ˆ

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu „Transgraniczna społeczność zrozumienia” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020.

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-18 13:55:16 przez Emilia Lankamer

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu „Transgraniczna społeczność zrozumienia”
realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020.
 
Do ww. zamówienia przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych nie mają zastosowania, ponieważ wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
Zapytanie ofertowe prowadzone będzie zgodnie Zarządzeniem Nr 678.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miasta Ełku oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych nieprzekraczających kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miasta Ełku, które są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.
 
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19 – 300 Ełk
II. Przedmiot oferty:
Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w pobliżu wykonywanych robót budowlanych przy budowie parku sensorycznego przy Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” w Ełku, o wymiarach: 2,9 m x 2 m, zamontowanej w gruncie na słupkach. Do wykonania tablicy i nadruku użyte zostaną trwałe materiały, odporne na warunki atmosferyczne, o czym Wykonawca będzie musiał zaświadczyć w protokole odbioru.
(Brandbook of Interreg V-A Lithuania-Poland cooperation programme, Interreg Lietuva-Polska_plaque billboard, explanatory plaque_pl)
Treść i wygląd tablicy zostanie wstępnie ustalona z Zamawiającym, poprzez przekazanie projektu
w wersji elektronicznej na adres e-mail: .
III. Terminy realizacji zamówienia:
Od daty podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2021 r.
IV. Oferta powinna zawierać:
Koszt wykonania przedmiotu zamówienia (cena brutto).
V. Miejsce złożenia oferty:
- Ofertę należy złożyć do dnia 26.11.2021 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 02 (kancelaria ogólna).
- Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na  wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu „Transgraniczna społeczność zrozumienia” realizowanego
w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020.
VI. Sposób oceny ofert:
1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto. 
2. Informacja o wybranych ofertach zostanie zamieszczona w formie protokołu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie miasta Ełk, następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
VII. Osoba do kontaktu:
Osoba do kontaktu: Emilia Lankamer, , 87 73 26 121.
 
VIII. Postanowienia końcowe
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922) niniejszym informuję, iż:
  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia czynności kontrolnych i audytowych.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
 
 
                                                                                          Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                 Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Lankamer
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-18 13:51:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Emilia Pachucka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-18 13:55:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Emilia Pachucka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-19 13:58:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
39 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony