ˆ

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi - przeprowadzenie cyklu superwizji grupowej na rzecz pracowników instytucji pomocy społecznej i osób pracujących w obszarze wspierania rodziny, dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Transgraniczna Społeczność zrozumienia” realizowanego z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Informacja ogłoszona dnia 2021-09-23 12:48:52 przez Emilia Pachucka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
SR.042.3.10.2021.EP
 
 
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi - przeprowadzenie cyklu superwizji grupowej na rzecz pracowników instytucji pomocy społecznej i osób pracujących w obszarze wspierania rodziny, dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Transgraniczna Społeczność zrozumienia” realizowanego z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020.
 
Do ww. zamówienia przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych nie mają zastosowania, ponieważ wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
Zapytanie ofertowe prowadzone będzie zgodnie Zarządzeniem Nr 678.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miasta Ełku oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych nieprzekraczających kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miasta Ełku, które są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.
 
Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
Przedmiot oferty:
Wykonawca wykona usługę polegającą na przeprowadzeniu cyklu superwizji grupowej na rzecz pracowników instytucji pomocy społecznej i osób pracujących w obszarze wspierania rodziny, dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Transgraniczna Społeczność zrozumienia” realizowanego z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020.
Wykonawca przeprowadzi superwizje, które będą miała na celu wspieranie pracy pracowników instytucji pomocy społecznej i osób pracujących w obszarze wspierania rodziny, dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwienie wymiany doświadczeń i zapobieganie wypaleniu zawodowemu poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi i technik takich jak: warsztat, mini wykład, prezentacje, omówienie indywidualnych przypadków, konsultacje zastosowanych technik pracy i innych, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami grupy odbiorców.
Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się zgodnie z ramami prawnymi realizacji superwizji w polskim systemie pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej.
Wykonawca przeprowadzi spotkania w podziale na 3 grupy:
-      grupa A - 10 osób, 1 spotkanie,
-      grupa B - 10 osób, 1 spotkanie,
-      grupa C - 10 osób, 1 spotkanie,
Spotkania odbywać się będą w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA, przy ul. Kościuszki 27A, 19-300 Ełk, które zapewni salę do prowadzenia spotkań.
Cykl spotkań:
- wyniesie łącznie 9 godzin zegarowych,
- prowadzony będzie podczas 3 spotkań łącznie, z każdą z 3 grup po 1 spotkaniu.
- odbędzie się w okresie od października 2021 roku do marca 2022 r.,
- każde spotkanie trwać będzie 3 godziny zegarowe (1 godzina to 60 minut), w godzinach ustalonych z Zamawiającym po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
Wykonawca zapewni serwis kawowy podczas 3 spotkań, dla 10 osób na każdym 3 godzinnym spotkaniu, uzupełniany na bieżąco w godzinach trwania spotkania:
- wodę mineralną gazowaną i niegazowaną,
- serwis kawowy w systemie ciągłym (świeżo parzona, gorąca kawa, co najmniej cztery rodzaje herbaty w torebkach, cukier biały, mleko do kawy, cytryna pokrojona w plastry),
- co najmniej 2 rodzaje soków owocowych 100%,
- ciastka i wyroby cukiernicze,
 
Wykonawca zapewni materiały na 3 spotkania (papier do flipchartów, papier ksero, długopisy, kredki i inne materiały, niezbędne i inne).
 
Wykonawca będzie ustalał z Koordynatorem projektu „Transgraniczna Społeczność zrozumienia” realizowanego z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 w Ełku, datę każdego ze spotkań, odpowiadający potrzebom zgłaszanym przez uczestników spotkań.
Wykonawca po zrealizowaniu całej usługi Wykonawca przygotuje i opracuje raport końcowy wraz z rekomendacjami oraz wnioskami i przedłoży go Zamawiającemu.
Wykonawca przygotuje i opracuje narzędzia niezbędne do przeprowadzania spotkań.
Wykonawca będzie prowadził dokumentację zgodnie z wytycznymi koordynatora projektu.
Wykonawca będzie prowadził listy obecności na spotkaniach superwizyjnych, wraz z zakresem godzinowym, z zamieszczoną informacją, że usługa realizowana jest w ramach projektu „Transgraniczna społeczność zrozumienia" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska.
Realizacja usługi odbywać się będzie w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Wykonawca przeprowadzi superwizję z uwzględnieniem procedur zalecanych przez GIS dot. przeciwdziałaniu COVID 19.
 
Wykonawca musi uwzględniać zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Zapewnić należy mężczyznom i kobietom równe szanse i traktowanie we wszystkich obszarach życia, organizacji pracy pozwalające na łączenie życia prywatnego i zawodowego.
Wykonawca będzie przestrzegał zasad oszczędzania energii i ochrony środowiska poprzez m.in. wyłącznie świateł w pomieszczeniach nieużywanych, wyłączenie urządzeń z prądu po zakończonej pracy, druk dwustronny prowadzonej dokumentacji itp.
 
Warunek płatności: przelew do 14 dni – od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury.
Wykonawca wystawi pracownikom socjalnym i asystentom zaświadczenia potwierdzające udział w superwizji pracy socjalnej .
Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca funkcje superwizora pracy socjalnej posiadała:
- posiadanie certyfikatu superwizora pracy socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2087).
- doświadczenie w realizacji superwizji pracy socjalnej w okresie 3 lat, przed upływem składania ofert, min. 30 godzin.
- posiadanie umiejętności komunikacyjnych umożliwiających prowadzenie superwizji w kontakcie indywidualnym i grupowym.
Sposób wyboru oferty:
a) Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
b) Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta.
c) Następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
d) Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
Termin, miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym wraz z kserokopiami certyfikatu oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w terminie do dnia 1 października 2021 r. do godz. 15.30 osobiście lub drogą pocztową (w zamkniętej kopercie) w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem: Przeprowadzenie cyklu superwizji grupowej w ramach projektu „Transgraniczna Społeczność zrozumienia” realizowanego z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020.
 
Osoby do kontaktu:
Emilia Lankamer, , tel. 87 73 26 121
Justyna Pajko, , tel. 87 73 26 266.
 
 
 
                                                                                                                                                                                           Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                                                          Artur Urbański
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Lankamer
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-23 11:57:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Emilia Pachucka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-23 12:48:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Emilia Pachucka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-05 10:51:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
52 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony