ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania oferty na działania informujące i promujące transport publiczny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-07-22 11:25:25 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

                   
 
Zaproszenie do składania oferty na
działania informujące i promujące transport publiczny
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
Postępowanie prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Rozdział 6, pkt 6.5.1 Rozeznanie rynku)
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
 
II. Przedmiot oferty:
Działania informujące i promujące transport publiczny dla projektu pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 
Działania przewidziane do realizacji:
 1. opracowanie, produkcja oraz emisja spotów promujących transport publiczny w mediach lokalnych/regionalnych:
 1. spot radiowy w grudniu 2019
 2. spot telewizyjny we wrześniu  2020.
 1. opracowanie i publikacja artykułów w prasie lokalnej:
 1. pierwszy we wrześniu 2019
 2. drugi we wrześniu 2020
 1. opracowanie i druk ulotek (10 000 szt.) październik 2019
 2. opracowanie, wykonanie kieszonkowych rozkładów jazdy autobusów (20 000 szt.) kwiecień 2020
 
Szczegóły poszczególnych działań:
 1. a) spot radiowy – długość spotu 30 sekund, ilość emisji – 28, okres emisji – 7 dni, godziny emisji od 9:00 do 17:00 (rozłożone w ciągu całego dnia). Oferta powinna zawierać propozycję godzinową emisji rozpisana na 7 dni (po 4 emisje w ciągu dnia) i zawierać emisje w różnych pasmach godzinowych.
- zasięg spotu: obszar powiatu Ełckiego.
- spot promujący transport zbiorowy w mieście Ełk,
- Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie informacje jakie mają znaleźć się w spocie,
- spot zawierać ma krótki wywiad z osobą wskazaną przez Zamawiającego oraz informacje czytane przez lektora (informacje promujące transport publiczny, hasło promocyjne oraz tytuł projektu, cel, projektu, z jakich środków dofinansowany, nazwa beneficjenta);
b) spot telewizyjny – długość spotu 30 sekund, ilość emisji – 20, okres emisji – 10 dni, godziny emisji – od 7:00 do 22:00
- w spocie zamieszczone mają być wybrane zdjęcia filmowe z bazy MZK oraz autobusów i infrastruktury transportu publicznego w Ełku w Ełku, krótki wywiad z osobą wskazaną przez Zamawiającego (promocja transportu publicznego, autobusów i infrastruktury transportu publicznego, zachęta dla mieszkańców do korzystania z tego transportu)
-  informacje, które powinna zawierać plansza unijna zamieszczona na końcu spotu:
 • nazwa beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu,
 • zestaw logo – znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej oraz oficjalne logo promocyjne województwa
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl;
- zasięg spotu: obszar całego województwa warmińsko-mazurskiego;
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania spotu według uzgodnień z Zamawiającym, a  w szczególności do:
 • produkcji spotu o długości 30 sekund,
 • prezentacji szczegółowego scenariusza spotu promującego,
 • produkcji zdjęć filmowych zgodnie ze scenariuszem,
 • przeprowadzenia krótkiego wywiadu z osobą wskazaną przez Zamawiającego,
 • montażu muzyki zaakceptowanej przez Zamawiającego (dopuszczalne jest wykorzystanie muzyki z bazy danych dostępnych na rynku, nie ma konieczności komponowania muzyki indywidualnie do spotu),
 •  zamieszczenie planszy unijnej w spocie, dodatkowe animacje czy efekty specjalne nie będą miały wpływu na wybór oferty i nie są wymagane,
 • postprodukcji – montażu i udźwiękowienia spotu,
 • przedstawienia spotu do akceptacji Zamawiającego wraz z planem emisji,
 • dokonania ewentualnych korekt i przedstawienia ostatecznej wersji spotu,
 • wykonania i przekazania zamawiającemu kopii spotu na nośniku DVD,
 • dostarczenia Zamawiającemu wersji spotu możliwej do umieszczenia w Internecie,
 • emisji spotu reklamowego w telewizji  regionalnej (20 emisji przez 10 dni), zgodnie ze standardami technicznymi dla telewizji regionalnej, spot powinien być zapisany w formacie MXF,
 • przekazania Zamawiającemu praw autorskich i pokrewnych na wszystkich płaszczyznach eksploatacji.
Spoty (radiowy i telewizyjny) powinny być wykonane zgodnie z ogólnymi zasadami promowania programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie:
 
 1. a) rozmiar artykułu – ½ strony
b) informacje, które powinien zawierać artykuł:
 • znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu (w tym przypadku Program Operacyjny);
 • oficjalne logo promocyjne województwa (symbol WARMIA-MAZURY wraz z hasłem reklamowym „Zdrowe życie, czysty zysk”);
 • flaga Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej;
 • artykuł ma promować transport publiczny i zachęcać do korzystania z tego transportu,
 • opis realizowanej inwestycji,
 • w artykule mają zostać zamieszczone co najmniej 2 zdjęcia zrobione przez Wykonawcę;
 1. Wykonawca odpowiada za napisanie artykułu, jego zredagowanie i opublikowanie;
 2. tło artykułu w kolorze białym, czcionka z serii ARIAL CE, kolorowe zdjęcia oraz loga;
Artykuł powinien być wykonany zgodnie z ogólnymi zasadami promowania programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie:
 
 1. ulotki w kształcie autobusu do złożenia:
 1. - karton: 350 g
 2. - karton jednostronnie powlekany
 3. - wykonanie wykrojnika na kształt autobusu do złożenia
 4. - sztancowanie z arkusza
 5. - lakier UV po zewnętrznej stronie
 6. - format ok. 210 mm x 340 mm
 7. informacje, które powinny być umieszczone na ulotce oprócz haseł promujących transport:
 • znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu (w tym przypadku Program Operacyjny);
 • oficjalne logo promocyjne województwa (symbol WARMIA-MAZURY wraz z hasłem reklamowym „Zdrowe życie, czysty zysk”);
 • flaga Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej;
 • hasło promocyjne Miasta Ełk, logo;
 • informacje promujące transport zbiorowy w mieście Ełk;
 1. składane rozkłady jazdy
  1. papier G-Print
  2. matowy
  3. 115 g
  4. rozmiar: 99 mm x 210 mm (złożony z formatu A2)
  5. na jednej stronie mapa miasta z zaznaczonymi liniami autobusowymi, na drugiej rozkłady jazdy poszczególnych linii autobusowych (mapę zapewnia Wykonawca), hasła promujące transport publiczny,
  6.  informacje, które powinny być umieszczone na rozkładzie jazdy:
 • znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu (w tym przypadku Program Operacyjny);
 • oficjalne logo promocyjne województwa (symbol WARMIA-MAZURY wraz z hasłem reklamowym „Zdrowe życie, czysty zysk”);
 • flaga Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej;
 • hasło promocyjne Miasta Ełk, logo;
 
Wykonawca przedstawi trzy propozycje haseł promujących transport publiczny.
Wykonawca zobowiązany będzie do nanoszenia poprawek aż do momentu ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego.
 
 
IV. Oferta powinna zawierać:
Szczegółową specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto). Każda działanie musi być dokładnie opisane w celu porównania otrzymanych ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 02 (kancelaria ogólna) do dnia 31 lipca b.r. do godz. 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Działania informujące i promujące transport zbiorowy dla projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk”.
 
VI. Sposób oceny ofert:
 1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 4. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
 5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
VII. Osoby do kontaktu:
Dariusz Gienieczko, tel. 87 73 26 116, e-mail:
Anna Wielgat, tel. 87 73 26 131, e-mail:
 
VIII. Postanowienia końcowe
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani / Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności kontrolnych i audytowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
 
                                                                                                                                                                              Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                                   Mirosław Hołubowicz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony