ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk - Stadion"

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-08 14:23:23 przez Barbara Nartowicz

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk - Stadion"

Ełk, 8 marca 2022 roku
PG-PP.6721.6.2018.BN
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Stadion
 
Na podstawie art. 17 pkt 9) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) i uchwały Rady Miasta Ełku nr III.15.2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Stadion”,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Stadionwraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16 marca 2022 roku do 15 kwietnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00 do 16.00 (poniedziałek) oraz od 7.30 do 15.30 (wtorek- piątek), w pokoju nr 232. Informacje udzielane są także telefonicznie: (87) 73 26 152 i mailowo:
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędą się w dniach: 1 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00 oraz 8 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem środków ostrożności, zgodnych z przepisami odrębnymi, dotyczącymi panującego obecnie stanu epidemii wirusa COVID-19.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ełku.
Uwagi do projektu planu należy wnieść do Prezydenta Miasta Ełku do dnia 2 maja 2022 roku w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19- 300 Ełk, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e- mail: , a także na adres skrzynki podawczej ePUAP: /umelk/SkrytkaESP. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania, albo siedziby (zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2021 poz 741 z późn. zm).

 
Z up. PREZYDENTA
Z- ca Prezydenta Miasta
Mirosław Hołubowicz

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Nartowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-08 14:09:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Nartowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-08 14:23:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Nartowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-08 15:12:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
327 raz(y)