1 ust. 1 a ustawy następca prawny użytkownika wieczystego.
- dokumenty potwierdzające uprawnienie użytkownika wieczystego lub jego następcy prawnego do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do art. 1 ust. 1 a ustawy.
3. Kopie dowodów wpłaty za operat szacunkowy i opłatę skarbową za wydanie decyzji.
 
 
 
 

Czas realizacji

Zgodnie z terminem określonym w art. 35 k.p.a. - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
 
 

Opłaty

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest odpłatne. Wysokość opłaty stanowi różnicę pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego. Opłatę na wniosek użytkownika wieczystego rozkłada się na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona część opłaty rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu ustalanemu indywidualnie. Wierzytelność podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem. W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu, hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja orzekająca o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Opłaty za przekształcenie dokonuje się na rachunek Gminy Miasta w Ełku prowadzony przez bank PKO Bank Polski S.A. I/O w Ełku nr 11 1020 4724 0000 3102 0038 8512 w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
2. Opłaty skarbowe:
- w wysokości 10,00 zł za dokonanie czynności urzędowej na podstawie wniosku w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część I pkt 53 załącznika w/w ustawy o opłacie skarbowej
- w wysokości 17,00 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, od każdego stosunku pełnomocnictwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.) z zastrzeżeniem zwolnień wynikających z załącznika dołączonego do w/w ustawy (np. pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Wpłat opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek PKO Bank Polski S.A. 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699 lub kasie Starostwa Powiatowego w Ełku.
3. Opłata za sporządzenie operatu szacunkowego. Jeżeli nie wcześniej niż w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o przekształcenie była dokonana aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, dla ustalenia opłaty, przyjmuje się wartość nieruchomości określoną w operacie szacunkowym sporządzonym do celów tej aktualizacji.
4. Bonifikaty:
- 90%, jeżeli przedmiotem decyzji jest nieruchomość zabudowana wykorzystywana w całości bądź w części na cel mieszkaniowy (uchwała RM Ełku nr XIX.169.2012 z 24 kwietnia 2012 r.),
- 50% w odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków
 
UWAGA:
Prezydent Miasta, żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności.
 

Tryb odwoławczy

Stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta w Ełku w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji o przekształceniu.
 
 

Uwagi

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.);
  • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., sygn. akt K 29/13 (Dz. U. z 2015 r., poz. 373).
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r. poz. 207 z późn. zm.).
  • uchwała Rady Miasta Ełku nr XIX.169.2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Mia­sta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wła­sności (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r., poz. 1585 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362).
  • rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r., poz. 53 z późn. zm.).
  • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L nr 352) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L z 2016 r., nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ilona Wierszewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Wierszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-29 14:21:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dorota Łuczaj
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-01 14:25:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Prądzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-26 12:53:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7099 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony