ˆ

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Ełku przy ul. Kolejowej o nr ew. 3518, przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja ogłoszona dnia 2022-07-29 10:51:49 przez Radosław Nasalski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

„Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości
iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 1.08.2022 r. - 22.08.2022 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości gruntowej położonej na terenie Miasta Ełku, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego, według poniższego zestawienia:
 
1. Położenie nieruchomości:
Ełk, ul. Kolejowa
 
2. Oznaczenie nieruchomości (obręb – numer działki):
3-3518
 
3. Numer księgi wieczystej:
OL1E/00013493/5
 
4. Powierzchnia nieruchomości:
3,0308 ha
 
5. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy:
Maksymalnie 0,0600 ha,
 
6. Okres dzierżawy:
Na okres trzech lat oraz na kolejne okresy 3-letnie w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat, strony będą zawierały kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 
7. Oznaczenie w ewidencji gruntów:
RV – grunty rolne (klasa V)
 
8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Działka nie jest objęta ustaleniami żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
9. Opis nieruchomości:
Teren przeznaczony do dzierżawy jest niezagospodarowany, stanowi łąki porośnięte trawą.
 
10. Cel dzierżawy:
Teren zielono-rekreacyjny
 
11. Minimalna kwota czynszu za jeden miesiąc dzierżawy:
80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).
Uzyskana stawka czynszu dzierżawnego zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpisania umowy.
Stawka podatku VAT do ustalenia należności brutto zostanie przyjęta w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, a także przepisy do niej wykonawcze, obowiązujące w dniu podpisania umowy. Jakakolwiek przyszła zmiana stawki podatku VAT (zwiększenie lub zmniejszenie), wynikająca z przepisów powszechnie obowiązujących nie wymaga zmiany treści umowy. Wydzierżawiający powiadomi odrębnym pismem Dzierżawcę o zmienionej stawce podatku VAT, a także o nowej wysokości należnego czynszu brutto.
 
12. Kryterium rozstrzygnięcia przetargu:
Najwyższa kwota oferty.
 
13. Terminy wnoszenia czynszu dzierżawnego:
 1. Czynsz dzierżawny płatny kwartalnie,  w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku.
 2. Uchybienie terminowi płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
14. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu dzierżawy:
 1. Dzierżawca nie będzie miał prawa przelewać w części ani w całości swych uprawnień z tytułu dzierżawy na rzecz osób trzecich, w tym odpłatnego udostępnienia przedmiotu dzierżawy osobom trzecim, jak również nie może bez zgody Wydzierżawiającego na wydzierżawianym terenie czynić żadnych inwestycji, które byłyby niezgodne z jej dotychczasowym przeznaczeniem.
 2. Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawianą nieruchomością, jak również do utrzymania przedmiotu dzierżawy oraz terenu przyległego w należytym porządku, zachowując wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska.
 3. Wydzierżawiającemu będzie przysługiwać prawo prowadzenia kontroli dzierżawionego terenu pod względem jego wykorzystania zgodnie z treścią umowy dzierżawy.
 4. Wydzierżawiający zastrzega możliwość wejścia na dzierżawiony teren zarządców sieci uzbrojenia technicznego terenu w przypadku konieczności przeprowadzenia robót.
 5. Wydzierżawiający nie będzie ponosić żadnych skutków prawnych i finansowych wynikających z działalności Dzierżawcy na terenie dzierżawy.
 6. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim,
  w związku z dzierżawą przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 7. Dzierżawca użytkować będzie wydzierżawiana nieruchomość zgodnie z jej przeznaczeniem.
 8. Dzierżawca jest zobowiązany do realizacji wszelkich prac na przedmiocie dzierżawy w oparciu o przepisu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20), przy czym umowa dzierżawy nie stanowi stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 11 ustawy cytowanej ustawie, w związku z powyższym nie może stanowić podstawy do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ww. ustawy.
 9. Dzierżawca ma prawo do ogrodzenia przedmiotu dzierżawy, ogrodzeniem systemowym – rozbieralnym.
 10. Dzierżawcy zakazuje się realizacji nasadzeń trwałych, np. drzew. Dopuszcza się nasadzenia jednoroczne, trawniki.
 11. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Dzierżawca usunie z terenu dzierżawy – bez prawa roszczeń do Wydzierżawiającego – własne mienie, przywracając nieruchomość gruntową do stanu poprzedniego. Mienie pozostawione na terenie dzierżawy, po upływie terminu dzierżawy zostanie przeniesione, na koszt dotychczasowego dzierżawcy, w dowolne miejsce bez odszkodowania za jego ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie. Jeśli właściciel usuniętego mienia nie odbierze go z miejsca składowania w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania umowy to ulegnie ono zlikwidowaniu na koszt Dzierżawcy.
 12. W przypadku, gdy po zakończeniu umowy okaże się, że zagospodarowanie przedmiotu dzierżawy będzie trwale z gruntem związane i nie będzie możliwości jego usunięcia, zostanie ono nieodpłatnie przejęte przez Wydzierżawiającego, bez możliwości zwrotu nakładów (kosztów) oraz bez obciążeń finansowych i prawnych. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na polepszenie przedmiotu dzierżawy nie podlegają zwrotowi od Wydzierżawiającego.
 13. Dzierżawca będzie zobowiązany do aktualizowania adresu korespondencyjnego, pod rygorem uznania przesłanej korespondencji na ostatni znany adres za skutecznie doręczoną w przypadku jej nieodebrania.
15. Dodatkowe informacje w sprawie:
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel.: 87 7326234).
 
16. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA
 MIASTA
 
Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Radosław Nasalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-29 10:41:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Radosław Nasalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-29 10:51:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Radosław Nasalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-29 10:51:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
89 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony