ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania oferty na opracowanie oraz opublikowanie w serwisie internetowym artykułu promocyjnego dotyczącego zakończenia realizacji projektu pn.: „Rozwój e-usług w mieście Ełk”,

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-22 15:08:52 przez Anna Wielgat

Akapit nr - brak tytułu

Ełk, 22 listopada 2021 roku
 
SR.042.1.3.2019                      
 
Zaproszenie do składania oferty na
opracowanie oraz opublikowanie w serwisie internetowym artykułu promocyjnego
 
Zapytanie ofertowe
Ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł, niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - art. 2 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł, które są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (załącznik do Zarządzenia nr 706.2021 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 26 stycznia 2021 r.)
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
 
II. Przedmiot oferty:
Opracowanie oraz opublikowanie w serwisie internetowym artykułu promocyjnego dotyczącego zakończenia realizacji projektu pn.: „Rozwój e-usług w mieście Ełk”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 1. artykuł sponsorowany zamieszczony na stałe w serwisie na okres 7 dni (bez rotacji z innymi reklamami)
 2. lokalizacja w serwisie zawierającym wiadomości z regionu/powiat ełcki
 3. rozmiar artykułu: format A4,
 4. informacje, które powinien zawierać artykuł:
 • znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu (w tym przypadku Program Operacyjny);
 • oficjalne logo promocyjne województwa (symbol WARMIA-MAZURY wraz z hasłem reklamowym „Zdrowe życie, czysty zysk”);
 • flaga Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej;
 • opis projektu zawierający m.in. rodzaj i tytuł operacji, wartość całkowitą projektu oraz kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także nazwę Beneficjenta;
 • opis realizowanej inwestycji;
 • w artykule ma zostać zamieszczone co najmniej 1 zdjęcie.
 1. Wykonawca odpowiada za napisanie artykułu, jego zredagowanie i opublikowanie;
 2. tło artykułu w kolorze białym, czcionka z serii ARIAL CE, kolorowe zdjęcia oraz loga;
 3. layout artykułu (ostateczna wersja artykułu wraz ze zdjęciami) musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2021 r.
 
Artykuł powinien być wykonany zgodnie z ogólnymi zasadami promowania programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie:
 
III. Termin publikacji:
7 dni (bez rotacji) – od 10 grudnia 2021 r.
 
IV. Oferta powinna zawierać:
Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
 
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 02 (kancelaria ogólna) do dnia 30 listopada b.r. do godz. 15.30, osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu). Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: opracowanie oraz opublikowanie w serwisie internetowym artykułu promocyjnego dotyczącego zakończenia realizacji projektu „Rozwój e-usług w mieście Ełk”
 
VI. Sposób oceny ofert:
 1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 4. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
 5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
VII. Osoba do kontaktu:
Anna Wielgat, tel. 087 73 26 131, e-mail:
 
VIII. Postanowienia końcowe   
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności kontrolnych i audytowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
 
 
                                                                                                                                       PREZYDENT MIASTA
                                                                                                                                       Tomasz Andrukiewicz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony