ˆ

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie 2 czerwca 2022 r. Festiwalu otwierającego Park Montessori przy Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” w Ełku dla 70 uczestników z Polski i Litwy (40 osób z Polski, 30 osób z Litwy) w ramach realizowanego projektu „Transgraniczna Społeczność zrozumienia” realizowanego z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Informacja ogłoszona dnia 2022-05-02 13:21:09 przez Emilia Lankamer, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ełk, dnia 2 maja 2022 r.
SR.042.3.15.2021.EP
 
Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie 2 czerwca 2022 r. Festiwalu otwierającego Park Montessori przy  Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” w Ełku dla 70 uczestników  z Polski i Litwy (40 osób z Polski, 30 osób z Litwy) w ramach realizowanego projektu „Transgraniczna Społeczność zrozumienia” realizowanego z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020.
 
Do ww. zamówienia przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych nie mają zastosowania, ponieważ wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
Zapytanie ofertowe prowadzone będzie zgodnie Zarządzeniem Nr 678.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miasta Ełku oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych nieprzekraczających kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miasta Ełku, które są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.
 
Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk
ul. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
Przedmiot zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie festiwalu otwierającego Park Montessori przy  Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” w Ełku dla 70 uczestników  z Polski i Litwy (40 osób z Polski, 30 osób z Litwy)
w ramach realizowanego projektu „Transgraniczna Społeczność zrozumienia” realizowanego
z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020.
W imprezie weźmie udział 70 osób, 40 uczestników z Polski, 30 uczestników z Litwy. Uczestnikami będą zarówno dzieci jak również osoby dorosłe i starsze, zaproszeni goście, NGO, pracownicy UM Ełk, MOPS, ECRS „STAJNIA”.
Program i szczegółowy zakres wydarzenia będzie uzgodniony z dyrektorem w MP Słoneczna Ósemka, na co najmniej 2 tygodnie przed organizacją. 
 1. Wykonawca zapewni obecność 2 prowadzących – będą to osoby prowadzące festiwal, konkursy, występy, będą przekazywać informacje od Zamawiającego, Dyrektora MP Słoneczna Ósemka oraz zachęcać do czynnego udziału w wydarzeniu (max 6 godzin);
 2. Wykonawca przygotuje „plac zabaw” dla dzieci:
 • dmuchane zjeżdżalnie 3 różne typy (wraz z osobami do opieki nad dziećmi)- max 3 godziny;
 • Wyżej wymienione urządzenia muszą być sprawne technicznie, spełniać wymagania Ustawy z dn. 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, i posiadać wszelkie certyfikaty i atesty wymagane standardami i odpowiednimi przepisami prawa dla tego typu urządzeń.
 • Wykonawca przedstawi do wglądu Zamawiającemu atesty / certyfikaty dot. Urządzeń poświadczające spełnienie w/w wymagań najpóźniej do dnia 31.05.2022 r.
 1. Wykonawca zapewni animatorów do malowania twarzy, puszczania baniek, robienia waty cukrowej i  przygotuje do tego niezbędne stoika/zapewni sprzęt, produkty itp. (max 3 godziny);
 2.  Wykonawca zapewni instruktorów siatkówki, koszt trenerów piłki nożnej – którzy zaangażują dzieci, dorosłych do wspólnej zabawy. Miejsce zostanie wyodrębnione w parku. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt do gier, zabaw np. piłki itp. (max 3 godziny);
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także:
 • Zapewnienia wyposażenia (stoły i ławy) min. 5 do przygotowania stoisk, ekspozycji itp.
 • Rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;
 • Dbanie o czystość terenu imprezy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;
 • Pozostawienia terenu w takim stanie w jakim został udostępniony;
 • Wykonawca zapewni miejsce do siedzenia dla uczestników np. min 10 palet;
 • Wykonawca przygotuje  fotorelację z wydarzenia (zdjęcia – min 20 dobrej jakości, krótki filmik min. 3 minuty);
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z Koordynatorem projektu oraz Dyrektorem MP „Słoneczna Ósemka” w Ełku w przygotowaniu wydarzenia;
 • Oznakowanie materiałów (lista obecności, oznakowanie i innych) zgodnie z zasadami promocji Programu INTERREG Litwa-Polska 2014-2020 dostępnych na stronie https://lietuva-polska.eu/pl/interreg.html.
Miejsce: Park Montessori przy Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka w Ełku”, ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk.
Termin wykonania usługi: 2 czerwca 2022 r. Godzina zostanie ustalona z Zamawiającym po podpisaniu umowy (max.6 godzin).
Podstawą wystawienia faktury  za całość wykonania usługi będzie protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez strony umowy.
Sposób wyboru oferty:
 1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
 2. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta.
 3. Następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
 4. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
Termin, miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę oraz klauzulę informacyjną należy złożyć do 10 maja  2022 r. do godz. 15.30 osobiście lub drogą pocztową (w zamkniętej kopercie) w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem: Festiwal otwierający Park Montessori w ramach projektu pn.: „Transgraniczna Społeczność zrozumienia” realizowanego z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020.
 
Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym podpisana czytelnie przez Oferenta.
 
Osoby do kontaktu:
Emilia Lankamer, , tel. 87 73 26 121
 
 
 
                                                                                                                                                  Prezydent Miasta Ełku
                                                                                                                                                 Tomasz Andrukiewicz
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Lankamer
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-02 13:18:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Emilia Lankamer
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-02 13:21:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Emilia Lankamer
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-23 09:25:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
242 raz(y)