ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania oferty na opracowanie oraz druk ulotek dla projektu.: „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-06-05 14:50:10 przez Magdalena Klimowicz

Akapit nr - brak tytułu

Ełk, 5 czerwca 2019 roku
SR.042.18.4.2017
                                   
 
Zaproszenie do składania oferty na opracowanie oraz druk ulotek
dla projektu.: „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku”
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018  r. poz. 1986 z  póżn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik do Zarządzenia nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.)
I. Zamawiający
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
II. Przedmiot oferty
Opracowanie oraz druk ulotek dla projektu pn.: „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 1. rozmiar broszury: A4, składana na trzy części z profilowanym zgięciem w dwóch miejscach,
 2. ilość – 1 000 szt.,
 3. papier – kreda o gramaturze 170g/m2,
 4. tło – w kolorze,
 5. informacje, które powinna zawierać ulotka:
 • nazwa beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu,
 • zestaw logo – znaki Funduszy Europejskich  i Unii Europejskiej oraz oficjalne logo promocyjne województwa oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
 • tekst dotyczący realizacji projektu i promujący e-usługi świadczone przez Urząd Miasta Ełku,
 • zdjęcia i tekst dostarczone przez Zamawiającego,
f) czcionka z serii Ubuntu.
Ulotki powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury, które dostępne są na stronie https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu
W tym przypadku proszę zapoznać się z zasadami dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r.
 
III. Czas realizacji
do 5 lipca 2019 roku.
 
IV. Oferta złożona na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania) powinna zawierać:
Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
 
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 02 (kancelaria ogólna) do 13 czerwca b.r. do godz. 15.30 osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu). Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: opracowanie oraz druk ulotek dla projektu „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku”.
VI. Sposób oceny ofert:
 1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 4. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
 5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
VII. Osoba do kontaktu.
Anna Wielgat, tel. 087 73 26 131, e-mail:
Dariusz Gienieczko, tel. 087 73 26 116, e-mail:
VIII. Postanowienia końcowe
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922) niniejszym informuję, iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności kontrolnych i audytowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
 
 
                                                                                                                                   ZASTĘPCA PREZYDENTA
                                                                                                                                                 MIASTA
                                                                                                                                       Mirosław Hołubowicz

Załączniki