ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej u zbiegu ul. J. Matejki z ul. J. Kochanowskiego

Informacja ogłoszona dnia 2021-07-14 11:15:02 przez Ilona Paczyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku u zbiegu ul. J. Matejki z ul. J. Kochanowskiego, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów nr: 3084/5, 3084/6, 3084/9 o łącznej powierzchni 0,0393 ha, ujawnionych w księdze wieczystej nr OL1E/00013493/9.
Według operatu ewidencji gruntów działki nr: 3084/5, 3084/6, 3084/9 oznaczone są jako użytek gruntowy Bi – inne tereny zabudowane. Kształt nieruchomości zbliżony do kwadratu, z wycięciem na środku północnej granicy stanowiącym prywatną działkę nr 3084/4. Rzeźba terenu ogólnie równa, z niewielkim spadkiem przy zachodniej granicy. Nieruchomość niezabudowana, od strony północnej i zachodniej przy granicy działek znajdują się budynki niemieszkalne – garażowe i usługowe, rzemieślnicze. Na działce nr 3084/9 znajduje się dojazd utwardzony płytami betonowymi i chodnikowymi, przebiegający od ul. J. Matejki w stronę garażu położonego na nieruchomości sąsiedniej nr 3084/4.
Według treści mapy zasadniczej przez teren działki nr 3084/9 przy południowej granicy przebiega infrastruktura telekomunikacyjna. Uzbrojenie w pasie drogowym ulic: J. Matejki i J. Kochanowskiego – sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć elektroenergetyczna, sieć ciepłownicza, sieć teletechniczna, po przeciwnej stronie ul. J. Matejki – sieć gazowa.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje obszar położony na terenie miasta Ełku między ulicami: Cmentarną, Kochanowskiego, Matejki, Koszykową i ul. Piękną, uchwalonym uchwałą nr XLIII/305/97 Rady Miasta Ełku z dnia 30 grudnia 1997 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 7, poz. 47 z dnia 6 lutego 1998 roku, nieruchomości położone na terenie obrębu 3 miasta Ełku, oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami 3084/5, 3084/6 i 3084/9 objęte są ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 9UR, dla którego zapisy planu brzmią następująco:
§ 1. ust. 2 […] 9 UR - Teren istniejącego zakładu wulkanizacyjnego do adaptacji w planie. Rezerwę terenu w narożu ulic: Kochanowskiego i Matejki przeznaczyć na inne usługi rzemieślnicze, dla których istniejący zakład nie będzie uciążliwy.”
Działki nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm).
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 102.400,00 netto (słownie: sto dwa tysiące czterysta złotych).
Cena uzyskana w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Wadium: 20.400,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) brutto, w tym podatek VAT 23%
7) Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: zgodnie z zarządzeniem nr 802.2021 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 11 maja 2021 r. ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
UWAGA !
Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2021 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
  1. wniosą ustalone wadium w terminie do dnia 23.08.2021 r.:
  1. w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,
  2. w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok. 235.
    2. nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach: listownie, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, bądź poprzez złożenie w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku (niski parter, pokój 02), w terminie do dnia 23.08.2021 r.
3. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
4. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
5. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
9. Nabywca przed zawarciem umowy sprzedaży pokryje koszty:
- sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 273,00 zł,
- wydania wypisu i wyrysu geodezyjnego w kwocie 150,00 zł.
10. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
11. Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszt sporządzenia umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej pokryje nabywca nieruchomości.
12. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
13. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 3084/9 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr 3084/4.
14. W związku z tym, że przez nieruchomość przebiega sieć telekomunikacyjna będąca własnością Orange Polska S.A., w akcie sprzedaży należy umieścić nakaz wpisu do działu III ksiąg wieczystych oraz ustanowienia nieodpłatnej służebności. Służebność polegać będzie na nieodpłatnym korzystaniu z gruntu na czas nieograniczony, na zachowaniu urządzeń telekomunikacyjnych w dotychczasowej lokalizacji oraz zapewnieniu wstępu na teren i wyrażeniu zgody na wykonywanie robót związanych z bieżącą eksploatacją sieci. Ponadto należy zastrzec, że wszelkie kolizje z przedmiotową siecią, wynikające ze zmiany przez właściciela gruntu sposobu gospodarowania terenu oraz spowodowanie jej uszkodzenia będą usuwane na koszt właściciela.
15. Gminie Miastu Ełk przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r, poz. 1990 ze zmianami).
16. Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
18. Właściciel nieruchomości uczestniczy w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
19. Ewentualne przyłącza do istniejących sieci nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci.
20. Ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
21. Koszty ewentualnego wznowienia znaków granicznych ponosi nabywca nieruchomości.
Zgodnie z art. 152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości. Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku pok. 234, telefon 877326232, 877326119 (w poniedziałki w godzinach 800-1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach 730- 1530).
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest w internecie pod adresem www.investin.elk.pl, www.otoprzetargi.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Ełku pod adresem bip.elk.warmia.mazury.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ełku przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego 4 w Ełku (I piętro).
 
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Paczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-14 11:11:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Paczyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-14 11:15:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Paczyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-14 11:15:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
401 raz(y)