ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk - Nadjeziorna II"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-10-03 13:54:48 przez Aneta Brylowska

Akapit nr - brak tytułu

PG-PP. 6721.7.2021.AB
Ełk, 4 października 2022 roku
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Nadjeziorna II”
 
            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) i uchwały nr XXXIX.393.2022 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Nadjeziorna II”
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Nadjeziorna II”  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
            Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 11 października 2022 roku do 10 listopada 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 15.00, pokoje 232 i 233. Informacje udzielane są także telefonicznie i mailowo: tel. 87 7326259, e-mail: .
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 27 października 2022 roku (czwartek) o godz. 9.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta.
            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ełku.
Uwagi do projektu planu należy wnieść do Prezydenta Miasta Ełku do dnia 24 listopada 2022 roku w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19- 300 Ełk, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e- mail: , a także na adres skrzynki podawczej ePUAP: /umelk/SkrytkaESP. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania, albo siedziby (zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 
Z up. Prezydenta
 
Zastępca Prezydenta Miasta Ełku
Mirosław Hołubowicz                                 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony