ˆ

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Akapit nr 1 - brak tytułu

p.o. Naczelnika Wydziału - Piotr Gałuszka, tel. 87 73 26 280
stanowisko ds. promocji - Łukasz Remizow, tel. 87 73 26 192
pomoc administracyjna - Magdalena Nowikowska, tel. 87 73 26 198, Joanna Kowalewska, tel. 87 73 26 281, Vitalii Yermolych, tel. 87 73 26 189
ul. Piłsudskiego 4, II piętro,  pokój 381

stanowisko ds. kultury - Anna Lewandowska, tel. 87 73 26 274
stanowisko ds. sportu - Magdalena Łuba, tel. 87 73 26 157
ul. PIłsudskiego 4, II piętro, pokój 374
 
Do zadań Wydziału Promocji, Sportu i Kultury należy: 

1) W zakresie kultury i kultury fizycznej:
a) nadzór i monitorowanie działalności instytucji kultury
b) stwarzanie warunków i podejmowanie działań, zapewniających rozwój twórczości artystycznej,
c) promowanie potencjału kulturalnego i turystycznego miasta w kraju i zagranicą oraz współpraca z innymi instytucjami, organizacjami w zakresie promocji miasta:
᠆ opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych o mieście,
᠆ udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowo – promocyjnych,
᠆ współpraca z mediami,
d) współpraca ze stowarzyszeniami realizującymi zadania gminy z zakresu kultury, współpraca w tym zakresie z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
e) współpraca w planowaniu i realizacji usług kulturalnych świadczonych przez jednostki kultury,
f) współpraca z instytucjami kultury finansowanymi z budżetu Miasta Ełku,
g) współpraca ze środowiskami artystycznymi i stowarzyszeniami działającymi w zakresie kultury,
h) wnioskowanie w sprawach statutu jednostek kultury finansowanych z budżetu Miasta Ełku,
i) prowadzenie rejestru samorządowych jednostek kultury,
j) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów artystycznych,
k) nadzór i monitorowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
l) współpraca z MOSiR w planowaniu i realizacji usług z zakresu kultury fizycznej i sportu,
m) współpraca ze stowarzyszeniami, klubami i uczniowskimi klubami sportowymi realizującymi zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz nadzór nad wykonywanymi zadaniami,
współpraca w tym zakresie z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
n) wnioskowanie w sprawach statutu MOSiR,
o) inicjowanie nowych działań mających wpływ na rozwój turystyki i promocji miasta, koordynacja i nadzór nad ich wdrażaniem,
p) nadzór nad przygotowaniami do sezonu turystyczno – wypoczynkowego,
q) współpraca z jednostkami kultury i MOSiR w zakresie planowania i organizowania obchodów świąt państwowych, uroczystości miejskich,
r) projektowanie we współpracy z jednostkami kultury i MOSiR planów finansowych oraz nadzór nad ich realizacją,
s) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych,
t) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji z zakresu rozwoju sportu w Ełku,
2) W zakresie promocji Miasta:
a) kształtowanie pozytywnego wizerunku Miasta, w tym:
᠆ inicjowanie i współudział w organizacji przedsięwzięć promujących Miasto,
᠆ prowadzenie współpracy ze środowiskami w kraju i za granicą,
᠆ przygotowywanie propozycji wydawnictw oraz innych materiałów promocyjnych,
᠆ uczestnictwo w imprezach promocyjnych krajowych i zagranicznych,
᠆ współpraca w zakresie promocji miasta z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami i instytucjami,
᠆ opracowywanie wydawnictw i materiałów o charakterze promocyjno – informacyjnym Miasta Ełku, z wykorzystaniem różnych metod i technik promocyjnych, w tym sieci internetowej oraz
nadzór graficzny i merytoryczny nad zamawianymi wydawnictwami i przygotowywanie projektów umów i zleceń w tym zakresie,
᠆ prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Miasta w krajowych i zagranicznych imprezach targowych, organizacja stoisk,
᠆ prowadzenie i bieżące aktualizowanie oficjalnej strony internetowej miasta,
᠆ utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
᠆ kreowanie i promowanie nowych atrakcji oraz produktów turystycznych Ełku, współdziałanie z branżą turystyczną w tym zakresie,
b) sporządzanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie lub decyzji o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej oraz kontrola przestrzegania wydanych decyzji,
c) w zakresie prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań Miasta w dziedzinie turystyki:
᠆ prowadzenie ewidencji pól biwakowych na terenie Miasta,
᠆ prowadzenie ewidencji obiektów spełniających wymagania niezbędne do prowadzenia w nich usług
hotelarskich, dokonywanie zmian zapisów dotyczących rodzaju obiektów,
d) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody na wykorzystywanie herbu Miasta Ełku,
e) zapewnienie niezbędnej obsługi Prezydenta Miasta w zakresie wynikającym między innymi z jego funkcji reprezentacyjnych,
f) organizacyjne zabezpieczenie wizyt delegacji krajowych i zagranicznych, osobistości życia publicznego,
g) w zakresie opracowywania i realizacji programów współpracy zagranicznej:
᠆ opracowywanie planów współpracy, w tym harmonogramów ich realizacji oraz kosztów z nich wynikających,
᠆ przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z realizowaną współpracą, w tym projektów umów,
᠆ realizowanie spraw związanych ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi oraz partnerami zagranicznymi,
᠆ organizowanie wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Miasta,
᠆ prowadzenie ewidencji wniosków i propozycji wyjazdów zagranicznych i przyjazdów delegacji, dokumentowanie sprawozdań z ich realizacji,
᠆ prowadzenie ewidencji wydatków związanych z realizowaną współpracą, w tym prognozowanie i planowanie wydatków,
᠆ koordynowanie i prowadzenie bieżącej korespondencji w językach obcych,
᠆ utrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi,
᠆ przygotowywanie projektów porozumień o współpracy pomiędzy Miastem a miastami i instytucjami zagranicznymi,
᠆ organizowanie pobytów delegacji zagranicznych oraz wyjazdów za granicę oficjalnych delegacji władz miasta.
h) prowadzenie działalności informacyjnej oraz współdziałanie ze środkami masowego przekazu,
i) prowadzenie konkursów, w tym Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kawecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kawecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-19 12:11:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kawecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-19 12:11:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kawecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-30 09:08:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24617 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »