ˆ

Dokumenty programowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców Ełku

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców Ełku

Uchwała Nr XXI.202.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych mieszkańców Ełku
Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
§ 2. Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich:
1. Co najmniej trzystu mieszkańców miasta Ełku posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Ełku może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
2. Projekt uchwały wnoszony jest do Rady Miasta Ełku przez komitet inicjatywy uchwałodawczej.
3. Komitet wnoszący projekt ma prawo do konsultacji formalnych projektu uchwały.
§ 3. Zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych:
1. Komitet inicjatywy uchwałodawczej tworzy minimum dwóch mieszkańców miasta Ełku posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Ełku.
2. Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo do wskazania osób uprawnionych do jego reprezentowania podczas prac Rady Miasta Ełku nad wniesionym projektem.
3. Informacja o komitecie inicjatywy uchwałodawczej stanowi dokument towarzyszący wnoszonemu projektowi uchwały i podpisom popierających projekt mieszkańców.
§ 4. Zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych:
1. Projekt uchwały jest upubliczniany niezwłocznie po jego wniesieniu do Rady Miasta Ełku w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu informacyjnym Urzędu Miasta Ełku.
2. Projekt uchwały w formie papierowej jest dostępny do wglądu w Urzędzie Miasta Ełku od daty złożenia, aż do jego rozpatrzenia przez Radę Miasta Ełku.
3. Informacja o rozpatrzeniu przez Radę Miasta Ełku obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej jest niezwłocznie upubliczniana w sposób określony w par. 4 pkt. 1.
§ 5. Formalne wymogi składanych projektów uchwał:
1. Projekt uchwały wnoszony do Rady Miasta Ełku przez komitet inicjatywy uchwałodawczej zawiera jej tytuł, merytoryczne postanowienia oraz uzasadnienie potrzeby jej przyjęcia.
2. Podpisy mieszkańców popierających wnoszony projekt uchwały składane są razem z projektem uchwały w formie wykazu zawierającego czytelne oznaczenie komitetu inicjatywy uchwałodawczej wraz z tytułem projektu uchwały oraz imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz własnoręczne i czytelne podpisy.
3. Projekt uchwały staje się przedmiotem obrad Rady Miasta Ełku na najbliższej sesji po jego złożeniu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 18.09.20 r., poz. 3804.
Wchodzi w życie: 03.10.20 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Juchniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-06 09:45:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Juchniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-06 09:46:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Juchniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-06 09:46:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1566 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Ełku

Konsultacje społecze z mieszkańcami Ełku

(tekst ujednolicony po Rozstrzygnięciu nadzorczym nr PN.4131.345.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 września 2020 r., poz. 3865)
Uchwała Nr XXI.203.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ełku
Na podstawie  art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w wypadkach przewidzianych ustawą o samorządzie gminnym oraz w innych sprawach ważnych dla gminy, w szczególności w zakresie opracowywania polityk publicznych samorządu miasta Ełku.
2. Zapisy uchwały mogą być stosowane również jako forma prekonsultacji społecznych poprzedzających właściwe konsultacje społeczne, których konieczność przeprowadzenia wynika z innych przepisów prawa, w szczególności przepisów z zakresu planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.
3. Konsultacje społeczne powinny być przeprowadzone z wykorzystaniem wynikającego z dotychczasowych doświadczeń kanonu siedmiu zasad konsultacji społecznych:
a) dobrej wiary, co oznacza prowadzenie konsultacji w duchu dialogu obywatelskiego i woli zrozumienia odmiennych racji;
b) powszechności, co oznacza możliwość udziału w konsultacjach każdemu zainteresowanemu;
c) przejrzystości, co oznacza skuteczne upowszechnienie i upublicznienie informacji o celu, zasadach i trybie, przebiegu i wyniku konsultacji;
d) responsywności, co tu oznacza odniesienie w formie merytorycznych odpowiedzi zbiorczych do zgłoszonych uwag, opinii, wniosków, propozycji i rekomendacji;
e) koordynacji, co oznacza wskazanie gospodarza odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji społecznych;
f) przewidywalności, co oznacza przeprowadzanie konsultacji społecznych w sposób planowy, czytelny, z jasno określonymi regułami;
g) poszanowania interesu ogólnego, co oznacza, że uczestnicy konsultacji społecznych mają prawo przedstawić swój partykularny, osobisty interes, ale ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych powinny reprezentować najlepiej pojęty interes publiczny i dobro wspólnoty samorządowej mieszkańców miasta Ełku.
4. W konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Miasta Ełku z wyjątkiem, gdy przepisy ustaw stanowią inaczej.
5. Konsultacje przeprowadza się:
a) na wniosek minimum 100 mieszkańców Ełku posiadających czynne prawo wyborcze;
b) na wniosek Rady Miasta Ełku;
c) na wniosek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku lub 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów z nimi zrównanych;
d) z inicjatywy Prezydenta Miasta Ełku.
6. Konsultacje przeprowadzane są w sposób bezpośredni i pośredni.
7. Bezpośrednie sposoby konsultacji to:
a) przekazanie uwag podczas protokołowanego otwartego spotkania konsultacyjnego z Prezydentem Miasta Ełku lub osobami wskazanymi przez niego;
b) aktywizujące metody wykorzystujące sprawdzone polskie i zagraniczne formy, narzędzia, techniki, metody włączania mieszkańców, w szczególności takie jak warsztat konsultacyjny, kawiarnia obywatelska, panel obywatelski, narada obywatelska, ocena partycypacyjna, otwarta przestrzeń,  wywiad grupowy, spacer badawczy, warsztaty i konferencje przyszłościowe, zespoły i grupy robocze.
c) przekazanie uwag podczas dyżuru konsultacyjnego komórki organizacyjnej  merytorycznie odpowiedzialnej za konsultowany obszar.
8. Pośrednie sposoby konsultacji to:
a) przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego w okresie trwania konsultacji pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk lub osobiste dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4;
b) przekazanie uwag Prezydentowi przy pomocy e-usług dostępnych w Urzędzie Miasta Ełku, poczty elektronicznej, pisma ogólnego składanego za pomocą platformy ePUAP, innych ogólnodostępnych narzędzi teleinformatycznych wykorzystujących podpis profilem zaufanym lub podpis kwalifikowany.
