ˆ

Katalog usług Urzędu Miasta Ełku

Szczegóły informacji

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-26 15:37:25 przez Michał Kociński

Wprowadzenie:

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych. Za właścicieli uznaje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Podmioty te mają obowiązek rokrocznie składać deklarację na podatek od środków transportowych. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Przebieg procedury:

 • KROK 1. Złożenie deklaracji.
Podatnicy są obowiązani corocznie składać deklarację DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są:
 • wygaśniecie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego,
 • zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika,
 • korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również
 • przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
Wzór zawiera objaśnienia z informacjami o wymaganym sposobie wypełnienia deklaracji.
Uczestnicy: Podatnik
 
 • KROK 2. Przyjęcie i obsługa deklaracji podatkowej.
Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie deklaracji sporządzonej stosownie do zapisów Uchwały Rady Miasta w części dotyczącej stawek.
W przypadku nie wywiązania się z obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa, organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opłaty płatne są bez wezwania w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek powstał:
1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
    a. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata
    b. do dnia 15 września roku podatkowego – II rata.
2. po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Uczestnicy: Organ podatkowy.
 
- Podatnik – podmiot składający deklarację.
- Organ podatkowy - właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.
W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Kogo dotyczy procedura:

Podatnicy są obowiązani corocznie składać deklarację DT-1 na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

 1. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 2. DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1
 3. Faktura lub umowa kupna-sprzedaży, dowód rejestracyjny – do okazania lub ksero dokumentów.
 4. Decyzja o wycofaniu czasowym pojazdu z ruchu.

Miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)
Miejsce załatwienia sprawy: Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

Brak opłat związanych ze składaniem deklaracji.
Ustalony podatek płatny jest w dwóch równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.
 
Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Miasta Ełku 
PKO BP SA 40 1020 4724 0000 3402 0054 4304
W placówkach Banku PKO BP SA opłat można dokonywać bez prowizji.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku i składa się je w Kancelarii Urzędu Miasta w Ełku (pok. 114) w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015, poz. 613 ze zm.).
 3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. 2014 poz. 895)
 4. Ujednolicony wykaz stawek podatku od środków transportowych na 2015 r., na  podstawie   § 1 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6  lit. a   oraz  ust. 8, 9, 10  lit. a, b  Uchwały Nr XXXVI.341.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r. oraz § 1 ust. 6 lit. b, c, d, ust. 7  oraz  ust. 10 lit. c   Uchwały Nr  II.17.14  Rady Miasta Ełku  z dnia 23 grudnia 2014 roku.

FORMULARZ:

Wypełnij on-line Wypełnij i wydrukuj
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kociński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-26 08:54:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kociński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-26 15:37:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kociński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-29 10:05:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2341 raz(y)