ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, położonych w Ełku przy ul. Pułaskiego (gastronomia)

Informacja ogłoszona dnia 2024-02-01 09:07:55 przez Radosław Nasalski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości
iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 2.02.2024 r. – 22.02.2024 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność gminy miasta Ełk, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, według poniższego zestawienia:
 
1. Położenie nieruchomości:
Ełk, ul. ul. Pułaskiego
 
2. Oznaczenie nieruchomości (obręb – numer działki):
1 - 184
 
3. Numer księgi wieczystej:
OL1E/00012943/2
 
4. Powierzchnia nieruchomości:
0,8251 ha
 
5. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy:
300 m2, trzy punkty maksymalnie po 100 m2 każdy
 
6. Okres dzierżawy:
Maksymalny możliwy okres dzierżawy: kwiecień – wrzesień 2024 r. (6 miesięcy)
 
7. Oznaczenie w ewidencji gruntów:
B – tereny mieszkalne
 
8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Teren nie jest objęty ustaleniami żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
9. Opis nieruchomości:
Teren przeznaczony do dzierżawy jest niezagospodarowany, nieużytkowany, porośnięty trawą.
 
10. Cel dzierżawy:
Prowadzenie sezonowej działalności gastronomicznej wraz z miejscem przeznaczonym do konsumpcji (z wyłączeniem handlu napojami alkoholowymi) i/lub sprzedaż pamiątek.
 
11. Kryteria i sposób oceny oferty. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznanych według poniższych kryteriów:
 1. najwyższa cena stawki czynszu za 1 m2/miesięcznie – 70% (max. 70 pkt)
 2. zaproponowana powierzchnia dzierżawy – 30% (max. 30 pkt):
 1. od 10 m2 do 20 m2 – 10 pkt
 2. od 21 m2 do 50 m2 – 20 pkt
 3. od 51 m2 do 100 m2 – 30 pkt
12. Wysokość czynszu dzierżawnego:
 1. stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 35,00 zł netto/m2.
 2. uzyskana stawka czynszu dzierżawnego zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpisania umowy.
 3. stawka podatku VAT do ustalenia należności brutto zostanie przyjęta w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, a także przepisy do niej wykonawcze, obowiązujące w dniu podpisania umowy. Jakakolwiek przyszła zmiana stawki podatku VAT (zwiększenie lub zmniejszenie), wynikająca z przepisów powszechnie obowiązujących nie wymaga zmiany treści umowy. Wydzierżawiający powiadomi odrębnym pismem Dzierżawcę o zmienionej stawce podatku VAT, a także o nowej wysokości należnego czynszu brutto.
13. Zawartość oferty:
Oferta musi zawierać:
 1. informację o oferencie: imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę (względnie nazwę) z określeniem siedziby oferenta;
 2. ścisłe określenie przedmiotu oferty w ramach obszaru objętego przetargiem na mapie stanowiącej załącznik nr 2 ze wskazaniem powierzchni oraz planowanego do zajęcia stanowiska;
 3. wysokość proponowanego czynszu netto (nie może być niższa niż wywoławczy czynsz netto);
 4. szczegółowy opis planowanej działalności oraz graficzne przedstawienie punktu sprzedaży;
 5. planowany termin działania punktu usługowego, zawierający się w czasie od 1 kwietnia 2024 r. do 30 września 2024 r.
 6. oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta ze stanem terenu będącego przedmiotem przetargu i możliwości prowadzenia na nim zamierzonej działalności oraz nie wnoszenia w tym zakresie zastrzeżeń;
 7. dowód wniesienia wadium.
14. Terminy wnoszenia czynszu dzierżawnego:
 1. czynsz dzierżawny płatny jednorazowo, z góry, w terminie do 15 czerwca 2024 r.
 2. uchybienie terminowi płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
15. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu dzierżawy:
 1. dzierżawca nie będzie miał prawa przelewać w części ani w całości swych uprawnień z tytułu dzierżawy na rzecz osób trzecich, w tym odpłatnego udostępnienia przedmiotu dzierżawy osobom trzecim, jak również nie może bez zgody Wydzierżawiającego na wydzierżawiany terenie czynić żadnych inwestycji, które byłyby niezgodne z jej dotychczasowym przeznaczeniem;
 2. dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawianą nieruchomością, jak również do utrzymania przedmiotu dzierżawy oraz terenu przyległego w należytym porządku, zachowując wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska;
 3. dzierżawca będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości;
 4. dzierżawca ma obowiązek zapewnienia we własnym zakresie dostępu do mediów;
 5. wydzierżawiającemu będzie przysługiwać prawo prowadzenia kontroli dzierżawionego terenu pod względem jego wykorzystania zgodnie z treścią umowy dzierżawy;
 6. wydzierżawiający zastrzega możliwość wejścia na dzierżawiony teren zarządców sieci uzbrojenia technicznego terenu w przypadku konieczności przeprowadzenia robót;
 7. wydzierżawiający nie będzie ponosić żadnych skutków prawnych i finansowych wynikających z działalności Dzierżawcy na terenie dzierżawy;
 8. dzierżawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia i szkody powstałe na terenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy oraz wyrządzone osobom trzecim oraz za wszelkie szkody i zdarzenia powstałe w związku z prowadzeniem przez Dzierżawcę działalności na tej nieruchomości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym;
 9. dzierżawca będzie zobowiązany do realizacji wszelkich prac na przedmiocie dzierżawy
  w oparciu o przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.);
 10. przygotowanie terenu do prowadzenia działalności odbędzie się na koszt Dzierżawcy (bez prawa żądania zwrotu poniesionych nakładów) i musi być uzgodnione z Wydzierżawiającym;
 11. nakłady konieczne lub ulepszenia nieruchomości poczynione dla potrzeb prowadzonej przez przyszłego Dzierżawcę działalności, dokonywane są przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego, we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa dochodzenia ich zwrotu od Wydzierżawiającego;
 12. dzierżawca będzie zobowiązany do aktualizowania adresu korespondencyjnego, pod rygorem uznania przesłanej korespondencji na ostatni znany adres za skutecznie doręczona w przypadku jej nieodebrania.
16. Dodatkowe informacje w sprawie:
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel.: 87 7326234).
 
17. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA
 
Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Radosław Nasalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-01 09:06:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Radosław Nasalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-01 09:07:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Radosław Nasalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-01 09:07:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
52 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony