ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Centrum” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-07 13:01:20 przez Jarosław Wasilewski

Akapit nr - brak tytułu

Ełk, 6 października 2021 roku
PG-PP.6721.4.2019.JW
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Centrum

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) i uchwały Rady Miasta Ełku nr VI.58.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Centrum”,

 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Centrum wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 15 października 2021 roku do 17 listopada 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00 do 15.00 (poniedziałek - piątek) w pokoju nr 232. Informacje udzielane są także telefonicznie: (87) 73 26 2 31 i mailowo: . W siedzibie Urzędu Miasta Ełku można także zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, ponadto wyłożony projekt planu miejscowego jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego- w trakcie realizacji
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 listopada 2021 roku o godz. 10.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem środków ostrożności, zgodnych z przepisami odrębnymi, dotyczącymi panującego obecne stanu epidemii wirusa COVID- 19.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ełku.
Uwagi do projektu planu należy wnieść do Prezydenta Miasta Ełku do dnia 1 grudnia 2021 roku w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby (zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm).
 
Z up. PREZYDENTA
Z- ca Prezydenta Miasta

Mirosław Hołubowicz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony