ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o kolejnym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Podmiejskiej, o pow. 0,8158 ha, objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-02-12 09:23:15 przez Ewa Galińska

Ogłoszenie o kolejnym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Podmiejskiej, o pow. 0,8158 ha, objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk.

PREZYDENT MIASTA EŁKU
 
ogłasza kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku, przy ul. Podmiejskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr: 2102/4 i 2122 o łącznej pow. 0,8158 ha.
 
Cena wywoławcza – 477.700,00 zł netto
Wadium – 95.540,00 zł brutto, w tym podatek VAT 23%.
 
Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OL1E/00013491/5.
 
Zgodnie z operatem ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako użytek gruntowy „R” - grunty orne klasy V.
 
Uzbrojenie w ul. Podmiejskiej:
sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa.
Uzbrojenie w drodze dojazdowej składającej się z działek nr: 2201/31, 2201/28, 2103/2, 2102/6, 2100 (część działki) – sieć wodociągowa, kanał sanitarny, kanał deszczowy, linia kablowa oświetleniowa.
 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta "EŁK - PODMIEJSKA", dla terenu ograniczonego ulicą Przemysłową, ulicą Suwalską, od wschodu i południa granicą miasta Ełk, zatwierdzonym uchwałą nr XX/187/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr 49, poz. 1020 z dnia 31 marca 2008 roku, nieruchomość położona na terenie obrębu 2 miasta Ełku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerami 2102/4 i 2122, objęta jest ustaleniami kwartałów oznaczonych na rysunku planu symbolami UP-1 (dz. nr 2102/4 i 2122) i P1 (dz. nr 2102/4), dla których zapisy tekstu planu brzmią:
§ 6. Ustala się strefę usługowo-produkcyjną oznaczoną symbolem UP-1.
 1. Dla terenów należących do strefy UP-1 przyjmuje się następujące ustalenia dotyczące kategorii przeznaczenia terenu:
  1. biura;
  2. działalność usługowo-produkcyjna;
  3. przetwórstwo rolno-spożywcze;
  4. składy i magazyny;
  5. handel hurtowy z wyłączeniem sklepów detalicznych;
  6. drogi, parkingi i zieleń.
 2. Na terenach strefy obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
  1. liczba nadziemnych kondygnacji budynków nie większa niż trzy;
  2. wysokość budynku do kalenicy od poziomu terenu przy wejściu nie może przekraczać 12 metrów; dachy o kącie nachylenia połaci dachowych do 25°, dwu lub wielospadowe z dopuszczeniem dachów jednospadowych w uzasadnionych przypadkach.
 3. Na terenach strefy obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
  1. rozwiązania architektoniczne budynków winny uwzględniać eksponowane położenie zarówno od strony ulicy Przemysłowej jak i ulicy Podmiejskiej;
  2. powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 20% powierzchni działki;
  3. dopuszcza się grodzenie działek o wysokości do 2,2m licząc od poziomu terenu, z wyłączeniem stosowania żelbetowych elementów prefabrykowanych i ogrodzeń pełnych.
 4. Na terenach strefy obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad podziału terenu:
  1. istniejący podział obszaru strefy na działki budowlane ma charakter orientacyjny;
  2. dopuszcza się łączenie działek lub inny ich podział w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów. Jeżeli przy łączeniu działek okaże się niecelowość wykonywania dróg dojazdowych wewnętrznych, oznaczonych symbolem KDW.08-D10, dopuszcza się ich likwidację pozostawiając wjazdy bezpośrednio z drogi KD.01-L30; obowiązuje wówczas nieprzekraczalna linia zabudowy określona od strony dróg publicznych;
  3. ustala się obowiązek zachowania drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KD.03-D10 oraz drogi KDW.07-D5;
  4. istniejący rów melioracyjny w granicach strefy podlega ochronie, dotyczy to nie tylko koryta cieku wodnego, ale również jego skarpy. Odprowadzenie wód deszczowych do rowu wymaga zgody właściwego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
  5. w przypadku likwidacji terenu istniejącej bocznicy kolejowej, dopuszcza się przeznaczenie tego terenu na powiększenie przyległych działek;
 5. Na terenach strefy obowiązują następujące ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej:
  1. dojazd na teren projektowanych działek wyłącznie z ulicy Podmiejskiej na zasadach określonych w pkt 4.2 i 4.3;
  2. miejsca parkingowe projektować na własnej działce w ilości wynikającej z programu użytkowego i wielkości zatrudnienia, nie mniej jednak jak 3 miejsca na 50m2 powierzchni usługowej lub 10 miejsc na 50 zatrudnionych.
 6. Na terenie strefy obowiązują następujące ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  1. projektuje się przepompownię ścieków P1 w technologii bezskratkowej, dla której strefa oddziaływania winna się zawierać w granicach wyznaczonej działki, zbierającej grawitacyjnie ścieki z przyległych terenów i przetłoczenie ich do głównego kolektora istniejącego w ulicy Podmiejskiej. Przebieg uzbrojenia pokazano na rysunku planu.
 7. […]
§ 10. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych odpowiednimi symbolami na rysunku planu, a znajdujących się poza granicami stref.
[...]
P1-P2 - teren projektowanych przepompowni ścieków.
 
Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398).
 
Według treści mapy wzdłuż południowej granicy nieruchomości znajduje się część skarpy terenowej wyznaczającej rów na działce przyległej, oraz część skarpy wzdłuż północno-zachodniej granicy nieruchomości. Rzeźba terenu zróżnicowaniu o wysokości od 126,5 m, ze spadkiem w kierunku południowym do 122,5 m. Na działkach przyległych do nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 2102/3 i 2102/5 znajduje się przepompownia ścieków oraz separator kanalizacji deszczowej.
 
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Podmiejskiej poprzez urządzoną, ogólnodostępną drogę stanowiącą własność Gminy Miasta Ełk, oznaczoną w ewidencji gruntów nr: 2201/31, 2201/28, 2103/2, 2100 (część działki), 2102/6.
 
Brak urządzonego zjazdu (obniżonego krawężnika) z urządzonej, ogólnodostępnej drogi gminnej. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt wykona zjazd na nieruchomość, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji lokalizacyjnych na jego budowę od zarządcy drogi, tj. od Prezydenta Miasta Ełku.
 
Nabywca zlokalizuje na nieruchomościach inwestycje przeznaczone do prowadzenia innowacyjnej działalności lub świadczenia innowacyjnych usług (innowacje jako proces polegający na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania). Definicja innowacji wg podręcznika Oslo Manual: Innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym.
Warunkiem jest również utworzenie nowych miejsc pracy.
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W związku z tym:
- nabywca będzie związany postanowieniami regulaminu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Bliższych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli SSSE Podstrefa Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel. 87 6106272.
- Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości.
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 357/2015 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 15 września 2015 r. ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 12.01.2016 r., 19.04.2016 r., 18.08.2016 r., 23.11.2016 r., 21.03.2017 r., 28.06.2017 r., 04.10.2017 r., 10.01.2018 r., 18.04.2018 r., 29.08.2018 r., 5.12.2018 r., 25.04.2019 r., 30.08.2019 r., 09.01.2020 r.
 
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
 
1. Część jawna przetargu odbędzie się w Urzędzie Miasta w Ełku w sali konferencyjnej, przy ul. Piłsudskiego 4, w dniu 16 kwietnia 2020 r. o godz. 11:00 .
 
Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.
 
W części jawnej komisja przetargowa:
1) podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdzi dowody wpłaty wadium ;
2) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty;
3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
4) weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
5) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
6) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 
W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
 
2. Pisemna oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać następujące dane i dokumenty oraz podpisany załącznik:
1) informację o składającym ofertę (imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot).
- Osoby prawne, podlegające wpisom do rejestrów, winny złożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
- W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.
2) datę sporządzenia oferty,
3) podpis oferenta (lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)
4) oznaczenie nieruchomości,
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
6) oświadczenie, że oferent nie ma zaległości finansowych wobec Miasta Ełku i Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku,
7) oferowaną cenę netto powyżej ceny wywoławczej przy czym minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych plus należny podatek VAT i sposób jej zapłaty,
8) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
9) w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem – promesę zezwolenia lub zezwolenie na nabycie nieruchomości objętej ofertą, wydaną przez MSW, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2017 r. poz. 2278,
10) oświadczenie oferenta o innowacyjności (druk w załączeniu),
11) wielkość, przedmiot i charakter ekonomiczny planowanych przez oferenta przedsięwzięć gospodarczych na terenie nieruchomości i warunków ich realizacji.
12) planowana wielkość zatrudnienia (utworzenia nowych miejsc pracy),
13) kopię dowodu wniesienia wadium.
 
3. Wadium podane w tabeli należy wnieść w pieniądzu terminie do dnia 09 kwietnia 2020 r. na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. Nr 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538.
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta - przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Ełku przy ul. Podmiejskiej” w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 02, do dnia 09 kwietnia 2020 r. do godziny 1500.
 
5. Złożona oferta będzie oceniana według następujących kryteriów i zasad:
 
Nr kryterium
Kryterium
Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium
1
Oferowana cena nabycia nieruchomości
60
2
Planowana wielkość zatrudnienia (utworzenia nowych miejsc pracy)
40
Łącznie
100
 
 
Wzór oceny punktowej:
 
= x 100 pkt.
 
= x 100 pkt.
 
- liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 1,
- liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 2,
 
= x 0,60 + x 0,40
 
- wskaźnik oceny oferty
 
n - numer oferty
 
- cena najwyższej oferty na nabycie gruntu
 
- najwyższa liczba zatrudnienia
 
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium oraz złożenie oferty, w wyznaczonym terminie.
7. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
8. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
9. Przetarg odbędzie się nawet w przypadku zakwalifikowania tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
10. Uczestnicy przetargu winni posiadać dokument tożsamości.
11. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
Komisja zawiadamia oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
12. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadomi na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
13. Prezydentowi Miasta Ełku przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej, jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu, a także w razie braku złożenia jakiekolwiek oferty.
15. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokółu.
16. Nabywca, przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży, pokryje koszty: sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych), potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego w kwocie 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych), wydania wyrysów geodezyjnych w kwocie 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych).
17. Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży. Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nastąpi w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia przetargu.
Koszty zawarcia: warunkowej umowy sprzedaży, umowy przenoszącej własność nieruchomości, oraz opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
18. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży i umowy przenoszącej własność nieruchomości, w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
19. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia warunkowej umowy sprzedaży.
W przypadku nieskorzystania przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną Spółkę Akcyjną z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości nastąpi przeniesienie prawa jej własności w formie aktu notarialnego. Natomiast w przypadku wykonania przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną Spółkę Akcyjną prawa pierwokupu Gmina Miasta Ełku zobowiązana będzie do zwrotu na rzecz nabywcy ceny sprzedaży nieruchomości wraz z kosztami wymienionymi w pkt. 16, w terminie ustalonym w warunkowej umowie sprzedaży.
20. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
21. Ustala się, że maksymalny termin realizacji inwestycji nie przekroczy 5 (pięciu lat), tj. wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Termin ten liczy się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Gmina Miasto Ełk zastrzega prawo odkupu nieruchomości przez okres 5 lat na wypadek niezabudowania nieruchomości przez nabywcę, tj. niewybudowania budynku w stanie surowym zamkniętym, lub niedotrzymania zobowiązań wynikających z deklarowanej przez nabywcę oferty (w kwestii prowadzenia innowacyjnej działalności lub świadczenia innowacyjnych usług), w ciągu 5 lat od dnia sprzedaży. Z chwilą wykonania prawa odkupu nabywca zobowiązany jest przenieść z powrotem na rzecz Gminy Miasta Ełku własność nieruchomości za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży. Prawo odkupu podlega ujawnieniu w księdze wieczystej urządzonej dla tej nieruchomości.
22. Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
23. Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Ełk, zwanego „EŁK – PODMIEJSKA”.
24. Przyłącza do istniejących sieci nabywca wykona własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.
25. Nabywca wystąpi do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektryczną
26. Sprzedający nie wyklucza możliwości pośredniego posadowienia budynku i nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
27. Koszty ewentualnego wznowienia znaków znaków granicznych ponosi nabywca.
Zgodnie z art.152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
29. Wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
30. Nabywca nieruchomości poniesie koszty ewentualnego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej. Sprawy związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej prowadzi Starostwo Powiatowe w Ełku.
31. Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
32. Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
33. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
34. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
35. Prezydent Miasta Ełku może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu i przyczynę odwołania do publicznej wiadomości.
36. Dodatkowych warunków przetargu, poza wymienionymi w niniejszym ogłoszeniu, nie przewiduje się.
37. Z dokumentami przywołanymi w niniejszym ogłoszeniu można zapoznać się w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 14 (pokój nr 235) w terminie do dnia 16 kwietnia 2020 r.
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (I piętro), na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku, oraz pod nr tel. (87) 732 62 35.
 
                                                                         Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                         Artur Urbański

Załączniki