ˆ

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania oferty na opracowanie graficzne, wykonanie oraz montaż wolnostojących dwustronnych tablic pamiątkowych dla projektu pn.: „Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk – na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-24 14:46:58 przez Anna Wielgat

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 24 listopada 2021 r.
SR.042.3.6.2020                      
 
 
Zaproszenie do składania oferty na
opracowanie graficzne, wykonanie oraz montaż tablic pamiątkowych
 
Zapytanie ofertowe
Ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł, niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - art. 2 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł, które są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (załącznik do Zarządzenia nr 706.2021 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 26 stycznia 2021 r.)
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
 
II. Przedmiot oferty:
1. Opracowanie graficzne, wykonanie oraz montaż wolnostojących dwustronnych tablic pamiątkowych dla projektu pn.: „Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk – na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 1. Rozmiar tablicy: 80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość), montowane na stalowym słupku trwale związanym z gruntem, wysokość słupka 2m mierzone od dolnej krawędzi tablicy do gruntu.
 2. Ilość – 2 szt. dwustronne (zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II i przy Szpitalu Miejskim). Tablice informacyjne (80 cm x 120 cm) o realizacji projektu należy zdemontować i dostarczyć do siedziby Zamawiającego.
 1. materiał – dibond koloru białego – 3-6 mm, oprawa - rama stalowa koloru białego, nadruk kolorowy  UV, tablice dwustronne wolnostojące na jednym słupku stalowym ocynkowanym okrągłym co najmniej Ø60 mm koloru srebrnego, konstrukcja nośna zabezpieczona materiałem antykorozyjnym.
 2. Informacje, które powinny zawierać tablice:
 • nazwa beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu,
 • zestaw logo – znaki Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej oraz oficjalne logo promocyjne województwa i barwy Rzeczypospolitej Polskiej
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
 1. Tło tablicy w kolorze białym, czcionka z serii Ubuntu.
Do wykonania tablic powinien być zastosowany trwały materiał (co najmniej 5 lat).
Tablice powinny być wykonane zgodnie z ogólnymi zasadami promowania programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu
 
III. Termin realizacji zamówienia:
do 13 grudnia 2021 roku
 
IV. Oferta złożona na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania) powinna zawierać:
Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
     
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 02 (kancelaria ogólna) do dnia 2 grudnia b.r. do godz. 15.30, osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu). Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: opracowanie graficzne, wykonanie oraz montaż tablic pamiątkowych dla projektu „Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk – na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki”.
 
VI. Sposób oceny ofert:
 1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 4. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
 5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
VII. Osoba do kontaktu:
Anna Wielgat, tel. 087 73 26 131, e-mail:
 
VIII. Postanowienia końcowe  
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności kontrolnych i audytowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
 
                                                                                                                                  ZASTĘPCA PREZYDENTA
                                                                                                                                              MIASTA
                                                                                                                                       Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wielgat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-24 14:43:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Wielgat
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-24 14:46:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Wielgat
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-24 14:46:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony