ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o kolejnym (II) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Ełku przy ul. Sportowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Informacja ogłoszona dnia 2022-10-27 12:24:13 przez Ilona Paczyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku
ogłasza kolejny (II) przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Sportowej, ujawnionych w księdze wieczystej nr OL1E/00013491/5, według niżej podanego zestawienia:
1) działka nr 2153/5 o pow. 0,0948 ha zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jako użytek gruntowy R IVb - grunty orne klasy IVb. Kształt działki nieregularny, rzeźba terenu ogólnie równa. Działka niezabudowana, niezagospodarowana. Wzdłuż części południowo-zachodniej granicy działki biegną: przewód telekomunikacyjny oraz przewód kanalizacji sanitarnej. Cena nieruchomości: 238.113,00 netto do której doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wysokość wadium – 47.000,00 zł brutto, w tym podatek VAT 23%.
2) działka nr 2153/6 o pow. 0,0899 ha zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jako użytek gruntowy R IVb - grunty orne klasy IVb. Kształt działki zbliżony do prostokąta, rzeźba terenu ogólnie równa. Działka niezabudowana, niezagospodarowana. Wzdłuż południowych granic działki biegnie przewód kanalizacji sanitarnej. Cena nieruchomości: 225.863,00 netto do której doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wysokość wadium – 45.000,00 zł brutto, w tym podatek VAT 23%.
3) działka nr 2153/7 o pow. 0,1263 ha zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jako użytek gruntowy R IVb - grunty orne klasy IVb. Kształt działki zbliżony do prostokąta, rzeźba terenu ogólnie równa. Działka niezabudowana, niezagospodarowana. Przez wschodni i zachodni narożnik działki przebiegają przewody kanalizacji sanitarnej oraz w zachodnim narożniku dodatkowo umiejscowiona jest studzienka kanalizacji sanitarnej. Cena nieruchomości: 316.863,00 netto do której doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wysokość wadium – 63.000,00 zł brutto, w tym podatek VAT 23%.
 
Uzbrojenie w pasie drogowym ulicy Sportowej – sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, sieć wodociągowa. Dojazd do działek bezpośredni z ulicy Sportowej.
 
Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby przedmiotowe nieruchomości.
W obrocie prawnym pozostaje decyzja Prezydenta Miasta Ełku nr 25/2021, znak: PG-PP.6730.13.2021.SD z dnia 06.07.2021 r. o warunkach zabudowy, ustalająca sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie maksymalnie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz maksymalnie trzech budynków gospodarczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Niniejsza decyzja przewiduje m.in. szerokość elewacji frontowych dla projektowanych budynków mieszkalnych od 8 m do 12 m, powiązania komunikacyjne – projektowanymi zjazdami z gminnej drogi publicznej ul. Sportowej.
 
Ww. działki nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm).
Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: zgodnie z zarządzeniem nr 1131.2021 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 7 czerwca 2022 r. ww. nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Przedmiotowe nieruchomość nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do nich żadne postępowania.
Terminy przeprowadzenia kolejnych przetargów: 16.09.2022 r.
UWAGA !
Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2023 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1) wniosą ustalone wadium w terminie do dnia 30.12.2022 r.:
  1. w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,
  2. w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok. 234.
    2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku.
3) W celu ustalenia listy uczestników przetargu przed otwarciem przetargu należy przedstawić Komisji Przetargowej:
  1. w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na udział w przetargu. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo należy okazać wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualny odpis z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu) albo wydruk komputerowy z KRS aktualnej informacji o podmiocie, właściwe pełnomocnictwa, dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
4) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
5) Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.
6) Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
7) Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
8) Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
9) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
11) Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
12) Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
13) Sprzedający powiadomi nabywców nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszt sporządzenia umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej pokryją nabywcy nieruchomości.
14) Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
15) Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony w pasie terenu o szerokości 2 metrów nad rurociągami, polegająca na prawie dostępu upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku przy ul. Suwalskiej 64 wraz z niezbędnym sprzętem, do elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu prowadzenia prac modernizacyjnych, eksploatacyjnych, przebudowy, rozbudowy lub usunięcia awarii. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do zachowania wymaganych odległości budynków, budowli i nasadzeń od istniejących sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, uzgadniania z Przedsiębiorstwem wszelkich projektów inwestycyjnych, przebudowy i modernizacji oraz zmiany zagospodarowania terenu w obrębie nieruchomości.
16) Nabywca nieruchomości poniesie koszty ewentualnego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej. Sprawy związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej prowadzi Starostwo Powiatowe w Ełku.
17) Gminie Miastu Ełk przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 1899).
18) Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
19) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
20) Właściciel nieruchomości uczestniczy w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
21) Przyłącza do istniejących sieci nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lud zarządcami poszczególnych sieci.
22) Ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
23) Koszty ewentualnego wznowienia znaków granicznych ponosi nabywca nieruchomości.
Zgodnie z art. 152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości. Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku pok. 234, telefon 877326232, 877326119 (w poniedziałki w godzinach 800-1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach 730- 1530).
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest w internecie pod adresem www.investin.elk.pl, www.otoprzetargi.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Ełku pod adresem bip.elk.warmia.mazury.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ełku przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego 4 w Ełku (I piętro).
 
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Paczyńska-Dożynko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-27 12:22:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Paczyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-27 12:24:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Paczyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-27 12:24:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
490 raz(y)