ˆ

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Szczegóły informacji

Opracowanie graficzne, wykonanie oraz montaż wolnostojącej tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych”,

Informacja ogłoszona dnia 2020-10-20 12:50:28 przez Anna Wielgat, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 20 października 2020 r.
SR.042.13.5.2019
 
Zaproszenie do składania oferty na
Opracowanie graficzne, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej
 
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik do Zarządzenia nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.)
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
 
II. Przedmiot oferty:
1. Opracowanie graficzne, wykonanie oraz montaż wolnostojącej tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
a) Rozmiar tablicy: 80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość), montowana na stalowym słupku trwale związanym z gruntem, wysokość słupka 2m mierzone od dolnej krawędzi tablicy do gruntu.
b) Ilość – 1 szt. (zamontowana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy hali sportowej na ulicy Armii Krajowej)
c) Informacje, które powinna zawierać tablica:
  • nazwa beneficjenta,
  • tytuł projektu,
  • cel projektu,
  • zestaw logo – znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczpospolitej Polskiej i znak Unii Europejskiej oraz oficjalne logo promocyjne województwa
  • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
d) Tło tablicy w kolorze białym, czcionka z serii Ubuntu
Do wykonania tablicy powinien być zastosowany trwały materiał (co najmniej na rok czasu).
WAŻNE: Tablica nie może być wykonana z materiałów takich jak: PVC, pleksiglas.
 
Tablica powinna być wykonana zgodnie z ogólnymi zasadami promowania programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu
 
III. Termin realizacji zamówienia:
do 4 listopada 2020 roku
 
IV. Oferta złożona na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania) powinna zawierać:
Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
     
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 02 (kancelaria ogólna) do dnia 28 października b.r. do godz. 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: opracowanie graficzne, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu „Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych”.
 
VI. Sposób oceny ofert:
  1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
  2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
  4. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
  5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
VII. Osoba do kontaktu:
Anna Wielgat, tel. 087 73 26 131, e-mail:
 
VIII. Postanowienia końcowe  
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności kontrolnych i audytowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
 
 
                                                                                                                                  PREZYDENT MIASTA
                                                                                                                                  Tomasz Andrukiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wielgat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-20 12:46:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Wielgat
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-20 12:50:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Wielgat
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-29 13:37:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
403 raz(y)