9. Konsultacje społeczne wymagają zastosowania przynajmniej jednego bezpośredniego i jednego pośredniego sposobu, z wyjątkiem sytuacji zagrażających zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, kiedy to stosować należy wyłącznie dwie formy pośrednie.
10. Wybór bezpośrednich i pośrednich form konsultacji społecznych powinien uwzględniać specyfikę konkretnego przedmiotu konsultacji oraz możliwości budżetowe miasta Ełku w przypadku wyboru form konsultacji generujących koszty.
§ 2. 1. Wniosek o ogłoszenie konsultacji społecznych złożony przez mieszkańców lub z inicjatywy Rady Miasta Ełku powinien zawierać przedmiot i cel konsultacji, planowany termin przeprowadzenia konsultacji.
2. Dodatkowo w przypadku wniosku mieszkańców należy wskazać osobę reprezentującą wnioskodawców, jej dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz wykaz osób popierających wniosek zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.
3. Wniosek o ogłoszenie konsultacji społecznych Prezydent Miasta Ełku rozpatruje w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jego wpłynięcia, informując wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem.
4. Prezydent odmawia ogłoszenia konsultacji w przypadku, gdy wniosek o ich ogłoszenie dotyczy sprawy, która nie leży w kompetencjach samorządu miasta Ełku lub nie jest zgodna z prawem.
5. Konsultacje są każdorazowo ogłaszane przez Prezydenta Miasta Ełku w formie zarządzenia.
6. (Unieważniony rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.345.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 września 2020 r.).
7. Konsultacje rozpoczynają się po upływie przynajmniej 7 dni kalendarzowych od daty wejścia w życie zarządzenia Prezydenta Miasta Ełku o ich ogłoszeniu.
8. Ogłoszenie konsultacji odbywa się minimum poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu informacyjnym miasta Ełku.
9. Konsultacje nie mogą trwać krócej niż 7 dni kalendarzowych.
§ 3. 1. Z konsultacji społecznych sporządzany jest raport zawierający w szczególności:
a) opis przeprowadzonych form konsultacji społecznych;
b) wykaz zgłoszonych uwag, w formie formularzy konsultacyjnych, wraz z uzasadnieniem przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych opinii;
c) skan zarządzenia Prezydenta o ogłoszeniu konsultacji oraz informacji potwierdzające ogłoszenie konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na portalu miasta Ełku.
d) skany wszystkich złożonych formularzy konsultacyjnych z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Sporządzenie raportu nie powinno przekroczyć 14 dni kalendarzowych.
3. Raport zostaje przekazany do Rady Miasta Ełku niezwłocznie po zakończeniu konsultacji i opracowaniu raportu.
4. Raport zostaje upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu informacyjnym miasta Ełku w terminie do 7 dni kalendarzowych.
5. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone na zlecenie Prezydenta Miasta Ełku przez podmiot zewnętrzny na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych lub ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
2. Traci moc Uchwała Nr XXXVI.350.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ełku.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 24.09.20 r., poz. 3864.
Wchodzi w życie: 09.10.20 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Juchniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-06 09:40:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Juchniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-06 09:42:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Juchniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-06 09:42:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1565 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Inicjatywa lokalna mieszkańców Ełku

Inicjatywa lokalna mieszkańców Ełku

(tekst ujednolicony po Rozstrzygnięciu nadzorczym nr PN.4131.351.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2020 r., poz. 3904)
Uchwała Nr XXI.204.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie inicjatywy lokalnej mieszkańców Ełku
Na podstawie art. 19c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców Ełku.
2. Inicjatywa lokalna to zainicjowane przez mieszkańców przedsięwzięcie, którego celem jest wspólna z Gminą Miastem Ełk realizacja zadania publicznego służącego wspólnocie samorządowej miasta Ełku.
3. (Unieważniony rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.351.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2020 r., poz. 3904).
§ 2. 1. (Unieważniony rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.351.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2020 r., poz. 3904).
2. Uprawnieni wnioskodawcy, którzy chcą realizować zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej składają do Prezydenta Miasta Ełku wniosek w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Nabór wniosków na realizację inicjatywy lokalnej może rozpocząć się po złożeniu przez Prezydenta Miasta Ełku projektu uchwały budżetowej na rok kolejny.
4. Wnioskodawca na etapie opracowywania i składania wniosku może korzystać z konsultacji z właściwymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Ełku.
5. Wniosek powinien być złożony minimum 100 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji inicjatywy lokalnej, nie wcześniej niż pierwszego roboczego dnia przypadającego po 15 listopada roku poprzedzającego rok realizacji inicjatywy i nie później niż do 30 kwietnia roku budżetowego, w którym ma być realizowana inicjatywa lokalna.
6. Wnioskowany wkład miasta Ełku w realizację inicjatywy lokalnej nie może przekroczyć łącznej kwoty zaplanowanej w budżecie na dany rok budżetowy.
7. Wnioski niespełniające pojedynczo lub łącznie któregoś z opisanych w § 2 pkt 2, 5 i 6 warunków zostają automatycznie odrzucone, bez poddawania ich dalszej ocenie.
8. W całokształcie spraw związanych z obsługą inicjatywy lokalnej mogą być wykorzystywane nowoczesne technologie IT.
§ 3. 1. Wnioski rozpatrywane są przez Prezydenta Miasta Ełku z wykorzystaniem poniższych kryteriów:
a) celowość realizacji inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;
b) wkład pracy społecznej wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej;
c) wkład finansowy i rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej;
d) dostępność efektów realizacji inicjatywy lokalnej dla wszystkich;
e) możliwości budżetowe samorządu miasta Ełku.
2. Prezydent Miasta Ełku na etapie rozpatrywania złożonego wniosku może wezwać wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
3. Przy ocenie wniosku Prezydent Miasta Ełku zwraca się do właściwej ze względu na zakres inicjatywy lokalnej komisji Rady Miasta Ełku o wyrażenie na jej temat opinii.
4. Wyrażenie opinii przez właściwą komisję Rady Miasta Ełku następuje poprzez głosowanie nad wyrażeniem pozytywnej lub negatywnej opinii na temat inicjatywy lokalnej wraz z uzasadnieniem.
5. Wnioskodawca może uczestniczyć w posiedzeniu komisji.
6. Nieprzedstawienie przez właściwą komisję Rady Miasta Ełku opinii w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia pisma Prezydenta Miasta Ełku uznaje się za rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
7. Opinia komisji Rady Miasta Ełku nie jest wiążąca dla Prezydenta Miasta Ełku, ale jest brana pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.
8. Po rozpatrzeniu wniosku Prezydent Miasta Ełku informuje wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.
9. Decyzja Prezydenta Miasta Ełku jest ostateczna.
10.-14.  (Unieważniony rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.351.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2020 r., poz. 3904).
§ 4. 1. Środki budżetowe na realizację inicjatywy lokalnej będą corocznie określane w uchwale budżetowej w ramach rezerwy celowej.
2. Inicjatywa lokalna może być realizowana wyłącznie w danym roku budżetowym.
§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
2. Traci moc Uchwała Nr XXXVI.346.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 28.09.20 r., poz. 3903.
Wchodzi w życie: 13.10.20 r.

Wnioskodawcy i zadania publiczne możliwe do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej:

Wnioskodawcą o wykonanie inicjatywy lokalnej mogą być mieszkańcy Ełku bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie Miasta Ełku.
 
Zadania publiczne możliwe do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej:
 1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
 2. Działalność charytatywna;
 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. Promocja i organizacja wolontariatu;
 7. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 9. Turystyka i krajoznawstwo;
 10. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 11. Porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 12. Rewitalizacja.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Juchniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-06 09:25:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Juchniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-06 09:33:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Juchniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-06 09:33:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku

Uchwała Nr XXI.205.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku
Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku, zwanej dalej Radą.
2. Radę tworzy Prezydent Ełku zgodnie z zapisami art. 41e ust. 1 oraz art. 41f. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą.
3. Rada składa się z ośmiu osób, w tym:
a) czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
b) dwóch przedstawicieli Rady Miasta Ełku;
c) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Ełku.
4. Kadencja Rady trwa 3 lata od daty utworzenia.
5. Wybór czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na terenie Miasta Ełku wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy odbywa się według poniższego:
a) Prezydent Ełku, po złożeniu przez uprawnione organizacje oraz podmioty wniosku o utworzenie Rady, ogłasza nabór kandydatów na członków Rady;
b) zgłoszenie kandydata powinno zawierać krótką notkę biograficzną, jego zgodę na kandydowanie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru i wyborów do Rady, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz dane teleadresowe do kontaktu;
c) do zgłoszenia należy dołączyć podpisany przez upoważnione osoby dokument macierzystej organizacji lub podmiotu potwierdzający delegowanie kandydata do startu w wyborach na członka Rady;
d) do zgłoszenia należy dołączyć dokument potwierdzający status prawny organizacji pozarządowej lub podmiotu zgłaszającego oraz umocowanie osób uprawnionych do reprezentacji – zapis dotyczy organizacji lub podmiotów, które nie są rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym;
e) jedna organizacja lub podmiot może zgłosić jednego kandydata;
f) jedna osoba może być delegowana tylko przez jedną organizację lub podmiot.
6. Prezydent Miasta Ełku weryfikuje poprawność i kompletność zgłoszenia, a w przypadku, gdy zachodzi konieczność, ustala 7 dniowy termin ich uzupełnienia.
7. W przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie zgłoszenie zostaje odrzucone.
8. Po tym etapie sporządzana jest i upubliczniana lista kandydatów zawierająca imię i nazwisko kandydata, nazwę organizacji lub podmiotu delegującego.
9. Głosowanie odbywa się według poniższego:
a) w okresie głosowania jedna organizacja może oddać jeden głos na jednego kandydata;
b) głosowanie odbywa się poprzez złożenie do Urzędu Miasta Ełku dokumentu potwierdzającego dokonany wybór;
c) dokument musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji lub podmiotu.
10. Nabór, głosowanie i wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów do Rady nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych, z czego minimum 14 dni przeznacza się na nabór, 7 dni na uzupełnienie dokumentacji dotyczącej naboru, minimum 21 dni na głosowanie, do 7 dni na ogłoszenie wyników głosowania oraz do 7 dni na powołanie Rady przez Prezydenta Miasta Ełku.
11. Po tym czasie Prezydent Miasta Ełku ogłasza wyniki wyborów w formie rankingu uszeregowanego od największej do najmniejszej liczby oddanych głosów zawierający imię i nazwisko kandydata, nazwę organizacji lub podmiotu delegującego, liczbę uzyskanych głosów.
12. Pierwsze cztery osoby z rankingu zostają przedstawicielami organizacji i podmiotów w Radzie.
13. W przypadku równej najmniejszej liczby oddanych głosów kandydat do Rady zostanie wyłoniony w wyniku losowania w obecności kandydatów.
14. Przedstawicielami organu stanowiącego zostają radni wskazani przez Radę Miasta Ełku.
15. Przedstawicielami organu wykonawczego zostają osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Ełku.
16. Następnie Prezydent tworzy Radę z uwzględnieniem osób wybranych spośród organizacji pozarządowych i podmiotów oraz wskazanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy, jak również okres na jaki została powołana.
§ 2. 1. Rada działa zgodnie z zasadami art. 41h - 41j ustawy.
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty utworzenia.
3. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
4. Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego reprezentujących odpowiednio sektor pozarządowy i samorząd miasta Ełku.
5. Rada opiniuje w sprawach opisanych w art. 41i. ust. 1 ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
6. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół, który umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia posiedzenia.
7. Praca przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w Radzie ma charakter nieodpłatny.
8. Prezydent odwołuje członka Rady przed upływem kadencji zgodnie z art. 41g. ust. 2 ustawy.
9. W przypadku odwołania członka delegowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy uzupełnienie składu Rady następuje poprzez ogłoszenie przez Prezydenta Miasta Ełku naboru kandydatów zgodnie z zapisami § 1 pkt od 5 do 11 i 13.
10. W przypadku odwołania członka delegowanego przez organ stanowiący lub organ wykonawczy uzupełnienie składu Rady następuje poprzez wskazanie nowego członka przez uprawniony organ.
11. Obsługę organizacyjno-techniczną pracy Rady zajmuje się komórka organizacyjna Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialna za współpracę z sektorem pozarządowym.
§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
2. Tracą moc Uchwała Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Ełku oraz Uchwała Nr XI.121.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 października 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Ełku.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 24.09.20 r., poz. 3866.
Wchodzi w życie: 07.10.20 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Juchniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-06 09:14:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Juchniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-06 09:16:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Juchniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-06 09:36:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1488 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku lub NGO

Konsultacje społeczne z Radą Pożytku lub NGO

Uchwała Nr XXI.206.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami z nimi zrównanymi
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020, poz. 1057), Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami z nimi zrównanymi projektów uchwał i aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w tym strategii rozwoju miasta oraz rocznego programu współpracy.
2. Konsultacje przeprowadzane są w sposób bezpośredni i pośredni.
3. Bezpośredni sposób konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku to możliwość przekazania uwag podczas posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku w przypadku zwołania posiedzenia w terminie konsultacji.
4. Pośredni sposób konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku to możliwość przekazania Prezydentowi Miasta Ełku opinii Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku zgodnie z art. 41i ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą.
5. W przypadku konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku konsultacje wymagają zastosowania przynajmniej jednego bezpośredniego i jednego pośredniego sposobu, z wyjątkiem sytuacji zagrażających zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, kiedy to stosować należy wyłącznie jedną formę pośrednią.
6. Bezpośrednie sposoby konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami z nimi zrównanymi to:
a) możliwość przekazania uwag podczas posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku w przypadku zwołania posiedzenia w terminie konsultacji.
b) przekazanie uwag podczas protokołowanego otwartego spotkania konsultacyjnego z Prezydentem Miasta Ełku lub wskazanymi przez niego osobami;
c) aktywizujące metody wykorzystujące sprawdzone polskie i zagraniczne formy, narzędzia, techniki, metody włączania mieszkańców, w szczególności takie jak warsztat konsultacyjny, kawiarnia obywatelska, panel obywatelski, narada obywatelska, ocena partycypacyjna, otwarta przestrzeń, wywiad grupowy, spacer badawczy, warsztaty i konferencje przyszłościowe, zespoły i grupy robocze.
d) przekazanie uwag podczas dyżuru konsultacyjnego komórki organizacyjnej  merytorycznie odpowiedzialnej za konsultowany obszar;
7. Pośrednie sposoby konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami z nimi zrównanymi to:
a) przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego w okresie trwania konsultacji pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk lub osobiste dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4;
b) przekazanie uwag Prezydentowi przy pomocy e-usług dostępnych w Urzędzie Miasta Ełku, poczty elektronicznej, pisma ogólnego składanego za pomocą platformy ePUAP, innych ogólnodostępnych narzędzi teleinformatycznych wykorzystujących podpis profilem zaufanym lub podpis kwalifikowany.
8. W przypadku konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami z nimi zrównanymi konsultacje wymagają zastosowania przynajmniej jednego bezpośredniego i jednego pośredniego sposobu, z wyjątkiem sytuacji zagrażających zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, kiedy to stosować należy wyłącznie dwie formy pośrednie.
9. Wybór bezpośrednich i pośrednich form konsultacji społecznych powinien uwzględniać specyfikę konkretnego przedmiotu konsultacji oraz możliwości budżetowe miasta Ełku w przypadku wyboru form konsultacji generujących koszty.
§ 2. 1. Konsultacje są każdorazowo ogłaszane przez Prezydenta Miasta Ełku w formie zarządzenia.
2. Zarządzenie o ogłoszeniu konsultacji zawiera w szczególności:
a) przedmiot i cel konsultacji;
b) bezpośrednie i pośrednie sposoby konsultacji;
c) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
d) zasięg terytorialny konsultacji;
e) uprawnione do konsultowania podmioty;
f) komórkę organizacyjną i osobę odpowiedzialną na przeprowadzenie konsultacji;
g) dołączony projekt uchwały oraz określenie miejsca jego publikacji;
h) wzór formularza konsultacyjnego.
3. Konsultacje rozpoczynają się nie szybciej niż 7 dni kalendarzowych od daty wejścia w życie zarządzenia Prezydenta Miasta Ełku o ich ogłoszeniu.
4. Konsultacje nie mogą trwać krócej niż 7 dni kalendarzowych.
5. Z konsultacji sporządzany jest raport zawierający w szczególności:
a) opis przeprowadzonych form konsultacji społecznych;
b) wykaz zgłoszonych uwag, w formie formularzy konsultacyjnych, wraz z uzasadnieniem przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych opinii;
c) opinię Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku w przypadku jej przedstawienia;
d) skan zarządzenia Prezydenta o ogłoszeniu konsultacji oraz informacji potwierdzające ogłoszenie konsultacji w BIP i na portalu miasta Ełku.
e) skany wszystkich złożonych formularzy konsultacyjnych z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.
6. Sporządzenie raportu nie powinno przekroczyć 14 dni kalendarzowych.
7. Raport zostaje przekazany wraz z projektem konsultowanej uchwały lub projektem aktu prawa miejscowego do Rady Miasta Ełku niezwłocznie po zakończeniu konsultacji i opracowaniu raportu.
8. Raport zostaje upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu informacyjnym samorządu miasta Ełku w terminie do 7 dni kalendarzowych.
§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
2. Traci moc Uchwała Nr XXXVI.351.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Pożytku Publicznego w Ełku lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 24.09.20 r., poz. 3867.
Wchodzi w życie: 07.10.20 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Juchniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-06 09:03:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Juchniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-06 09:08:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Juchniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-06 09:37:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »