ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Ełku przy ul. Kolejowej

Informacja ogłoszona dnia 2024-06-24 08:35:46 przez Radosław Nasalski

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej wła­sność Gminy Miasta Ełk, według poniższego zestawienia:
 
1. Położenie nieruchomości Ełk, ul. Kolejowa
2. Oznaczenie nieruchomości (obręb – numer działki) 3-3518
3. Numer księgi wieczystej OL1E/00013493/9
4. Powierzchnia nieruchomości 3,0308 ha
5. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 0,0700 ha podzielona na kompleksy:
1 2
3
0,0200 ha 0,0200 ha 0,0300 ha
6. Oznaczenie w ewidencji gruntów RV – grunty rolne (klasa V)
7. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Działka nie jest objęta ustaleniami żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
8. Opis nieruchomości Teren przeznaczony do dzierżawy jest niezagospodarowany, stanowi łąki porośnięte trawą.
9. Cel dzierżawy
Teren zielono-rekreacyjny.
Istnieje możliwość ogrodzenia terenu dzierżawy ogrodzeniem systemowym, rozbieralnym, lub siatką na słupkach stalowych oraz postawienia na dzierżawionym terenie obiektu gospodarczego o powierzchni nie przekraczającej 10 m2, niezwiązanego trwale z gruntem, zrealizowanego w oparciu o przepisy Prawa budowlanego, który pokryty będzie dachem bez elementów azbestowych, o jednolitej elewacji.
10. Wysokość i termin wnoszenia czynszu dzierżawnego
Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi:
a) dla Kompleksów nr 1 i – 720,00 zł netto (słownie: siedemset dwadzieścia złotych) za jeden kompleks,
b) dla Kompleksu nr 3 – 960,00 zł netto (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych)
Uzyskana stawka czynszu dzierżawnego zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpisania umowy.
Stawka podatku VAT do ustalenia należności brutto zostanie przyjęta w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, a także przepisy do niej wykonawcze, obowiązujące w dniu podpisania umowy. Jakakolwiek przyszła zmiana stawki podatku VAT (zwiększenie lub zmniejszenie), wynikająca z przepisów powszechnie obowiązujących nie wymaga zmiany treści umowy. Wydzierżawiający powiadomi odrębnym pismem Dzierżawcę o zmienionej stawce podatku VAT, a także o nowej wysokości należnego czynszu brutto.
Czynsz dzierżawny płatny kwartalnie,  w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku. Uchybienie terminowi płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
11. Okres dzierżawy Na okres do jednego roku
12. Zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu dzierżawnego raz w roku, w IV kwartale roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku – według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. O nowej stawce czynszu Dzierżawca będzie informowany w formie pisemnego świadczenia Wydzierżawiającego. Zaktualizowana stawka czynszu wiąże strony, gdy Dzierżawca nie dokona, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego oświadczenia, wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenie ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.
13. Warunki przystąpienia do przetargu:
 1. wpłacenie wadium w walucie polskiej w wysokości:
  1. dla Kompleksów nr 1 i 2  w wysokości 144,00 zł (dla każdego kompleksu oddzielnie)
  2. dla Kompleksu nr 3  w wysokości 192,00
a rachunek Urzędu Miasta Ełku prowadzony w banku PKO BP S.A. nr rachunku 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538 w terminie do 19 lipca 2024 r. na konkretny Kompleks, o którym mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia, z podaniem jego numeru (na każdy Kompleks oddzielne wadium).
2. nieposiadanie zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Ełku.
3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wywoławczej czynszu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
14. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:
 1. 25 lipca 2024 roku o godzinie 10:00
 2. Urząd Miasta Ełku, 19-300, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój 120 (mała sala konferencyjna)
15. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu dzierżawy:
 1. Dzierżawca nie będzie miał prawa przelewać w części ani w całości swych uprawnień z tytułu dzierżawy na rzecz osób trzecich, w tym odpłatnego udostępniania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim, jak również nie będzie mógł bez zgody Wydzierżawiającego na wydzierżawianym terenie czynić żadnych inwestycji, które byłyby niezgodne z jej przeznaczeniem.
 2. Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawianą nieruchomością, jak również do utrzymania przedmiotu dzierżawy oraz terenu przyległego w należytym porządku, zachowując wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska.
 3. Wydzierżawiającemu będzie przysługiwało prawo prowadzenia kontroli dzierżawionego terenu pod względem jego wykorzystania zgodnie z treścią umowy dzierżawy.
 4. Wydzierżawiający zastrzega możliwość wejścia na dzierżawiony teren zarządców sieci uzbrojenia technicznego terenu w przypadku konieczności przeprowadzenia robót.
 5. Wydzierżawiający nie będzie ponosić żadnych skutków prawnych i finansowych wynikających z  działalności Dzierżawcy na terenie dzierżawy.
 6. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z dzierżawą przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 7. Dzierżawca użytkować będzie wydzierżawianą nieruchomość zgodnie z jej przeznaczeniem.
 8. Dzierżawca jest zobowiązany do realizacji wszelkich prac na przedmiocie dzierżawy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021.2351 t. j. z dnia 2021.12.20), przy czym umowa dzierżawy nie stanowi stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienia do wykonania robot budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 11 ustawy, w związku z powyższym nie może stanowić podstawy do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ww ustawy.
 9. Dzierżawca ma prawo do ogrodzenia przedmiotu dzierżawy, ogrodzeniem systemowym-rozbieralnym.
 10. Dzierżawcy zakazuje się realizacji nasadzeń trwałych, np. drzew. Dopuszcza się nasadzenia jednoroczne, trawniki.
 11. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Dzierżawca usunie z terenu dzierżawy – bez prawa roszczeń do Wydzierżawiającego – własne mienie, przywracając nieruchomość gruntową do stanu poprzedniego. Mienie pozostawione na terenie dzierżawy, po upływie terminu dzierżawy zostanie przeniesione, na koszt dotychczasowego dzierżawcy, w dowolne miejsce bez odszkodowania za jego ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie. Jeśli właściciel usuniętego mienia nie odbierze go z miejsca składowania w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania umowy to ulegnie ono zlikwidowaniu na koszt Dzierżawcy.
 12. W przypadku, gdy po zakończeniu umowy okaże się, że zagospodarowanie przedmiotu dzierżawy będzie trwale z gruntem związane i nie będzie możliwości jego usunięcia, zostanie ono nieodpłatnie przejęte przez Wydzierżawiającego, bez możliwości zwrotu nakładów (kosztów) oraz bez obciążeń finansowych i prawnych. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na polepszenie przedmiotu dzierżawy nie podlegają zwrotowi od Wydzierżawiającego.
 13. Dzierżawca będzie zobowiązany do aktualizowania adresu korespondencyjnego, pod rygorem uznania przesłanej korespondencji na ostatni znany adres za skutecznie doręczoną w przypadku jej nieodebrania.
16. Przeznaczenie do dzierżawy:
Zarządzenie nr 8.2024 Prezydenta Miasta Ełku z 23 maja 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych.
 
17. Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej:
 1. Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi, ponieważ jest zaliczane na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych.
 2. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu na rachunki wskazane przez uczestników przetargu. W ten sam sposób zwraca się wadium w przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu.
 3. W przypadku odstąpienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy, następuje przepadek wadium na rzecz urzędu, a przetarg czyni niebyłym.
 4. Uczestnik przetargu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
 5. Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane z wydzierżawieniem nieruchomości.
 6. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o wyniku przetargu poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku. Informacja ta będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości.
 7. Prezydent Miasta Ełku może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu i przyczynę odwołania do publicznej wiadomości.
 8. Przetarg odbędzie się w przypadku zakwalifikowania przynajmniej jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 9. Uczestnicy przetargu winni posiadać dokument tożsamości.
18. Dodatkowe informacje w sprawie:
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel. 87-732-62-34).
 
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest w internecie pod adresem www.investin.elk.pl, www.otoprzetargi.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Ełku pod adresem bip.elk.warmia.mazury.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ełku przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego 4 w Ełku (I piętro).
 
Z up. PREZYDENTA
 
Mirosław Hołubowicz
Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Radosław Nasalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-21 08:08:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Radosław Nasalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-24 08:35:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Radosław Nasalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-24 08:35:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
41 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony