ˆ

Wydział Strategii i Rozwoju

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Strategii i Rozwoju

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik Wydziału - Renata Anna Samełko, tel. 87 73 26 115
ul. Piłsudskiego 6, I piętro, pokój 103

stanowisko ds. projektów inwestycyjnych - Magdalena Kowalewska, tel. 87 73 26 144, Dariusz Gienieczko, tel. 87 73 26 116
stanowisko ds. planowania strategicznego i analiz - Andrzej Lemieszonek, tel. 87 73 26 132
stanowisko ds. projektów inwestycyjnych - Magdalena Wiecińska, tel. 87 73 26 142
stanowisko ds. projektów nieinwestycyjnych - Emilia Lankamer, tel. 87 73 26 121
stanowisko ds. monitoringu i sprawozdawczości - Anna Wielgat, tel. 87 73 26 131
ul. Piłsudskiego 6, I piętro, pokoje 101 i 102

Do zadań Wydziału Strategii i Rozwoju należy: 

1) Planowanie strategiczne i rozwój - realizacja zadań w zakresie:
a) przygotowania i aktualizacji strategii rozwoju Ełku,
b) bieżącego monitorowania realizacji strategii rozwoju Ełku, w tym przygotowywania rocznego sprawozdania,
c) koordynowania prac związanych z ewaluacją strategii rozwoju Ełku,
d) przygotowania i aktualizacji programu rewitalizacji Ełku,
e) prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Ełku, koordynowanie procesu,
f) bieżącego monitorowania realizacji programu rewitalizacji Ełku, w tym przygotowywanie rocznego sprawozdania i sporządzanie informacji o poszczególnych przedsięwzięciach zaplanowanych
w programie,
g) koordynowania prac związanych z ewaluacją programu rewitalizacji Ełku,
h) rozpowszechniania informacji o działaniach rozwojowych i rewitalizacyjnych za pośrednictwem Ełckiej Platformy Rewitalizacji i strony internetowej Urzędu Miasta Ełku,
i) wsparcia funkcjonowania Ełckiego Forum Rewitalizacji,
j) opracowywania rocznych raportów o stanie Gminy Miasta Ełk zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym,
k) współpracy przy przygotowywaniu, aktualizacji i monitorowaniu strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego, Ośrodka Subregionalnego Ełk (Strategii ZIT) i obszaru EGO Kraina Bociana oraz innych sektorowych strategii, planów i programów rozwojowych Gminy Miasta Ełk,
l) opracowywania analiz, statystyk, materiałów informacyjnych, zestawień porównawczych, prognoz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Miasta Ełk,
m) inicjowania działań na rzecz rozwoju lokalnego,
n) współpracy z samorządami, instytucjami publicznymi i prywatnymi, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami na rzecz planowania i realizacji celów i zadań dot. strategii rozwoju Ełku i programu rewitalizacji Ełku,
o) monitorowania Programu opieki nad zabytkami, aktualizacji i przygotowywaniu sprawozdań,
p) sprawozdawczości do Głównego Urzędu Statystycznego w obszarze rewitalizacji i strategii rozwoju,
q) współudziału w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych,
r) współuczestniczeniu przy opracowywaniu budżetu miasta i planów inwestycyjnych w zakresie zgodności ze strategią rozwoju Ełku i programem rewitalizacji,
s) współpracy z właściwymi podmiotami na rzecz przygotowania, aktualizacji, monitorowania lub ewaluacji strategicznych dokumentów regionalnych i krajowych,
t) przygotowywaniu opinii dla dokumentów programowych tworzonych na poziomie krajowym i regionalnym.
2) W zakresie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych:
a) informacja:
᠆ gromadzenie informacji oraz analiza danych dotyczących dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej, zewnętrznych źródeł krajowych i zagranicznych, z których można uzyskać środki na realizację zadań miasta oraz partnerstwa międzynarodowego w realizacji przedsięwzięć rozwojowych.
᠆ opiniowanie zasadności uczestnictwa pracowników poszczególnych wydziałów w szkoleniach i seminariach dotyczących pozyskiwania środków z funduszy UE oraz przekazywanie informacji
w tym zakresie merytorycznym wydziałom,
᠆ nawiązywanie współpracy z miastami zagranicznymi w celu realizowania wspólnych projektów zmierzających do pozyskiwania funduszy,
᠆ przekazywanie informacji dotyczących możliwości realizacji projektów z udziałem zewnętrznych środków finansowych (w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej) Prezydentowi, oraz
wszystkim wydziałom i jednostkom organizacyjnym Miasta,
᠆ wizualizacja informacji dotyczących realizacji projektów z udziałem zewnętrznych środków finansowych (w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej), przygotowywanie danych
i informacji do materiałów prezentacyjnych i promocyjnych (poligraficznych i elektronicznych) popularyzujących działania i przedsięwzięcia Miasta w zakresie realizacji projektów oraz
aktualizowanie informacji Wydziału zamieszczanych w miejskich serwisach informacyjnych,
᠆ udzielanie zainteresowanym mieszkańcom miasta Ełku podstawowych informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
b) programowanie i koordynacja projektów:
᠆ przetwarzanie danych w celu określenia zadań inwestycyjnych, dla których możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych w tym ze środków Unii
Europejskiej,
᠆ przygotowywanie ramowych założeń inwestycyjnych: programów, prac studialnych, analiz, ekspertyz i opinii dla inwestycji planowanych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
i innych środków zewnętrznych,
᠆ współudział w przygotowywaniu i aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku, programów sektorowych realizujących Strategię, Programu Rewitalizacji Ełku oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, w zakresie właściwości Wydziału, pod względem potrzeb wynikających z zamierzeń rozwojowych Miasta,
᠆ analiza i ocena poszczególnych projektów Miasta na etapie programowania pod kątem zgodności z wymogami i kryteriami aplikacji do poszczególnych programów UE,
᠆ zapewnienie zgodności działań podejmowanych w ramach przygotowywania projektów z kryteriami wynikającymi z dokumentów programowych,
᠆ prowadzenie i aktualizowanie bazy danych zawierających wykaz zadań inwestycyjnych, dla których prowadzone są działania zmierzające do przygotowania wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz środków Unii Europejskiej,
᠆ monitoring działań wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie przygotowywania projektów przewidzianych do aplikowania o środki ze źródeł zewnętrznych, w tym
w szczególności funduszy i programów Unii Europejskiej,
᠆ prowadzenie i aktualizowanie bazy danych projektów, które uzyskały decyzje o dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz ze środków Unii Europejskiej,
᠆ współpraca przy przygotowywaniu materiałów finansowych do projektu budżetu Miasta oraz do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
᠆ monitorowanie wskaźników osiąganych w realizowanych projektach dofinansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej , weryfikowanie i przygotowywanie sprawozdań w tym zakresie,
w okresie trwałości projektów,
᠆ sporządzanie informacji i niezbędnych raportów dotyczących realizacji projektów, prowadzenie i aktualizacja bazy danych pozyskanych środków UE i zewnętrznych przez Miasto Ełk,
c) przygotowywanie projektów:
᠆ tworzenie aplikacji projektowych,
᠆ kompletowanie dokumentacji wymaganej przez instytucje przyznające środki ze źródeł zewnętrznych w celu spełnienia wszelkich warunków formalnych zapewniających prawidłowość
składanych wniosków, dotyczących w szczególności montażu finansowego,
᠆ przygotowywanie materiałów potrzebnych do opracowania raportów oceny oddziaływania na środowisko i studiów wykonalności na zadania przewidziane do finansowania z funduszy
zewnętrznych,
᠆ przygotowywanie studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych, wraz z analizą finansowo – ekonomiczną,
d) zarządzanie projektami:
᠆ opracowywanie koncepcji wdrażania poszczególnych projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych, w tym w szczególności ze środków Unii Europejskiej,
᠆ prowadzenie wybranych projektów jako beneficjent zgodnie z obowiązującą procedurą i obowiązującym systemem wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych,
᠆ współpraca w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do opracowania dokumentów przetargowych zgodnie z procedurami określonymi przez Komisję Europejską,
᠆ współpraca w przygotowywaniu dokumentów związanych z podpisaniem umów na zadania współfinansowane z funduszy unijnych,
᠆ współpraca z instytucjami i podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie realizacji projektów z dziedziny programów oraz inicjatyw wspólnotowych,
᠆ raportowanie wszelkich wykrytych błędów i nieprawidłowości w realizacji projektu zgodnie z wymogami oraz ich korygowanie i usuwanie,
᠆ stosowanie, zgodnie z wytycznymi, odpowiednich środków informowania i promocji w zależności od charakteru realizowanego projektu,
᠆ promocja projektów Miasta współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych, w tym w szczególności ze środków Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi,
᠆ monitorowanie trwałości projektów UE i raportowanie do Instytucji Zarządzających.
3) W zakresie przygotowania i realizacji projektów nieinwestycyjnych:
᠆ pozyskiwanie i analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z Programów i Funduszy UE i innych, pozaunijnych źródeł finansowania pod kątem możliwości ich wykorzystania na
potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta,
᠆ opracowywanie listy propozycji projektów nieinwestycyjnych zgłoszonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta, kwalifikujących się do
dofinansowania ze środków UE i innych, pozaunijnych źródeł finansowania,
᠆ przeprowadzanie weryfikacji propozycji projektów nieinwestycyjnych zgłoszonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta, pod kątem spełnienia
podstawowych kryteriów oraz analiza formalna otrzymanych materiałów,
᠆ przygotowywanie aplikacji wybranych projektów nieinwestycyjnych, przy współpracy i udziale jednostek organizacyjnych i wydziałów Urzędu Miasta Ełku
᠆ poszukiwanie partnerów do projektów nieinwestycyjnych
᠆ zarządzanie wybranymi projektami nieinwestycyjnymi,
᠆ pomoc i konsultacje w zakresie przygotowania i aplikacji projektów nieinwestycyjnych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta,
᠆ pomoc i konsultacje przy wdrażaniu projektów nieinwestycyjnych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta,
᠆ współpraca z Kierownikami Projektów odpowiedzialnymi za prawidłowe przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie projektów nieinwestycyjnych realizowanych przy udziale środków
bezzwrotnych,
᠆ współpraca z Biurem Zamówień Publicznych przy przygotowaniu materiałów przetargowych dla wszystkich koniecznych przetargów w ramach nadzorowanych projektów nieinwestycyjnych,
zgodnie z ustawodawstwem polskim i stosownymi procedurami,
᠆ współpraca przy przygotowywaniu umów w ramach nadzorowanych projektów nieinwestycyjnych,
᠆ współpraca przy przygotowywaniu raportów i sprawozdań w zakresie merytorycznej realizacji nadzorowanych projektów nieinwestycyjnych zgodnie z wymaganiami odpowiednich procedur,
᠆ sporządzanie informacji oraz niezbędnych raportów dotyczących realizacji nadzorowanych projektów, których beneficjentem jest Miasto Ełk oraz jednostki organizacyjne Miasta,
᠆ raportowanie wszelkich błędów i nieprawidłowości w realizacji nadzorowanych projektów zgodnie z wymogami oraz ich korygowanie i usuwanie,
᠆ stosowanie, zgodnie z wytycznymi, odpowiednich środków informowania i promocji projektu.
4) Realizacja uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków na terenie Miasta Ełku.
5) Nadzór merytoryczny nad działalnością jednostki organizacyjnej Miasta Ełku – Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku, współdziałanie przy realizacji zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego oraz promocji gospodarczej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kawecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kawecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-19 12:13:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kawecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-19 12:13:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kawecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-27 14:29:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »