ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Inne ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA EŁKU O PRZYZNAWANIU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA EŁKU NA REMONTY ZABYTKÓW W 2020 ROKU

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-23 13:49:32 przez Magdalena Kowalewska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA EŁKU
 
Prezydent Miasta Ełku ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełk
 
Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom:
 1. wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków;
 2. będącym w złym stanie technicznym;
 3. posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno - rekreacyjne;
 
Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi:
- 150 000,- zł – zabudowa mieszkaniowa oraz pozostałe obiekty zabytkowe.
 
Na podstawie zapisów Uchwały Nr LI.490.18 Rady Miasta Ełku z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełk, o dotację na w/w cel mogą ubiegać się podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków i nie są zaliczane do sektora finansów publicznych tj. osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) wymianę lub remont więźby dachowej, pokrycia  dachowego, rynien i rur spustowych,
13) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
14) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
15) uzupełnianie narysów ziemnych dział architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
16) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
17) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac        i robót przy zabytku, o których mowa w ppkt 7 – 15;
18) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
 
Maksymalny poziom dofinansowania projektów z budżetu miasta wynosi do 50% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich ustalonych na podstawie programu prac zatwierdzonego przez właściwe służby konserwatorskie.
 
Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź uzyskiwanych z innych środków publicznych, w tym z budżetu miasta nie może przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 
 
Termin składania wniosków:
od 07 stycznia 2020 do 15 lutego 2020 r.

w godzinach od 7.30 – 15.30 (od wtorku do piątku) oraz 8.00 – 16.00 (w poniedziałki)
(pok. 02, kancelaria ogólna)
 
Wnioski należy złożyć w wersji drukowanej na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 11.2018 Prezydenta Miasta Ełku z 11 grudnia 2018 r. , w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie z dopiskiem: „Konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełk”
 
Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
Dodatkowych informacji w powyższym zakresie udziela Wydział Strategii i Rozwoju, p. Dariusz Gienieczko, pok. 101, ul. Piłsudskiego 6 (budynek po starym przedszkolu), tel. (087) 732 61 16 
 
 
 
Pliki do pobrania:
 1. Uchwała Nr LI.490.18 Rady Miasta Ełku z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełk,
 2. Zarządzenie nr 11.2018 Prezydenta Miasta Ełku z 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełk, wraz z załącznikami wymaganymi do rozpatrzenia wniosku oraz wzorem sprawozdania końcowego,
 3. Zarządzenie nr 22.2018 r. Prezydenta Miasta Ełku z 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej, określenia regulaminu prac Komisji oraz ustalenia kryteriów oceny wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełk
 4. Zarządzenie nr 311.2019 r. Prezydenta Miasta Ełku z 08 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 22.2018 Prezydenta Miasta Ełku z 18 grudnia 2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej, określenia regulaminu prac Komisji oraz ustalenia kryteriów oceny wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełk
 5. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Ełku (wersja edytowalna)
 6. Wykaz dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o przyznanie dotacji celowej,
 7. Regulamin pracy Komisji,
 8. Karta oceny formalnej,
 9. Karta oceny Komisji,
 10. Wzór umowy o dofinansowanie,
 11. Wzór sprawozdania z wykonanych prac (wersja edytowana)
 
                                                                                                                                                                         PREZYDENT MIASTA
                                                                                                                                                                         Tomasz Andrukiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Gienieczko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-23 13:05:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Klimowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-23 13:49:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Klimowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-23 13:49:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
836 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony