ˆ

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Szczegóły informacji

Wykaz części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 829/125, położonej na terenie miasta Ełku przy ul. Michała Kajki, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod tereny zielone i rekreacyjne oraz tereny rolnicze

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-02-13 14:03:45 przez Paweł Górski

Akapit nr - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku,
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),
podaje do publicznej wiadomości,
 
że w siedzibie tutejszego urzędu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Ełku w okresie od 14 lutego do 5 marca 2020 r., wywieszo­no na tablicy ogłoszeń wykaz części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, według poniższego zestawienia:
 1. Położenie nieruchomości: Ełk, ul. Michała Kajki
 2. Oznaczenie nieruchomości (obręb - numer działki): 1 - 829/125
 3. Numer księgi wieczystej: OL1E/00012943/2
 4. Powierzchnia nieruchomości: 0,8477 ha
 5. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 0,2730 ha, podzielona na kompleksy:
  • kompleks nr 1 o powierzchni 0,0388 ha,
  • kompleks nr 2 o powierzchni 0,0381 ha,
  • kompleks nr 3 o powierzchni 0,0399 ha,
  • kompleks nr 4 o powierzchni 0,0394 ha,
  • kompleks nr 5 o powierzchni 0,0388 ha,
  • kompleks nr 6 o powierzchni 0,0391 ha,
  • kompleks nr 7 o powierzchni 0,0389 ha.
 6. Oznaczenie w ewidencji gruntów: dr - drogi
 7. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren nie jest objęty ustaleniami żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 8. Opis nieruchomości: teren przeznaczony do dzierżawy jest niezagospodarowany, nieużytkowany, porośnięty trawą.
 9. Cel dzierżawy: tereny zielone i rekreacyjne (0,0050 ha) oraz tereny rolnicze (pozostała powierzchnia w ramach kompleksów)
 10. Wysokość czynszu dzierżawnego:
  1. Stawka wywoławcza rocznej opłaty dzierżawnej wynosi 310,00 zł netto, w tym 155,00 zł netto za grunt przeznaczony na cele zielone i rekreacyjne oraz 155,00 zł netto za grunt przeznaczony na cele rolnicze.
  2. Uzyskana stawka czynszu dzierżawnego za grunt przeznaczony na cele zielone i rekreacyjne zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpisania umowy. Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze jest zwolniona od podatku VAT.
  3. Przyjęta stawka podatku VAT do ustalenia należności brutto zostanie przyjęta w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, a także przepisy do niej wykonawcze, obowiązujące w dniu podpisywania umowy. Jakakolwiek przyszła zmiana stawki podatku VAT (zwiększenie lub zmniejszenie) wynikająca z przepisów powszechnie obowiązujących nie wymaga zmiany treści umowy. Wydzierżawiający powiadomi odrębnym pismem Dzierżawcę o zmienionej stawce podatku VAT, a także o nowej wysokości należnego czynszu brutto.
 11. Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego: czynsz dzierżawny płatny kwartalnie z góry w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 11 listopada każdego roku. Uchybienie terminowi płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
 12. Okres dzierżawy: nieoznaczony
 13. Zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego: Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany czynszu dzierżawnego, który może być waloryzowany w odstępach nie częstszych niż trzy lata, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, liczonym łącznie od daty ostatniej podwyżki.
 14. Uwagi: Istnieje możliwość ogrodzenia terenu dzierżawy siatką na słupkach stalowych, postawienia na dzierżawionym terenie obiektu gospodarczego o powierzchni nieprzekraczającej 10 m2, niezwiązanego trwale z gruntem, zrealizowanego w oparciu o przepisy Prawa budowlanego.
 15. Dodatkowe informacje w sprawie: Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel. 87-732-62-34).
Z up. PREZYDENTA
Artur Urbański
Zastępca Prezydenta Miasta