ˆ

2011- Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-08-24 13:31:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

  • wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.
  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby.
Można być pełnomocnikiem dwóch osób z zastrzeżeniem,  że co najmniej jedną z  tych osób jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek ( załącznik 1) Referacie Spraw Obywatelskich  Urzędu Miasta  Ełk
ul. Marszałka Piłsudskiego 6
pok.7.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wnosi się najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj.  do dnia 29.09.2011r. 
Do wniosku załącza się:
1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem - załącznik  2
3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania i przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnctwa do głosowania wskazanym we wniosku. Może być również sporządzony na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnctwa do głosowania, jeśli wyborca zwróci się o to we wniosku.

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania
.
Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz
w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

 Informacja stworzona na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy  Dz.U.2011 Nr 21 poz.112


 

 

 

 

 

 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony