ˆ

Zakres działania i kompetencje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zakres działania i kompetencje

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 Zgodnie z ustawą do zadań Straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
• kontrola wywiązywania się z obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie:
- wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów stałych i płynnych,
- usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości,
- oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
• wykrywanie i ustalanie sprawców "dzikich" wysypisk śmieci.
• kontrola stanu czystości i estetyki miejsc publicznych,
• kontrola oczyszczania przystanków komunikacyjnych ze śniegu i lodu oraz usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń na tych terenach,
• kontrola utrzymywania czystości i porządku na drogach publicznych,
• kontrola wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
• kontrola przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz ich najbliższym otoczeniu,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
 
Obowiązki strażników
 
Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy. Strażnik przy wykonywaniu czynności służbowych jest obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację. W związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 
Do obowiązków strażnika należy w szczególności:

1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
Strażnicy mogą się zrzeszać w związkach zawodowych, z tym, że nie mają prawa do strajku. W trakcie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii politycznej ani bez zezwolenia komendanta podejmować innego zajęcia zarobkowego.
 
Uprawnienia strażników
 
Strażnik wykonując zadania ma prawo do:
1) udzielania pouczeń,
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków, o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym
7) wydawania poleceń,
8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
10) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych
 
W razie nie podporządkowania się wydanym poleceniom, funkcjonariusz Straży Miejskiej może stosować środki przymusu bezpośredniego:
 
a) siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
b) kajdanki,
c) pałki obronne wielofunkcyjne,
d) psy obronne,
e) paralizatory elektryczne,
f) ręczne miotacze gazu,
Strażnik może stosować jedynie środki odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Szczepańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Skiba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-02 13:32:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Szczepańska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-02 13:33:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Rymarowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-18 12:53:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4713 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »