ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w drodze przetargówDrukuj informacjęSprawa: Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w drodze przetargów

Szczegóły informacji

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w drodze przetargów

Wydział: Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2008-09-25 09:09:50

Termin załatwienia

Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie do 30 dni.

Osoba kontaktowa

Ilona Paczyńska, Anna Hanusko

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełku ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
pokój 234 i 235

Telefon kontaktowy

87- 732 62 32, 87-732 61 35

Adres e-mail

Sposób załatwienia

1. Prezydent Miasta Ełku podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury sprzedży.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej, dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości i w razie konieczności uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rady Miasta, Prezydent Miasta przeznacza nieruchomość do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miasta Ełku a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu ogłasza się w prasie lokalnej. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni  przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku, a ponadto informacje o ogłoszeniu przetargu podaje się w prasie lokalnej lub w prasie codziennej ogólnokrajowej .
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie.
4. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości
5.  Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
6. Wadium wniesione w innej formie niz w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
7. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną, którą reprezentuje.
8. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Ełku ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
pokój 234 i 235

Wymagane Dokumenty

Sprzedaż w drodze przetargów nie jest związana ze złożeniem wniosku.

Czas realizacji

Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie do 30 dni.

Opłaty

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj.
-         koszty wyceny nieruchomości
-         koszty wypisu z operatu ewidencji gruntów,
-         koszty podziału geodezyjnego
        -         koszt wznowienia znaków granicznych
        -         koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe
        -         cena nabycia nieruchomości.
 
W/w opłaty uiścić należy nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Tryb odwoławczy

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.Prezydent Miasta może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

Podstawa prawna

 
Dział II, rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz.121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Uchwała Nr XIX/174/07 Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełk zmienionej uchwałami Nr XXII/214/08 Rady Miasta Ełku z dnia 18 marca 2008r., Nr IX.78.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr XIX.170.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2012 r., Nr V.60.15 Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca 2015 r., Nr IX.96.15 Rady Miasta Ełku z dnia 25 sierpnia 2015 r. i Nr XVIII.188.16 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2016 r.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Galińska, Anna Hanusko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Hanusko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-25 08:58:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Galińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-25 09:09:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Hanusko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-03 11:12:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3716 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony