ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk- Bema" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-12-07 15:00:52 przez Sylwia Kosińska

Akapit nr - brak tytułu

Ełk, 7 grudnia 2022 roku
PG-PP.6721.3.2021.SD
OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Bema
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) i uchwały Rady Miasta Ełku nr XXXVI.362.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Bema”,
 
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Bemawraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 20 grudnia 2022 roku do 20 stycznia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00 do 16.00 (poniedziałek) oraz od 7.30 do 15.30 (wtorek- piątek), w pokoju nr 232. Informacje udzielane są także telefonicznie: (87) 73 26 153 i mailowo: .
W siedzibie Urzędu Miasta Ełku można także zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, ponadto wyłożony projekt planu miejscowego jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego- w trakcie realizacji.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 10 stycznia 2023 roku (wtorek) o godz. 10.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ełku.
Uwagi do projektu planu należy wnieść do Prezydenta Miasta Ełku do dnia 6 lutego 2023 roku w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19- 300 Ełk, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e- mail: , a także na adres skrzynki podawczej ePUAP: /umelk/SkrytkaESP. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania, albo siedziby (zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 
Z up. PREZYDENTA
Z- ca Prezydenta Miasta
Mirosław Hołubowicz
« powrót do poprzedniej strony